Máster Universitario. Formación del Profesorado

Año académico 2017-18 | 60 créditos | 250 plazas

Datos e indicadores

  2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
Alumnos de nuevo ingreso 109 236 220 188 253 259 265 256
Alumnos matriculados 109 253 263 248 335 349 387 354
Alumnos titulados 85 199 177 163 229 217 274 237

¿Quién vela directamente por la calidad del título?

Comisión de Garantía de Calidad (CGC)

Responsable de calidad
Bartolomé Vilanova Canet
Personal Docente e Investigador
 • Juan Frau Munar
 • Antoni Ordinas Garau
Personal de Administración y Servicios
M. Consolación Hernández Guerra
Alumnado
Jonathan González Sánchez

 

La CGC recoge toda la información relevante del título (informes de encuestas, datos, estadísticas, quejas, sugerencias, etc.) y las analiza. Puedes consultar la normativa y las funciones de las CGC.

Compromiso de calidad

Declaración en la que el responsable de calidad del máster quiere expresar su compromiso con la calidad y la mejora continua en el desarrollo de sus actuaciones.

Planificación de acciones de mejora

Plan de mejoras

Rendición de cuentas y transparencia

Trabajos de Fin de Máster

 • Nous factors d'èxit escolar
 • Proposta d'immersió en l'aprenentatge cooperatiu mitjançant una comunitat d'aprenentatge per a una educació inclusiva
 • Els joves refugiats sirians: una generació perduda? Programa d’acollida escolar per a la inclusió als centres d’Educació Secundària Obligatòria.
 • Las series como nuevo instrumento de aprendizaje filosófico
 • Els Itineraris com a recurs didàctic per a la Geografia del Turisme: Un itinerari didàctic per la Platja de Palma.
 • De una sociedad multicultural a una aula intercultural. Propuesta de trabajo cooperativo para la asignatura de lengua inglesa
 • Anàlisi del TEA des del Departament d'Orientació: Estudi de cas de l'IES Santa Maria
 • Las competencias sociales y cívicas desde la Historia. El caso de la Primera Guerra Mundial para 4º ESO y 1º Bachillerato.
 • El treball per projectes: una proposta didàctica (dones de la història)
 • Indidencia de la formación del trabaqjo cooperativo al IES Balàfia.
 • Educació creativa a l'aula. Proposta d'activitat d'aprenentatge al cicle formatiu d'administració i gestió
 • El potencial didàctic de la pedra en sec de les etapes 6 i 7 de la GR. 221: un Aprenentatge Servei a 1er i 3er d’ESO
 • Introducing World Englishes in the EFL Classroom
 • L’alfabetització científica en la era de les notícies falses: Proposta didàctica per la promoció del anàlisi crític de la informació científica a les xarxes.
 • Aprenentatge Servei: una proposta didàctica per a una educació cívica de qualitat
 • L’ús d’eines de subtitulació per a l’adquisició de llengües estrangeres. Una proposta metodològica
 • Desenvolupament de les competències informacionals a l'assignatura de Formació i Orientació Laboral
 • Sortida didàctica a tres jaciments dels municipis de Sencelles i Costitx (cova del Camp del Bisbe, talaiot de Son Fred i santuari de Son Corró): proposta didàctica per a 1er d’ESO i 2n de Batxillerat.
 • La innovación educativa y el uso de las TIC en la asignatura de economía en el aula de primero de bachillerato. El BYOD y el MOBILE LEARNING.
 • La escritura centrada en el proceso. Propuesta didáctica interdisciplinar para trabajar los textos instructivos en ESO
 • Aprenentatge Basat en Problemes en Iniciació a la activitat emprenedora i empresarial, "Tu canviaràs el món".
 • Aplicació de l’aprenentatge basat en projectes en el màrqueting turístic a la Formació Professional
 • Jigsaw
 • Motivation and Multiple Intelligences in the EFL Classroom: A Case Study of 4th of E.S.O Students in a High-School in Majorca
 • Una proposta didàctica sobre l'ús de telèfons intel·ligents a l'àrea de llengua catalana del segon cicle d'Educació Secundària Obligatòria (ESO).
 • El paper de l'orientador educatiu d'un IES en una ciutat educadora
 • Educació transversal. Una mirada de gènere a l'illa d'Eivissa.
 • El joc, una eina per introduir l'àlgebra a l'ESO
 • Programa coeducatiu i per a la prevenció de violència de gènere a través d'exemples no ètics dels mitjans de comunicació.
 • Creació d'una llengua artificial
 • L’alfabetització informacional i mediàtica, una proposta per combatre les fake news.
 • YouTube, booktubers i literatura: La tríada de l’era 2.0 a les aules
 • Una proposta per a l’ensenyança de la Geometria a partir d’experiències vivencials
 • Estudi sobre la relació entre el tipus d’esport realitzat pels/les adolescents i la flexibilitat de la musculatura isquiosural.
 • La comprensió lectora de textos expositius: de camí cap a la recerca i la comprensió lectora en línia
 • Educació sexo-afectiva amb perspectiva de gènere: una proposta educativa a l'àmbit de les Illes Balears
 • Una proposta de formació en mediació escolar a l'IES Guillem Cifre de Colonya
 • Metodologies per ensenyar ciències. Principis, tipus i aplicació.
 • Guia Didàctica pel centre d’Art i Història Hernández Sanz
 • La Meteorologia a l'aula de Matemàtiques
 • Integració d'Art i Història a segon curs d'Educació Secundària Obligatòria a través de les rutines de pensament de Project Zero
 • The Role of Folklore in EFL Teaching in Secondary Education
 • El Claustre de Sant Bonaventura de Llucmajor. Una proposta de sortida didàctica per a 2n d'ESO.
 • Introducció del Design Thinking a l'aula
 • La tolerància com a valor educatiu
 • Les intel·ligències múltiples a l'aula de matemàtiques
 • La transmissió de la memòria democràtica dins l'ensenyament secundari. Una proposta didàctica.
 • Las prácticas restaurativas como herramienta para la gestión positiva de los conflictos en secundaria. Uso de los círculos restaurativos.
 • Investigació sobre la influència de la Lluna en els cultius, tradició i retrobament amb pràctiques ecològiques al camp, amb l’alumnat de secundària
 • ¿Cómo hacer de la plástica un juego cooperativo?
 • Errors en l’aprenentatge de l’estadística i la probabilitat a l’educació secundària: anàlisi i proposta de millora
 • Les tafones com a element didàctic per alumnes de tecnologia industrial I
 • El jovent de la immigració magrebina a sa Pobla. Situació, context i incorporació de la interculturalitat dins l’educació.
 • Ruta per l’Eivissa antiga a partir dels focus eclesiàstics, basada en el model d’aprenentatge experiencial.
 • Geometria a 1r d'ESO, una proposta realista
 • Propostes de Filosofia 3/18 a partir de textos literaris
 • Una benvinguda als nouvinguts: Proposta pràctica per fer d'un centre un espai obert a l'acollida inclusiva.
 • Estudi sobre les idees prèvies i la seva relació amb les metodologies d’ensenyament-aprenentatge. Proposta per treballar la genètica a 4t d’ESO
 • Els missatges de l’adolescent mitjançant la creació melòdica
 • Can Drama Techniques Help Students Improve their Speaking Skills?
 • L’aprenentatge basat en projectes, una eina per l’ensenyament de Biologia i Geologia
 • Projectes de robòtica educativa, un motor per a la innovació
 • Som Sant Jordi
 • Using Duolingo as a means of enhancing (Post) Obligatory Secondary Education Students’ interest in the English subject.
 • Mejora de la Convivencia, prevención de la violencia escolar y bullying mediante el programa de “Tutoría entre iguales” (TEI).
 • La Serra de Tramuntana com a marc didàctic per apropar la Geologia als alumnes de secundària
 • Projecte d'aplicació de les pràctiques restauratives a la Formació Professional de Grau Mitjà
 • Beneficios de un enfoque integrado en la enseñanza de lenguas en una comunidad bilingüe
 • Introducció de la literatura anglesa a secundària
 • Teaching English Pronunciation at Secondary School
 • Projecte d’investigació sobre els hàbits alimentaris i la pràctica d’activitat física en alumnes de 1r d’ESO.
 • La convivència als centres d'educació secundària. Crear espais per construir relacions positives i reduir els conflictes mitjançant les pràctiques restauratives.
 • The Impact of L2 Pronunciation Teaching: Improving Students’ Pronunciation and their Performance in Phonetic Tasks in Spain’s University Entrance Examinations
 • Acostam la impressió 3D als centres educatius
 • Promoting Gender Equality through the Visibility of Women: The “Empowering Women” Project
 • Museu del Vidre Gordiola: proposta de renovació i activació didàctica.
 • La lectura obligatòria a l'ESO en català a Mallorca. Anàlisi del cànon i proposta didàctica
 • Com impulsar el procés de canvi? L'orientador educatiu com a assessor en els processos de millora educativa.
 • Reflexió sobre el missatge de la música reggaeton contextualitzat en els adolescents d'un institut d'ensenyament secundari d'Eivissa
 • L’absència de dones artistes al currículum de batxillerat: proposta didàctica per una Història de l'Art igualitària.
 • Metodología en STEM para la integración curricular en los centros de secundaria
 • Projecte multidisciplinar de nutrició per a millorar la motivació i la cooperació entre l'alumnat.
 • La Formació Professional a quatre cultures europees: Espanya, Alemanya, Finlàndia i Regne Unit. Exercici de Política Comparada.
 • Influencia de la valoración de los padres sobre la Educación Física en el rendimiento académico de sus hijos e hijas en dicha asignatura
 • Didáctica de la argumentación: el método antilógico como herramienta para la formación de las habilidades argumentativas
 • Estudi dels criteris d’elaboració dels grups- classe d’ESO i Batxillerat
 • Publicitat i llengua: la promoció del català i els recursos del cartell propagandístic
 • La didàctica del patrimoni a l’educació formal. Una proposta per a l’Educació Secundària Obligatòria: “El patrimoni cultural en perill. Mirades a través de la nostra història recent”
 • «Anàlisi de la metodologia que s’utilitza actualment per a treballar les quatre destreses lingüístiques de la llengua anglesa en els centres de secundària de Menorca. Propostes de millora»
 • La tecnologia per a nadius digitals
 • Aprenentatge Basat en Projectes: "Les malalties dels talaiòtics eren les mateixes que les dels menorquins actuals?"
 • La innovació pedagògica aplicada a les Ciències Socials durant la etapa d'ESO.
 • Educació pel desenvolupament (EpD) a l’àmbit de la Biologia i la Geologia. EpD a nivell curricular i proposta d’intervenció.
 • Alumnat amb Altes Capacitats Intel·lectuals
 • EFL learners’ oral production and motivation in a native-abundant context
 • Adaptació curricular del cicle formatiu de grau superior de guia, informació i assistències turístiques segons l'aprenentatge basat en problemes (ABP)
 • Hàbits de pràctica fisicoesportiva i els seus motius en funció del gènere en alumnes de 1r i 2n d'ESO de l'IES Son Pacs
 • Projecte SMART CITY: Implementació dins un entorn STEAM a l’ESO
 • Higiene de la son i rendiment acadèmic: una proposta d’actuació des del Pla d’Acció Tutorial
 • Construcció de microrelats a la xarxa: una experiència educativa a través d'Instagram
 • Acción tutorial y prácticas restaurativas en el IES Son Ferrer
 • Cercles restauratius en la resolució de conflictes. Una passa més enllà de la mediació escolar
 • Análisis dell cuaderno del profesor como herramienta pedagógica
 • Inclusió de les relacions CTSA per a treballar el bloc “Els canvis” mitjançant metodologies innovadores
 • Conèixer l'estadística a través d'un projecte
 • "La lectura amb lletra de dona"
 • La enseñanza de la gramática y los juegos en la educación. Análisis sintáctico con Lego. Un enfoque alternativo de la sintaxis.
 • Inclusió Educativa dels alumnes amb Necessitats Educatives Especials. Utopia o realitat?
 • Educació afectivo-sexual als alumnes d'ESO
 • La intervenció socioeducativa en els processos de transició escolar de primària a secundària en famílies migrants magrebines del Raiguer
 • Les fases de reclutament i selecció dels Recursos Humans en l’empresa a través de l’ús de les TIC.
 • A taste of YA: Introducing young adult literature in the EFL classroom
 • Motius per a l'augment de la pràctica d'exercici físic: Un estudi descriptiu en els centres públics de secundària del barri de Son Cotoner a la ciutat de Palma.
 • L'alçada tonal i la seva relació amb el color i la mida. Estudi sobre una proposta didàctica intermodal per treballar l'alçada tonal amb alumnes de primer d'ESO.
 • L'abandonament escolar prematur
 • The subtle prejudice in the classroom: incorporating intercultural education through EFL
 • Anàlisi i proposta d’ús de la realitat virtual en l’àrea de tecnologia
 • L'aprenentatge cooperatiu a física i química. Proposta didàctica per a treballar els canvis.
 • Anàlisi dels resultats en Matemàtiques II de les PBAU de juny 2017
 • The Importance of Introducing Culture to the Teaching of its Language: A Teaching Porposal in ELT
 • La fonètica i l'ortoèpia a primer i segon d'ESO
 • El aprendizaje a través de los juegos cooperativos en el aula de matemáticas
 • Gamificación: los juegos de rol como recurso educativo en la educación secundaria
 • El cinema com a eina didàctica per a treballar en valors a l’Educació Secundària Obligatòria
 • Proposta didàctica per a l'ensenyament-aprenentatge de la Unió Europea
 • Propuesta didáctica de comunicación oral formal en un aula de 1º de E.S.O.
 • Proposta d’itinerari didàctic sobre l’art urbà de Palma
 • Transició de l'avaluació tradicional a l'autèntica. Avaluació per competències en la Física i Química
 • Desmos, més enllà de la calculadora gràfica
 • Salidas de campo por la finca pública Galatzó en el marco curricular de la asignatura de Biología y Geología de Educación Secundaria.
 • La Història de l'Alimentació: anàlisi i proposta d'una eina educativa
 • Proposta didàctica de tractament cultural a Educació Secundària
 • El foment de la lectura des de l'aula: una proposició de pràctica integradora
 • Els itineraris com a recurs didàctic: proposta d'un itinerari per Banyalbufar
 • El Aprendizaje Basado en Proyectos en la enseñanza de la historia. Propuesta de dos unidades didácticas para la Educación Secundaria Obligatoria.
 • Educación Emocional en Educación secundaria. Cibertutorías entre iguales.
 • La importància de la relació família-centre educatiu en l'Educació Secundària
 • La intel·ligència espiritual a l'educació secundària. Un acostament des del pensament de Francesc Torralba.
 • Propuesta de actividad educativa mediante los videojuegos
 • Luchar contra el racismo y la xenofobia, y promover el cambio social a través de la educación intercultural en clase de inglés
 • Les matemàtiques al Cicle Formatiu de Grau Superior de Moblament. Estat actual i possibles millores.
 • Metodología STEM con CE3X
 • Pràctiques de laboratori obertes: un aprenentatge gradual
 • Anàlisi sobre l’assetjament escolar a educació secundària. Programa de prevenció
 • Cambiando la metodología: del aula de Tecnología a la vida real
 • Enfocament comunicatiu i ensenyament de llengües: una aplicació en un centre multicultural
 • Incorporating Interactive Student Notebooks into Secondary EFL Classes
 • Gimkana como evaluación final del año académico: aproximación teórica.
 • Gamificació a Formació i Orientació Laboral a través de diverses propostes com l'escape room.
 • WE ROCK! GeoViatge per tot el món i per l'illa de Menorca
 • Implementing Cooperative Learning Techniques in Secondary School EFL lessons
 • Aula poètica. Recursos per gaudir de la poesia catalana a les aules.
 • Gamification and Motivation in the EFL Classroom: A Survey-Based Study on the Use of Classcraft
 • Tractament dels materials pictòrics al batxillerat artística: Reciclatge i seguretat
 • Recursos i Proposta d'Itineraris per a l'ensenyament de la Història de Roma a Mallorca en l'Educació Secundària
 • Menorca, reserva de la biosfera: anàlisi dels recursos educatius i propostes de millora
 • La literatura como acceso a múltiples conocimientos transversales. Propuesta didáctica: panorámica de la literatura española del siglo XX
 • Aprenentatge entre iguals: un projecte de centre
 • Streaming Audiovisual Material with Communicative Purposes: A Didactic Proposal
 • The Effectiveness of Using Task-Based Learning Activities to Promote Cooperative Learning and Increase Motivation of Students Learning EFL in Second Cycle of Obligatory Secondary Education
 • Unitat Didàctica. Entreguerres i ascens dels totalitarismes (1919-1939). Una proposta original i dinàmica.
 • Percepció per part dels aprenents de Quizlet com a eina per aprendre vocabulari
 • La educación en la muerte y para la vida mediante la literatura: Propuesta didáctica y materiales complementarios.
 • Pràctiques restauratives com a mètode preventiu de l’abandó i el fracàs escolar als IES de les Illes Balears
 • Educación en alimentación, nutrición y salud en 3º de la ESO a través de pequeñas investigaciones
 • Culture as seen by Majorcan teenagers
 • Taller de Narració Oral - Una proposta pràctica per a 4t de secundària.
 • El cine y su aplicación en un aula: una propuesta didáctica sobre la Alemania nazi
 • Promoting and Working on Cognitive Skills through Videos and Drawings in the EFL classroom
 • Educació mediàtica a l’Educació Secundària Obligatòria. Proposta d’unitat didàctica a Geografia i Història de 4t d’ESO
 • Les matemàtiques no deixen mai de ser un joc: proposta d'aprenentatge basat en els jocs dirigida a primer d'ESO
 • Tractament de la sostenibilitat a l’Educació Secundària des de l’assignatura de Matemàtiques
 • La transició d'educació primària a educació secundària entre el CEIP Miquel Duran i Saurina i l'IES Berenguer d'Anoia. Una proposta de millora.
 • Teaching Culture through Films in the English Classroom
 • Empantallats: una reflexió crítica sobre l'ús de les noves tecnologies en l'àmbit educatiu
 • Historia de la Filosofía desde la Flipped Classroom
 • Ensenyar el tema del moviment mitjançant la gamificació: una proposta didàctica per a 2n d'ESO
 • La morfologia verbal des de la variació geogràfica: proposta interdisciplinària de treball a l'aula
 • Mejora de la expresión oral a través de un canal televisivo
 • Programa Intergeneracional a Secundària: traslladant Sachi des de les escoles de primària als centres de secundària.
 • El desenvolupament de la intel·ligència emocional als cicles formatius d'Informàtica i Comunicacions
 • Explorar la filosofia a través del cinema
 • Incidència de la interinitat docent en l`'aprenentatge dels alumnes a les Pitiüses
 • Raise your words, not your voice”. Techniques for developing the ability of speaking in English classes in Secondary Obligatory Education
 • El turisme a les Illes Balear: un factor geogràfic, un factor històric. Proposta didàctica.
 • La composición a través de la estampación
 • El treball del codi oral: el principal vehicle de comunicació oblidat en la matèria de Llengua
 • La vela com a treball multidisciplinari.
 • Descobreix Menorca. L'illa un camp d'aprenentatge
 • El homeschooling a l’Estat espanyol: les possibilitats d’un mètode educatiu alternatiu
 • La Química Computacional com a eina per promoure l’aprenentatge basat en models en els centres d’educació secundària
 • La enseñanza de la gramática: el sustantivo
 • Proposta didàctica de la filosofia d'escola d'Andreu Nin
 • El camino hacia la educación literaria: nuevas metodologías y nuevas tecnologías
 • (De)constructing Gender in the EFL class through Young Adult Fiction and a Web Series
 • Llegir el que no està escrit: a la conquesta de la inferència a Secundària. Proposta didàctica a partir de 'Vint-i-dos contes' de Mercè Rodoreda
 • L’aeroport de Son Sant Joan. Guia didàctica per al professorat de Ciències Socials.
 • “La literatura a partir de los sentidos. La Generación del 27 a través del arte: Federico García Lorca.”
 • Unint generacions. Una proposta didàctica per dissenyar i implantar programes intergeneracionals.
 • La enseñanza de la literatura de manera innovadora: la poesía española de posguerra a través de su diálogo con otras artes (cine, pintura y música)
 • Anàlisi del projecte de benvinguda a l’alumnat nouvingut a l’IES Felanitx: proposta de transició de l’acollida a l’acompanyament
 • Gamificació com a metodologia didàctica per l’assignatura de Física i Química al 4t curs de l’ESO
 • L'avaluació com a eina d'innovació i formació integral de l'alumnat d'educació física
 • Com aprendre a pensar significa aprendre a actuar: Una proposta de pensament visible entorn dels ODS
 • Posibilidades de la Webquest en la Formación Profesional: Implementación de una Webquest para el módulo de Bases de Datos sobre el tema cursores.
 • El Jazz como herramienta de desarrollo personal y social en un contexto escolar multicultural
 • Mascares del món i de Mallorca
 • Potenciar el sentit del ritme
 • Història del Gènere i cinema: una proposta didàctica a través dels llenguatge fílmic
 • Necessitats de l'alumnat amb malalties rares
 • El teatro científico como metodología educativa frente al fracaso y la desmotivación escolar
 • Grau d'implementació de l'Aprenentatge Basat en Projectes als IES d'Eivissa. Anàlisi de resultats a l'IES Blanca Dona.
 • Activitats físiques al medi natural. Una proposta educativa lúdica.
 • La societat a través de la literatura: 
“Quitarse el disfraz” i “La dona té veu”, dues propostes didàctiques coordinades entre llengües
 • Els videojocs com eina TIC en l'ensenyament de Matemàtiques
 • Proposta didàctica per tractar la industrialització a partir d'un itinerari per Inca
 • La robótica más que un juego
 • L’art i la publicitat a l’educació secundària
 • Propuesta para el empoderamiento de jóvenes en riesgo de exclusión social y educativa
 • El mòdul de tècniques bàsiques d’infermeria des de les metodologies actives: una proposta de treball diferent
 • Anàlisi i tractament de les desigualtats de gènere en l’ensenyament de les matemàtiques
 • Proyecto didáctico: análisis del modelo 3/18 en segundo de bachillerato y su viabilidad.
 • "El aprendizaje de lenguas extranjeras de alumnos de secundaria en un contexto de no immersion y el punto de vista de la neurociencia, al respecto"
 • "Al nostre laboratori, fem la nostra ciència". Un projecte per a l'alumnat de Biologia i Geologia de 3r d'ESO
 • L'aprenentatge basat en projectes en el mòdul professional d'Empresa a l'aula
 • Ensenyament de genètica molecular i la bioètica a l’educació secundària obligatòria: Fins a quin punt està contextualitzat i actualitzat?
 • Anàlisi del model orientador actual des del paradigma de Resposta a la Intervenció (RTI).
 • Les comunitats virtuals d’aprenentatge com a millora de la qualitat educativa a la secundària i el batxillerat.
 • Anàlisi i proposta d’avaluació de les competències clau en els treballs pràctics de l’àrea de ciències experimentals
 • Emotional Intelligence, Gardner’s theory and ICT. A proposal for 3rd of ESO
 • Recerca del motiu i aportació de solucions al fet que, a les Illes Balears es registre el nivel més alt, per CCAA, en abandonament escolar prematur de tota Espanya.
 • Teaching mindfulness in the EFL classroom. The benefits of meditation and mindful breathing for adolescents.
 • Provenció i resolució de conflictes a través de l'art: mediació artística.
 • Reading Comprehension in the 21st Century: a didactic proposal using Edpuzzle
 • La inserció de la pràctica filosòfica al batxillerat. Una proposta didàctica
 • Descobrir Esporles. Un itinerari didàctic per 3r d'Eso
 • Alumnat amb altes capacitats intel·lectuals: mesures d'atenció inclusives en el context de la Biologia i la Geologia
 • Estudio sobre la atención e intervención al alumnado con altas capacidades intelectuales en Educación Secundaria y Formación Profesional de Ibiza y Formentera
 • Aplicació del model Flipped Classroom al mòdul Tècnica Comptable.
 • Activitat per l’estudi de la Guerra de Successió a Mallorca
 • "El treball de camp a l'aula: Aplicació de la eficiència energètica a 1er de Batxillerat"
 • Reading Films and Watching Literature: the Literary Text as a Language Teaching Tool
 • "La formació en ètica per a futurs professionals d'F.P. de Grau Superior. Disseny i validació d'una proposta didàctica"
 • Estereotips de gènere en l'activitat física i l'esport. Proposta pilot: Anàlisi de la participació i actuacions
 • La salut natural a les aules: les plantes medicinals.
 • Web 2.0, lector 2.0 y su aplicación en educación
 • Análisis DAFO sobre la situación actual de la detección y notificación del maltrato infantil en Baleares.
 • El Pla de Sant Jordi como recurso didáctico: itinerarios educativos aplicados a primer ciclo de secundaria y a segundo de Bachillerato.
 • "L'aprenentatge basat en problemes a l'àrea de Geografia i Història"
 • Educar para un Desarrollo Sostenible. Propuesta Didáctica en las Ciencias Sociales para el tercer curso de la ESO
 • La Serra de Na Burguesa:un recurs didàctic per a secundària i batxillerat
 • Cuaderno didáctico sobre la evolución urbana de Palma. Una propuesta para segundo de Bachillerato
 • L'aprenentatge significatiu en un entorn de future classroom lab a l'àmbit de disseny i construcció d'edificis.
 • La sexualitat humana al primer curs de l’educació secundària obligatòria
 • Propuesta didáctica. Crear una cultura de Paz a través del análisis del conflicto árabe
 • Acompanyament a tutors i tutores mitjançant les ROT: una oportunitat d’intervenció indirecta amb adolescents, per a la transformació de la comunitat educativa.
 • La Intel·ligència Emocional en l'Emprenedor: aplicació pràctica a Iniciació a l'Activitat Emprenedora i Empresarial de 3r d'Educació Secundària Obligatòria
 • La lectura como entretenimiento: hacia la consolidación del hábito lector.
 • Aprenentatge basat en el joc per a l'estudi del cos humà a l'FP
 • La importancia de la intensidad en las clases de Educación Física
 • Emocionario. Un recurso didáctico para enseñar literatura universal, arte y cine a través de las emociones.
 • Estratègies per a una educació literària humanitzadora
 • La figura de l’orientador en un programa de competència familiar basat en l’evidència
 • Proposta didàctica de les Tutories Entre Iguals des de la Pedagogia Inclusiva a partir de l'experiència de l'IES Santa Maria
 • Com podem dissenyar, desenvolupar i avaluar les sessions de tutoria pels alumnes secundària per aconseguir el màxim de beneficis emocionals i acadèmics.
 • La figura del Educador Social als Departaments d’Orientació dels Instituts d’Ensenyança Secundària
 • La construcció del lector literari en la teoria de la literatura: propostes didàctiques a partir dels gèneres literaris.
 • "Els Phrasal Verbs: una Manera Efectiva d'Ensenyar-los en l'Assignatura d'Anglès"
 • "Evolució metodològica i didàctica de l'ensenyament de les matemàtiques"
 • "Aplicación del aprendizaje basado en juegos en la enseñanza financiera en formación profesional"
 • Proposta d'autoregulació de l'aprenentatge aplicada a distintes metodologies: aprenentatge basat en problemes i treball pràctic de laboratori
 • Aprenentatge basat en projectes aplicat al mòdul Empresa i iniciativa emprenedora
 • L'ensenyament de la sintaxi atenent les intel·ligències múltiples
 • "Relació entre el rendiment acadèmic i la condició física en alumnes mallorquins de 2n d'ESO."
 • "Use of ICT tools in the EFL classroom and their impact on students' motivation"
 • L'ensenyament de la biodiversitat a 4t d'ESO
 • El còmic com a recurs didàctic. Proposta i anàlisi d’activitats de Ciències Socials per a Educació Secundària Obligatòria i batxillerat
 • "Disseny, programació i construcció de qüestionaris amb retroacció específica automatitzada"
 • Un nou enfocament comunicatiu: la competència mediàtica i la competència hipertextual
 • Estudi sobre consum i percepció de substàncies addictives en adolescents. Desenvolupament d’una proposta educativa per conscienciar-los sobre els efectes de l’alcohol i el cànnabis
 • Derribando muros y tendiendo puentes: Análisis sobre las barreras y los facilitadores de la integración tecnológica en Innovación Educativa y elaboración de una hoja de ruta hacia las buenas prácticas
 • Uso de la dramatización y de una metodología lúdica para el aprendizaje del inglés
 • Proposta per treballar conjuntament els continguts de Tecnologia, Matemàtiques i Física i Química, incorporant la metodologia d’aprenentatge basat en projectes i en la resolució de problemes
 • "An Overview of Song-based lessons in the EFL classrooms: from Nursery Rhymes to Hip-hop Music"
 • "Evolució i Adequació de la Formació Professional a l’illa de Menorca. / Development and adjustment of vocational training in Menorca."
 • Projecte de convivència amb impuls de la mediació a IES Manacor
 • Els alumnes amb talent musical a l'aula de música de secundària
 • "Taller de sensibilització sobre la transsexualitat dirigit a alumnes de 4rt d’ESO."
 • La integració lingüística i cultural dels nouvinguts a Menorca
 • El medio audiovisual como recurso renovado para el tratamiento de lenguas extranjeras
 • Aprenent a optimitzar l'ús dels llibres de text d'anglès com a llengua estrangera a través de la col·laboració docent a nivell de centre: un model de formació professional continua per a la millora de la qualitat educativa
 • La sintaxis a través del juego
 • Unschooling, la desescolarización como método educativo. Estrategias, metodologías y técnicas alternativas al sistema educativo tradicional.
 • Ús de les noves tecnologies per gestionar projectes tecnològics
 • "Bajo la mirada de las emociones: proyecto interdisciplinar para Educación Secundaria Obligatoria"
 • L’astronomia i els satèl·lits espacials a l’ensenyament de les matemàtiques
 • "Atenció de l'alumnat amb altes capacitats des del perfil del docent"
 • Programa d'activitat física durant el temps del pati a un centre de secundaria
 • "Motivation in an EFL Clasroom through Gardner's Multiple Intelligences"
 • Ensenyament de l'anglès a alumnes amb Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDA-H) a l'aula inclusiva
 • Ramon Llull ens ensenya la funció instrumental de la literatura: una proposta didàctica.
 • "L'ensenyament del gènere tràgic a secundària: Terra baixa"
 • Propuesta de acción tutorial en Formación Profesional a partir de la educación emocional
 • Estudi conjuntural de metodologies de trigonometria a 4t d'ESO i proposta d'adaptació als nous temps
 • Pla d’Acció Tutorial. Proposta d’intervenció per alumnes amb perfil d’assetjador
 • "Teaching and Learning Vocabulary through Games and Translation in the EFL Classroom: A Case Study"
 • Efectes relacionals entre el rendiment acadèmic i les competicions d’esportistes d’elit de les Balears.
 • La presa de decisió i la influència de les famílies en aquesta, dels alumnes de 4t d'ESO
 • "El treball cooperatiu com estratègia per a la millora del benestar emocional. Una visió des de la neurociència."
 • “United in Diversity” and Beyond: Developing Intercultural Competence through Postcolonial Short Fiction in the EFL Class"
 • Geometria en l’espai. Una proposta d' intervenció per al primer cicle de ESO basada en el model de Van Hiele i la definició de conceptes
 • "What is trending? Promoting student motivation and engagement with viral content in the EFL classroom."
 • L’art com a punt de partida de la transversalitat a ciències socials. Propostes d’aplicació
 • Propuesta de adaptación metodológica para alumnos de 1º de E.S.O. con TDAH en Biología y Geología: "Las funciones vitales en los animales"
 • "De l'Ombra al Dibuix"
 • "La Enfermera Escolar en Baleares"
 • Aprendre a aprendre
 • Projecte Dialux com a via per entendre el mon que ens envolta.
 • Aproximació interdisciplinària a la diversitat lingüística en el sistema educatiu de les Balears: una proposta didàctica per a ESO
 • El treball cooperatiu enriquit amb wiki: una activitat amb alumnes d’Educació Secundària
 • Didàctica de la creativitat als ensenyaments de cuina
 • L’evolució biològica a l’ESO: una proposta didàctica
 • Revisió dels conceptes actuals de TIC i de les condicions en les que s’han d’emprar per afavorir la motivació de l’alumnat
 • "Mira què faig": un projecte de prevenció de l’assetjament a través de l'aprenentatge servei.
 • "A New Educational Proposal: Project-Based Instruction from a Transcultural Viewpoint"
 • "Assessing 3rd of ESO Grammar through Alternatives in Assessment"
 • Efectos del entrenamiento en suspensión en las clases de Educación Física: un estudio piloto
 • El pensament crític a l'educació secundària obligatòria
 • Introducció a l’educació mediàtica. Proposta de curs de formació permanent del professorat.
 • Respondiendo a la diversidad cultural en las Islas Baleares. Consideraciones sobre la interculturalidad y la enseñanza de la lengua
 • Interacció entre continguts en l'àrea de tecnologia; ensenyament a partir de projectes o aplicacions
 • Desenvolupament de la competència digital a l’àrea de matemàtiques: estudi i proposta didàctica
 • El patrimoni local com a recurs didàctic: un recorregut per la història de Santa Margalida
 • "La adquisición del inglés en secundaria: el aprendizaje a través de las competencias básicas y la nutrición"
 • Los trabajos prácticos de la asignatura de Biología y Geología en las aulas de Secundaria
 • Model d’unitat didàctica per a l’estudi de la genètica mendeliana a 4t ESO
 • Filosofía: herramienta para generar experiencias
 • "L’ús de les eines TIC, especialment el blog, en l’ensenyament de la llengua catalana a segon cicle d’ESO mitjançant l’aprenentatge col·laboratiu"
 • "Intervenció del Trastorn de l’Espectre Autista. Una visió innovadora des de l’educació emocional."
 • El club de lectura com a mètode per treballar l’hàbit lector i l’avaluació de les lectures literàries a l’aula
 • La literatura fora de l'aula: una proposta didàctica sobre poesia visual
 • L’avaluació en l’àrea de les matemàtiques
 • L'ensenyament del cos humà a 3r d'ESO mitjançant treball cooperatiu
 • "Aula invertida, metodología del siglo XXI"
 • "¿Qué piensan las empresas menorquinas de sus alumnos en prácticas procedentes de las diferentes especialidades de Formación Profesional? ¿Cuáles son sus principales virtudes y debilidades?
 • L'Scratch una eina per a la millora de la Geometria a 1r de l'ESO
 • "Educando las emociones a través de un enfoque transversal"
 • El feminismo y la visibilidad de la mujer. Una propuesta didáctica para ESO.
 • Aprendizaje basado en proyectos en Economía, “Made in Mallorca”
 • L'avaluació diagnòstica a l'ESO
 • Adquisició del llenguatge en alumnes nouvinguts
 • L'ensenyament de la nutrició humana. Activitats per contribuir a l'aprenentatge significatiu.
 • Prospecció als esports electrònics com a eina educativa.
 • "Motivating students through feedback to errors"
 • La percepción y valoración de los docentes respecto a su departamento de orientación en un centro de secundaria.
 • Les altes capacitats intel·lectuals als ensenyaments de formació professional
 • Cinc continents dins el meu institut: Un projecte intercultural en un centre d'educació secundària
 • "Programa d'intervenció per la millora de la responsabilitat personal i social dels adolescents socialment desafavorits a través de l'Educació Física."
 • L'ensenyament competencial a l'assignatura de Llengua catalana i literatura de 1r d'ESO.
 • Reflexiones sobre cómo atender la disléxia en nuestro sistema educativo
 • Conceptualització i anàlisi del programa ALTER: una mesura del departament d'orientació
 • Orígens i evolució del jazz i la música moderna a Mallorca. Proposta didàctica per a alumnat de 3r d’ESO.
 • Back to its Roots: Cross-Curricular Project-Based Learning in Vocational Education and Training for Improving the Acquisition of English
 • Comprovació dels hàbits de vida saludables de l'alumnat de secundària. Aplicació a primer i quart d'ESO.
 • Storytelling in the Language Classroom: A Proposal for the Enhancement of Majorcan Secondary School Students’ Speaking Fluency in English
 • Els dispositius mòbils i el foment de la lectura i l'escriptura creativa
 • El Parc Nacional Marítim-Terrestre de l'arxipèlag de Cabrera com a recurs per a l'Educació Secundària i el Batxillerat. Itineraris didàctics per a Ciències Socials.
 • Prevenció de la dislèxia des dels Models de Resposta a la Intervenció
 • Brecha de género en la educación tecnológica. Causas, consecuencias y propuestas de minoración
 • Estudi sobre l’estat actual de l’àrea de microbiologia en el programa de l’educació secundària i realització d’una proposta alternativa mitjançant les TICs.
 • L’acció orientadora en l’elecció d’itinerari formatiu d’alumnat que es troba al programa de necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual.
 • "La doble excepcionalidad. Un mundo por descubrir."
 • "Innovació en l’ús de les TIC a l’aula: proposta de millora a l’IES Mossèn Alcover"
 • La carpeta d’aprenentatge com a metodologia per treballar els continguts relacionats al bloc 3 del currículum “Coneixement de la llengua”
 • Proposta d’aplicació de l’Aprenentatge Basat en Projectes a l’activitat turística a l’illa de Mallorca. Dos exemples per a tercer d’Educació Secundària Obligatòria i segon de Batxillerat
 • "Standard English Varieties in a Secondary EFL Classroom"
 • L’aprenentatge basat en problemes aplicat a l’ensenyança de la Biologia i Geologia
 • "Joan Salvat-Papasseit com a tema de l’aprenentatge de l’expressió oral dramatitzada"
 • La ràdio a l'aula de filosofia, una proposta didàctica inspirada en el pensament de Walter Benjamin i Bertolt Brecht
 • Transformació de l'aula en empresa: l'aplicació de la teoria de Gardner en la formació professional.
 • L’aprenentatge servei com a eina educativa a secundària. Proposta de desenvolupament d’una experiència pràctica a Eivissa.
 • Educar en igualtat: el valor de la coeducació
 • La traducción audiovisual en el aula de lengua extranjera: propuesta de actividades
 • Projecte d'arpenentatge-servei: El canvi climàtic/ Proyecto de aprendizaje-servicio: El cambio climático/ A service-learning project: Fighting against climate change
 • De la traducción a la innovación: Ampliando fronteras en la clase de inglés
 • Projecte Didàctic per Llengua Castellana i Literatura
 • "“Eco-Experts”: Fostering Communicative Competence through a Cooperative Project in the EFL Classroom"
 • El jardí botànic: un pulmó verd interactiu. Proposta de projecte educatiu cicle formatiu de Formació Professional Bàsica
 • La importància de treballar les habilitats lingüístiques a Geografia i Història: una proposta d'aplicació a l'aula de secundària
 • Les gloses: Proposta didàctica per a l'ensenyament de lèxic
 • La poesia popular de tradició oral. Un recurs per al professorat a l'àrea d'història a ESO i Batxiller
 • "La WebQuest como estrategia constructivista aplicada a la enseñanza en inglés de módulos de CFGS"
 • "Promoting Speaking Skills through Games in an EFL Classroom in the Balearic Islands"
 • "Instagram a l'Educació Secundària: una experiència pràctica de relat digital a Educació Plàstica, Visual i Audiovisual."
 • Foment de la convivència positiva a l’aula de formació professional mitjançant l’escala de provenció
 • La importància de la resolució de problemes matemàtics dins i fora de l'aula
 • "Estudi relacional del consum de drogues en una mostra dels adolescents de la illa d'Eivissa (12-17 anys)."
 • L’evolució de l’aprenentatge literari. Viatge al país de les cantàrides: La petjada inexorable de Llorenç Moyà
 • Efectos del entrenamiento de alta intensidad en la mejora de la condición física en jóvenes estudiantes deportistas
 • Visió artística i realitat augmenta. La fotografia contemporània com a eina didàctica en l’educació secundària
 • Diagnosi de les miniempreses escolars dels centres de secundaria de Menorca
 • Creació d'un qüestionari d'avaluació del professor d'Educació Física per part de l'alumnat
 • AulaPax: un programa de inspiración benedictina para mejorar la convivencia en las aulas
 • Treballar per projectes a l'ensenyament secundari obligatori
 • “El amor que no se atreve a decir su nombre”. Propuesta didáctica para la enseñanza de la Literatura Española en un contexto ajeno a la homofobia.
 • "Kahoot! como herramienta para el aprendizaje de lenguas extranjeras: actividad práctica con alumnos de Educación Secundaria"
 • Avaluació formadora i formativa: el canvi del rol del professor per afavorir l’aprenentatge significatiu dels alumnes.
 • De Mary Shelley a Bram Stoker: personatges marginals i de terror a l’aula de literatura universal des d’una perspectiva interdisciplinària
 • "L'atenció a la diversitat als Instituts d'Educació Secundària Obligatòria"
 • "Proposta d'innovació metodològica al mòdul de FOL, per augmentar la motivació i l'aprenentatge dels alumnes"
 • Developing EFL Students’ Writing Skills through the Writing Process Approach and Collaborative Learning
 • "Itineraris interdisciplinaris com a recurs per treballar les ciències socials. Tres propostes didàctiques per conèixer el centre històric de Palma."
 • "Projectes al Quartó: primeres experiències"
 • "La didáctica de entremezclar cuentos"
 • L'ús dels SIG com a recurs didàctic a l'ensenyament secundari: proposta d'activitats didàctiques a Ciències Socials
 • La implicació de les famílies en l'educació dels seus fills (el cas de l'IES Felanitx)
 • Las necesidades del alumnado con síndrome de Asperger (TEA)
 • Influència de les emocions en l'ensenyament de la Biologia i Geologia
 • "La grandiositat de les coses petites"
 • Estudi de la Llengua i la Literatura Catalanes a partir de la cultura popular i tradicional: un enfocament per tasques
 • Importancia de la filosofía durante la etapa educativa de los jóvenes y el proyecto Filosofia 3/18
 • La perspectiva geogràfica a la didàctica de la història: una alternativa integradora per a la programació de l’assignatura de Geografia i Història als tres primers nivell de l’ESO
 • "Propostes per ensenyar filosofia a partir de la noció de 'vies de coneixement'"
 • És el joc de rols vàlid pera l’ensenyament de Física i Química a Secundaria?
 • La variació del rendiment acadèmic dels alumnes a causa de la intel·ligència, la motivació i la problemàtica social
 • "El camino al abandono escolar: reajuste de responsabilidades."
 • Tres itineraris didàctics per alumnes de 1r i 2n cicle d'ESO a Santanyí
 • Aprenentatge cooperatiu a la Física i Química mitjançant la meteorologia
 • Prevención, detección y actuación ante el ciberbullying. Propuesta educativa dirigida a alumnos de E.S.O
 • Anàlisi del temps de compromís motor a les hores d'educació física en centres de secundària de l'Illa de Mallorca
 • Escape Class: unir Matemàtiques i Física i Química a 4t d'ESO en una experiència gamificada.
 • Anàlisi de la Formació Professional Bàsica
 • L'ensenyament de la sexualitat a secundària
 • El diàleg a classe com eina metodològica per fer Filosofia a 1r de Batxillerat
 • Educació inclusiva: aprenentatge basat en projectes com a possible mesura d’atenció a la diversitat. Proposta didàctica per treballar amb alumnes amb necessitats educatives especials a l’IES Binissalem
 • Banc d’activitats destinades a millorar els hàbits alimentaris dels alumnes des del centre escolar
 • El cant redoblat pitiús als centres d'educació secundària
 • La diabetis a través de les TIC
 • “El concepte Youtuber com a element engrescador per a la pràctica oral en el llengua anglesa a les aules de secundària: una proposta de projecte als alumnes d’ESO 4”
 • Els efectes del Crossfit combinat amb el joc aeròbic en el segon cicle d'ESO i primer de Batxillerat.
 • El camí cap a la coeducació: eines i recursos per fomentar-la des del Departament d'Orientació.
 • Drons a l'àrea de Tecnologia
 • The influence of introversion in the English language classroom: Improving students’ participation and speaking activities
 • "Teaching 3rd of ESO grammar with games"
 • "Una nova proposta de programa educatiu per al Museu d’Història de Manacor·Torre dels Enagistes"
 • "Química verda a les pràctiques de laboratori"
 • "La tasca de l'orientador en els programes escolars de prevenció del consum de drogues en adolescents"
 • Educació artística, TIC-TAC?
 • "Animalats"
 • "Talleres pedagógicos en educación secundaria sobre la alimentación en la salud, la sociedad y el medioambiente."
 • El procés d'ensenyament-aprenentatge de l'expressió escrita a l'educació secundària obligatòria a Menorca
 • "Parental implication in children's education: benefits and influential factors"
 • Proposta metodològica d'aprenentatge basada en l'elaboració de continguts interdisciplinaris entre la filosofia i l'art.
 • Estudi de l’ús de les TIC en l’especialitat docent de biologia i geologia a Menorca i propostes de millora
 • World Englishes y cine en el aula
 • Aprenentatge basat en projectes al cicle formatiu de desenvolupament d'aplicacions web
 • La resolución de problemas aplicada para y por la enseñanza de las ciencias para favorecer el desarrollo del pensamiento crítico
 • L’Escola Laica d’Alaior i l’Escola Nova 21. Com poden ajudar aquestes pedagogies a assolir els objectius de la UNESCO per a l’educació del segle XXI?
 • "Promoting LGBT Equality in the EFL classroom"
 • Disseny i implementació d'unitat didàctica per a Cultura Audiovisual II: Comunicar a l'era de la postveritat
 • La educación nutricional y su relación con los Trastornos de Conducta Alimentaría entre los adolescentes
 • "Les matemàtiques de la literatura: una proposta didàctica per a 3r. i 4t. d'ESO"
 • Aprendizaje significativo de la formulación y nomenclatura química en la Educación Secundaria Obligatoria
 • "Els Col·legis religiosos de Ciutadella de Menorca. La postguerra i els primers anys del franquisme. 1939-1967"
 • "De dins a fora"
 • Ergonomia a l'aula per a un aprenentatge significatiu
 • "El cambio climático en la educación secundaria obligatoria: Propuesta de actividades de mejora dirigidas al alumnado"
 • "El Portal de FOL: una nova experiència educativa"
 • "La tutoria: un primer esglaó cap a una filosofia restaurativa als centres d'educació secundària."
 • Anàlisi dels beneficis de la dramatització a l'aula. Proposta d'activitat complementària d'aprenentatge transversal a secundària a partir del teatre.
 • Quin paper ha de tenir la família dins el centre? Visions de diferents centres d’educació secundària del Llevant de Mallorca i accions dutes a terme.
 • L’Aprenentatge Basat en Problemes aplicat a l’ensenyament de la genètica de 4t d’ESO
 • El mètode cientific a la cuina. Utilitat en l'aprenentatge de la Química.
 • Proposta de foment de la lectura i de l'escriptura a partir de les TIC
 • Proposta de treball de la problemàtica ambiental dels residus municipals a secundària: més enllà del reciclatge
 • "Llengua, educació i immigració a les Illes Balears: el teatre intercultural com alternativa a l'acolliment lingüístic i cultural"
 • El buque escuela: la quimera de la educación nauticopesquera española
 • "Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP): una metodología interdisciplinar para “aprender haciendo”. Un estudio de caso del IES Antoni Maura."
 • La diversidad en el aula
 • Plan estratégico para la mejora de la competencia en comunicación escrita
 • El Modernismo en Sóller. Una Propuesta didáctica para 4º ESO
 • El papel de la educación en la disminución del analfabetismo científico de la sociedad
 • Escuela de padres: un proyecto para Ciudadela
 • La evaluación de necesidades de Educación Emocional. Análisis de un caso en el Centro Aula Balear.
 • Calviá: recusos educativos
 • Docencia para alumnos con discapacidad auditiva
 • Pensamiento crítico: Propuesta de actividades didácticas para su desarrollo en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria desde la asignatura de Geografía e Historia
 • La participación de las familias en el AMPA del IES Josep Sureda i Blanes
 • Trabajar la competencia oral en Secundaria
 • Propuesta Metodológica de Proyectos Integradora a desarrollar en el primer año de los ciclos superiores de formación professional de edificación y obra social.
 • Círculos restaurativos. Un recurso para mejorar la convivencia en secundaria.
 • El estudio de la Geografía de la Población en Secundaria. Análisis de los libros de texto y propuesta didáctica.
 • La enseñanza de Ciencias Sociales a través de la Arqueología. Visita didáctica al yacimiento de Closos de Can Gaià
 • Gust de la lectura: estat de la qüestió i propostes de dinamització
 • Química invertida
 • El entorno de Ses Salines y su comarca como Fuente de estudio en las Ciencia Sociales
 • Educación emocional para el éxito profesional en la asignatura de FOL.
 • Estudio comparativo entre la utilización de los estilos del mando directo, descubrimiento guiado y resolución de problemas en las clases de Educación Física
 • El proyecto de curso del centro: una oportunidad para la implementación pràctica de la metodología de trabajo por proyectos
 • Una mirada a la historia a través de fragmentos de cine: Propuesta didáctica para 4º de ESO
 • La literatura como fuente de aprendizaje para la enseñanza del inglés como segunda lengua en el aula: propuesta didáctica basada en The Great Gatsby
 • El héroe medieval a través de la imagen y la creatividad
 • Jornades esportives escolars per la millora de les realcions dins el centre: aplicació a primer d'ESO
 • Relació entre el professor de biologia i el desenvolupament de la personalitat de l'alumne sota el prisma de la teoria de la intel·ligència múltiple.
 • Proyecto cooperativo multidisciplinario, con uso de TIC, para incentivar la participación de los alumnos de ESO mediante el conocimiento y mejora de las normas de su propio centro educativo
 • Inclusión de los dispositivos móviles en Educación Física.
 • El ibicenco en las aulas. Curso para docentes.
 • La orientación vocacional, herramienta fundamental en el desarrollo del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria
 • Educación Física y Emolcional: Propuesta de desarrollo de la inteligencia emocional en alumnos de 1º de ESO en la asignatura de Educación Física
 • +Activos: Programa de Concienciación y Aumento de Actividad Física para Alumnos de 4º de ESO
 • El dispositivo móvil como recurso educativo en el aula: análisis y orientaciones de uso para el profesor
 • Enseñanza de la Filosofia a través de la ciencia ficción en el medio televisivo
 • La enseñanza de temas curriculares sobre Naturaleza de la Ciencia mediante textos narrativos contextualizados en la historia de la ciencia.
 • ¿Es útil el libro de texto en la asignatura de Física y Química?
 • Estudio cualitativo del desarrollo de la competencia científica a través de diferentes actividades de aula en Educación Secundaria
 • El carácter interdisciplinario y transversal de la meteorología en educación secundaria
 • EDUCAR DESDE LA CONCIENCIA. Autoconocimiento y espiritualidad en los centros educativos.
 • Compara, aprende y mejora.
 • El uso de las TIC para la enseñanza de la lengua inglesa
 • Mi primer amor: una propuesta didáctica para tratar la competencia lingüística i la educación emocional a través del drama.
 • El juego de hacer versos: una aproximación temática interdisciplinar
 • El alumno como agente activo en la orientación: tutoría entre iguales. Propuesta de implantación en el IES Joan Alcover.
 • Los itinerarios didácticos como recurso para trabajar las ciencias sociales: 4 propuestas innovadores para conocer la historia de Alcúdia.
 • Reflexión metalingüística y lingüística textual: una propuesta para alumnos de bachillerato
 • Aportación de las mujeres a las matemáticas: perspectiva histórica y propuestas didácticas
 • El amor como itinerario: propuesta para acercar la poesía a los alumnos
 • La gamificación i otras dinámicas de juego como inductores de la motivación
 • Bienvenidos: una propuesta de integración curricular
 • Adquisición de Competencias Interculturales en las Clases de Lengua: Un Estudio en las Islas Baleares
 • La mediación escolar. Análisis y funcionamiento del Servicio de Mediación en el IES Guillem Colom Casasnovas.
 • Recordando el pasado: Propuestas didácticas sobre prehistoria y arqueología en la Educación Secundaria Obligatoria.
 • Análisis de necesidades espaciales y recursos materiales en las aulas de tecnología de las Islas Baleares
 • Nuestra aula, nuestra comunidad: esforzándonos por conseguir la optimización del proceso de aprendizaje de nuestros alumnos
 • Itinerarios didácticos para trabajar la ciudad de Ibiza.
 • La pedagogía sistémica
 • Prevención de la violencia de género a través de la coeducación. Una propuesta educativa para Bachillerato.
 • La comunicación no verbal en las aulas
 • La Radio como fuente y metodología para el estudio de las Ciencias Sociales. De la Guerra Civil a la Transición democrática
 • La narración de cuentos hispanoamericanos: una herramienta didáctica para el desarrollo de la expresión oral
 • El análisis simbólico como herramienta de comprensión sonora
 • Ruta literaria virtual por la poesía del 27: propuesta de innovación en la enseñanza de la literatura
 • Tratamiento Integrado de las Competencias Literaria y Lingüística
 • Las prácticas restaurativas. Una nueva forma de convivir y trabajar en secundaria.
 • Creación de empresas con responsabilidad social corporativa: propuesta de trabajo por proyectos en el IES Damià Huguet
 • Propuesta de material didáctico para el museo dels Calderers: la guía didáctica del profesor y el cuaderno del alumno ( ESO y bachillerato)
 • Inclusión de alumnado NEE en el aula ordinaria de educación secundaria. Estudio de caso: I.E.S. Santanyí
 • Clase de Inglés como Lengua Extranjera con contenido a través de AICLE Suave: Experiencia.
 • EDUCACIÓN FÍSICA EMOCIONAL: Una propuesta para 2º curso de la Educación Secundaria Obligatoria
 • La gestión inteligente de las emociones: un intento de aplicación en el aula de ética de 4º de ESO
 • Prevención de la obesidad y el sobrepeso durante la educación secundaria.
 • El sociodrama como estrategia didáctica para enseñar cuidados paliativos en el Ciclo Formativo de Grado Medio: Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
 • Propuesta de itinerario didáctico en la ciudad de Palma. Descubriendo la ciudad medieval
 • ¿Los soportes educativos favorecen los procesos de inclusión? Conocimiento y valoración de los soportes desde la óptica del alumnado.
 • Propuesta didáctica: la oralidad y las TIC en la enseñanza de los textos periodísticos informativos
 • La adqisición de hábitos alimentarios saludables en el ámbito educativo.
 • Propuesta para el acercamiento de la literatura a los alumnos usando recursos de naturaleza diferente
 • L’ensenyament de llengües estrangeres en la metodologia Waldorf. Aplicació al sistema educatiu espanyol actual.
 • Introducción del yoga en la educación secundaria
 • La didáctica de las minorias: el pasado judío de Mallorca y la cuestión chueta
 • Luces, Cámara y Acción: el Cine como Herramienta Interdisciplinaria en la Clase de Inglés
 • Siguiendo la huella del legado griego. Aplicaciones pedagógicas de la ruta literaria W6 del proyecto "Walking on Words: Mallorca literaria".
 • Didáctica y Arqueología Industrial. El caso de Palma i el Pont d'Inca
 • BACHILLERATO NÁUTICO. El diseño y la construcción naval como proyecto integrado de las asignaturas de Tecnología Industrial I y II
 • El arte dramático en la enseñanza del inglés como lengua extranjera
 • Recopilación de actividades para mejorar la ambientalización en un Instituto de Educación Secundaria
 • La promoción de la participación familiar en la educación secundaria a través de la enseñanza de la primera lengua extranjera.
 • El aprendizaje por descubrimiento como alternativa al modelo tradicional
 • Itinerarios didácticos para trabajar la Menorca Británica
 • La presencia intencional en la asistencia sanitaria
 • Propuesta de un proyecto de centro sostenible
 • Aprovechamiento del entorno cercano: tres itinerarios didácticos a través del patrimonio medieval del núcleo urbano de Petra
 • El patrimonio local como recurso didáctico. Tres itinerarios didácticos por el pueblo de Santa Margalida.
 • El Auxiliar de Conversación: un análisis
 • Propuesta didáctica del Museo de Historia de Manacor
 • La enseñanza de la gramática. Un recorrido por las leyes educativas y los libros de texto.
 • Las técnicas teatrales como recurso pedagógico en L2.
 • La lengua oral formal. Propuesta de trabajo sobre la argumentación.
 • ¿Podemos utilizar los juegos para enseñar física y química?
 • Análisis del modelo organizativo desde una perspectiva inclusiva del IES Ramon Llull
 • La expresión oral en educación secundaria. Propuesta práctica de mejora en la asignatura de lengua castellana y literatura.
 • Análisis de la transversalidad en los centros de palma y propuesta de proyecto en derechos humanos (inglés, historia e informática)
 • El libro de texto. Profesorado y Alumnado.
 • Propuesta didáctica para ambientalizar centros educativos
 • Aplicaciones móviles científicas educativas: "Brúixola", buscador web para docentes
 • Los intercambios lingüísticos en el aula de inglés a través de las TIC para la mejora de la motivación, la participación y las emociones negativas de los alumnos de secundaria.
 • Conocimientos y creencias del alumnado de Educación Secundaria en relación al tabaco, el alcohol y el cánnabis.
 • Un puente entre sistemas
 • Incrementando la voluntat de comunciarse a través de la enseñanza colaborativa: un enfoque basado a través de contenidos en contextos donde el inglés es una lengua extranjera
 • PROJECTE INTERDISCIPLINARI “WhatsApp, una màquina del temps”
 • currículim integrado de lenguas
 • Seguimiento de un alumno con medidas penitenciarias en el regreso al Instituto de Educación Secundaria (IES)
 • La asamblea como nuevo sistema de organización para el alumnado de secundaria
 • Análisis de las vinculaciones entre los Centros Educativos y los Clubes Náuticos de Mallorca: propuesta alternativa
 • Prevención del sobrepeso y la obesidad a través de un estilo de vida activa para alumnos de Educación Secundaria Obligatoria
 • Se tiene que ver el problema para encontrar la solución. Alumnos de educación secundaria con talento matemático.
 • Propuesta metodologica para mejorar el rendimiento académico en l'assignatura de inglés en las tres etapas educativas obligatorias
 • Aprovechamiento didáctico de las exposiciones de matemáticas - el caso de Ramón Llull y la cuadratura del círculo
 • ¿Interdisciplinariedad como disciplina?
 • El trabajo colaborativo docente como factor de calidad en la educación: recomendaciones para la mejora
 • Implantación de un bloque de orientación laboral específico en el plan de acción tutorial de formación profesional básica: aplicación a la especialidad de cocina y restauración
 • El arte como recurso didáctico en el aula de filosofía de 2º de bachillerato
 • Uso de las TIC aplicado a diferentes metodologías
 • ¿Sacamos el máximo partido de les herramientas matemáticas que tenemos a nuestro alcance? Las herramientas con capacidades graficas y cálculo simbólico SAC/CAS
 • EL AUTORETRATO COMO HERRAMIENTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD: Una propuesta de la asignatura de Educación Plástica y Visual en la etapa de la ESO.
 • Propuesta metodológica para trabajar de manera integrada las destrezas lingüístico­-comunicativas partiendo de la lectura, en el aula de Lengua y Literatura Castellana
 • Estudio comparativo de diferentes metodologias en la enseñanza de matemáticas
 • Propuesta de aplicación de herramientas basadas en la web 2.0 como plataforma de trabajo cooperativo en ciclos formativos del ámbito científico-técnico
 • El huerto escolar en los centros de Menorca
 • El efecto del agrupamiento de los alumnos. El estudio de un caso.
 • Aprendizaje basado en proyectos como herramienta de mejora educativa. Experiencia del IES sa balnca Dona y propuesta de proyecto en el aula
 • El reto como elemento motivador en el diseño de actividades: Aplicación al módulo de Recepción y reservas del ciclo formativo de grado superior en Gestión de Alojamientos Turísticos.
 • De la educación memorística a la educación cooperativa. Propuesta de innovación en la metodológica didáctiva de 3º de ESO
 • La criptología como actividad educativa en el àrea de matemàticas
 • ¿El ajedrez en la ESO? Propuestas de introducción del ajedrez en la educación secundária obligatoria como refuerzo educativo.
 • Competencia fonológica en ruso en las EEOOII: singularidades, retos y posibilidades metodológicas
 • La interacción oral en el aula de inglés: mejoras a través de estrategias de comunicación
 • Alumnos nativos: incentivarlos mediante metodologías para alumnos con altas capacidades.
 • Los laboratorios virtuales como herramientas para el aprendizaje de la Química
 • La familia y los agentes implicados en la educación de los jóvenes
 • Ingredientes básicos en una unidad didáctica para un aprendizaje significativo y competencial
 • Atención a las necesidades educativas especiales en la asignatura de Lengua Inglesa: la dislexia.
 • El uso de las Tic en los ciclos de FP de administración de empresas en la isla de Ibiza.
 • Los padres van al instituto
 • Estudio y mejora de la impartición de la hidráulica y la pneumática
 • Didáctica de la ortografía
 • Las redes sociales en el ámbito de la educación. Una concreción en el área de las matemáticas.
 • Divulgación filosófica en los medios audiovisuales. recursos aplicables en el aula.
 • El trabajo cooperativo como excelencia, profesionalización y motivación en CFGS Dirección de Alojamientos Turísticos (Módulo Profesional: Marketing Turístico)
 • La metodologia de simulació com a eina de motivació a l'alumnat d'economia de l'empresa a batxillerat
 • Propuesta de un plan de lectura para ESO
 • Archivos, una realidad en los estudios de historia
 • Tratamiento de problemas filosóficos a partir de material de ciencia ficción
 • Introducción a la Soberanía Alimentaria la Reflexión Ética de 4º de la ESO
 • Campanet y el valle de san Miguel: una aproximación didáctica
 • Dos propuestas didácticas para trabajar el arte contemporáneo en cuarto de ESO y segundo de Bachillerato en el Museu Fundación Juan March de Palma.
 • La escritura significativa de textos explicativos para un wiki sobre la Generación del 27.
 • Tres propuestas didácticas para conocer y trabajar la cultura naviforme y talayótica en Mallorca.
 • Ser Positivo y Disfrutar en el Aprendizaje de una Segunda Lengua: Dos Factores Clave para Incorporar el Inglés en la Rutina Diária de los Estudiantes
 • Propuesta educativa interdisciplinaria a partir de salidas a la Serra de Tramuntana
 • La mediación escolar como medida para resolver conflictos
 • Lengua y cultura en la enseñanza del inglés como lengua extranjera
 • Nuevas metodologías se enseñanza, la flipped classroom en la física y química.
 • Las salidas didácticas como recurso para la enseñanza de GeografÍa e Historia en la Educacicón Secundaria Obligatoria. Tres propuestas de salidas didácticas para Son Real (Mallorca).
 • El Metadiscurso como recurso didáctico en las assignaturas de Filosofía de la Educación Secundaria Obligatoria
 • Escucho, luego hablo. La música y las canciones como herramientas para mejorar la adquisición del inglés como segunda lengua
 • El uso de las webquests en la materia de lengua castellana y literatura
 • Textos filosóficos como método de detección y prevención del acoso escolar
 • La perspectiva de género en cuarto de ESO iy primero de Bachillerato
 • El aprendizaje por proyectos en la enseñanza del español. Una propuesta flexible para la integración del alumnado inmigrante en educación secundaria
 • Inclusión y acogida. Propuesta de bienvenida para alumnos y familias.
 • Las fiestas populares como recurso didáctico en las ciencias sociales
 • ApS en Baleares, camino hacia una mayor implantación
 • "Jo sóc aquest que em dic..." Una propuesta didáctica para el trabajo de la poesía en cuarto de ESO
 • «No siempre el sexo débil es el débil». Propuesta didáctica para educar en igualdad.
 • “Tiza y viñetas” Trabajando multi competencialmente. Bloc educativo para la introducción de técnicas de cómic en el proceso de enseñanza aprendizaje en la educación secundaria.
 • El aula, un centro de trabajo.
 • Simulación de mercado en la asignatura de iniciación a la actividad emprendedora y empresarial
 • Uso de las TIC para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Biología y Geología.
 • Los Insitutos Escuela como centros innovadores y su posible implantación en las Islas Baleares
 • La novela histórica y su didáctica: el caso de la trilogía The Century
 • Una propuesta didáctica para el Museo Etnológico de Muro
 • El Contexto Educativo como Factor Protector ante Situaciones de Riesgo Social o Maltrato Juvenil
 • Metodología predominante en las clases de latín de la isla de Menorca
 • La discriminación del género femenino en el curriculum de secundaria: luchando por la igualdad en el aula de inglés como lengua extranjera.
 • El trabajo por proyectos: una herramienta impulsora del cambio educativo
 • Optimización de las redes sociales y profesionales para aumentar la empleabilidad: aplicación al módulo de Formación y Orientación Laboral del Ciclo Formativo de Administración y Gestión
 • Propuesta didáctica para la corrección de la pronuncia de ciertos sonidos en lengua catalana interferidos por el sistema fonético castellano.
 • Aprendizaje basado en proyectos (ABP) - Del sistema centrado en el docente hacia una clase centrada en el alumno. Fomentando las competencias básicas en la clase de inglés a través de los grupos de aprendizaje cooperativos.
 • Metodologia transversal y las Tic en las asignaturas artísticas.
 • Certificado Energético mas allá del ahorro
 • Actividades de motivación atendiendo a la diversidad en el ámbito de la materia de Tecnología
 • Propuesta de aplicación de herramientas basadas en web para crear de manera colaborativa contenidos de literatura española
 • Enseñar literatura medieval en secundaria. el aprendizaje significativo y las inteligencias múltiples.
 • El aprendizaje basado en proyectos en el área de matemáticas: de la teoría a la práctica.
 • La glosa menorquina, una herramienta para trabajar las competencias básicas en educación
 • La importancia de las prácticas experimentales y virtuales en Secundaria
 • Procesos e instituciones democráticas. Propuesta educativa en la educación secundaria
 • El enfoque por tareas para la enseñanza de la narrativa hispanoamericana de los años 60 y 70
 • La competencia científica en las aulas: problemática y propuesta de mejora interdisciplinar a través de elementos divulgativos
 • Joining Learning: la clave de la nueva Formación Profesional
 • El Aprendizaje Visual como herramienta de mejora e innovación en la educación.
 • El papel del docente: de la consciencia lingüística al tratamiento de la diversidad en el aula.
 • Actívate!
 • Aprender a aprender inglés a través de técnicas mnemónicas en el instituto Bendinat de Calvià, Mallorca
 • Implicación de los agentes que intervienen en la Formación en Centros de Trabajo (FCT)
 • La escultura urbana contemporánea de Palma: una visita por la ciudad como propuesta didáctica
 • Nuevas perspectivas en la enseñanza y el aprendizaje de la literatura: fanfiction, intertextualidad, paraliteratura, écfrasis.
 • Promoción de la salud: Formación en la técnica de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) en Educación Secundaria.
 • La alfabetización científica en la educación secundaria obligatoria
 • El valor educativo de las competiciones de física y química. Diseño de Miniolimpiadas en educación secundaria
 • El materialismo filosófico de Gustavo Bueno como superación de la antinomia kantiana: ¿enseñar filosofía o enseñar a filosofar?
 • La formación inicial del profesorado de educación secundaria: análisis y propuesta de aplicación.
 • Las modalidades textuales a través del aprendizaje cooperativo
 • La educación emocional en el aula
 • Los proyectos de investigación como herramienta para trabajar la competencia científica
 • ¿Quin valor té una reflexió? Com fomentar el pensament crític a través de la literatura postmoderna dins Educació Segundària Obligatòria
 • La enseñanza de la noticia en el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria
 • Diagnosis de las comisiones ambientales de los centros de secundaria de menorca
 • El teatro del siglo de oro por proyectos: un nuevo enfoque para enseñar literatura
 • LITERATURA DIGITAL EN EL MUNDO EDUCATIVO: nuevas formas de leer. Enfoque de la lectura a través de nuevas propuestas didácticas y su evaluación
 • La expresión oral del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria
 • La Serra de Tramuntana como motivo de dos propuestas didácticas.
 • Gestión del aula
 • Estudio sobre la motivación en el aula: El uso de la música en la clase de inglés
 • Propuesta para trabajar la educación sexual en secundaria
 • Influencia de la práctica de activitat física en el rendimiento académico de los estudiantes del IES Cap de Llevant
 • Flipped Classroom y las TIC: una propuesta pedagógica para una clase de Historia en cuarto de ESO y primero de bachiller
 • Tratamiento de las altas capacidades en la escuela inclusiva
 • Aprendizaje Servicio: Los preparamos para la vida
 • La reproducción de las desigualdades de género a través del currículum oculto en la ESO. Una propuesta educativa para la enseñanza del inglés
 • Una propuesta de aplicación de herramientas de gamificación o ludificación en línea en clases sobre El Quijote concebidas bajo un enfoque de trabajo por proyectos (TP)
 • La influencia de las nuevas tecnologias
 • Ciencia de película. Aplicabilidad de largometrajes de ciencia ficción en la enseñanza de ciencias en Educación Secundaria.
 • Enseñando geometría con bicicletas
 • Hacia una revisión integral de la enseñanza-aprendizaje de la expresión escrita
 • Aprendizaje de lenguas en personas adultas
 • Orientación laboral e iniciativa emprendedora: rediseño de la asignatura para garantizar una entrada laboral con itinerarios más allá de la universidad, el turismo y la construcción.
 • La educación emocional, un reto del sistema educativo actual.
 • Educar en igualdad de género. Programa de formación del profesorado
 • Educación Inclusiva: Experiencia Práctica con Alumnos Disléxicos en Aulas de Secundaria.
 • Re-definiendo el abordaje de la comprensión lectora en el aula de inglés como lengua extranjera: un enfoque intertextual i trascendental
 • De Prometeo a la bibliocastia
 • Aproximación teórica al enfoque por tareas. Aplicación en 1º de ESO.
 • Prevención de la violencia en las relaciones de noviazgo desde una perspectiva de género
 • Inmersión de las impresoras 3D en la educación
 • Integración de los diferentes estilos de aprendizaje en una metodología de ABP. Una propuesta para el área de tecnología.
 • El inglés oral en los centros de secundaria
 • Aprendizaje basado en Proyectos complementado con herramientas TIC. Una aplicación en el área de Tecnología.
 • Propuesta didáctica basada en la Teoría de las Inteligencias Múltiples
 • Desde la escuela cambiamos la sociedad:proyecto interdisciplinar para sustituir el wifi en nuestro centro
 • “En la escuela aprendo a salvar vidas”: Propuesta educativa para la inclusión del aprendizaje de las técnicas de reanimación cardiopulmonar en el currículum de educación física de la enseñanza secundaria.
 • Propuesta didáctica con el uso de virtualización en las asignaturas TIC de secundaria
 • La falta de una educación sexual afectiva y su relación con la violencia de género entre la población joven
 • PMART: Una propuesta metodológica a través del arte para alumnos con dificultades de aprendizaje.
 • PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y OCUPACIONAL PARA El ALUMNADO CON NESE Y ESTRATEGIAS PARA ATENDER LA DIVERSIDAD EN LA FPB. Una propuesta de formación para el profesorado de FPB “específica”.
 • Red social cooperativa de enseñanza
 • Comunidad de Investigación y aula inversa en la asignatura Historia de la Filosofía i una propuesta de relato.
 • Un estudio sobre el error en clase de matemáticas
 • Usos Pedagógicos de la Red Social Pinterest en la Educación Secundaria
 • Nuevos métodos para mejorar la competencia léxica en Lengua Inglesa
 • iTeac iLearn
 • ¿Vivir con cuentos o vivir del cuento?. Los cuentos como herramienta didáctica
 • Estudio y mejora del feedback en el aula de Filosofia
 • ¡ Aprovechemos las horas de tutorias!
 • Estudio de caso en el CFIP Son Llebre. Itinerarios de éxito en la formación professional
 • Autoconocimiento y emprendimiento: La educación emprendedora como herramienta de orientación académica y profesional.
 • Kiva en contra del acoso escolar
 • Los trabajos prácticos en el área de biología y geología en la educación secundaria (4º ESO)
 • Las TIC aplicadas a los alumnos NESE/NEE
 • Analisis del tratamiento del abandono escolar en un centro de secundaria
 • La creatividad musical como fuente generadora de la innovación.
 • Metodologías para el aprendizaje significativo en la asignatura Música en ESO
 • L'ensenyament de la biologia de les plantes a la secundària. Projecte per aprofundir en el coneixement de les plantes i la seva biologia
 • Enseñanza de Ciencias mediante AICLE. ¿ Es factible?
 • Role-play como herramienta educativa en las Ciencias Sociales
 • "La práctica reflexiva en la docencia"
 • Desarollo del espíritu crítico mediante el debate sociocientifico en ciencias naturales: 3 propuestas educativas
 • Arte y Cultura del Siglo XVIII en Mallorca
 • Aplicación del aprendizaje cooperativo y las tic en la asignatura de economia de primero de bachillerato
 • Filosofía para una educación democrática en una sociedad democrática
 • La enseñanza de la pronunciación en la Escuela secundaria Obligatoria y la disminución de las transferencias de L1 en L2 (pronunciación)
 • Programa de formación del profesorado de secundaria sobre los alumnos con altas capacidades intelectuales
 • "La participación de las familias en los procesos educativos. Propuesta de proyecto de centro que requiere la implicación de toda la comunidad educativa"
 • "Entremos a las aulas, la Consulta Joven te tiende la mano"
 • Adaptación educativa basada en consolarium y en la gamificación para reducir el fracaso escolar
 • Rúbrica para la mejora de la evaluación práctica de Técnicas básicas de Enferneria
 • "Los programas extraordinarios de atención a la diversidad en la Educación Secundaria. Análisis y valoración"
 • Los adolescentes y las redes sociales
 • La pérdida de las colonias de 1898. El ABP como principal metodología didáctica
 • El absentismo escolar, desde la perspectiva de un centro de educación secundaria
 • Visita didáctica a la fundación Pilar i Joan Miró de Palma desde una perspectiva inclusiva para los alumnos invidente
 • Orientación educativa para la transformación escolar en los centrso de secundaria
 • "Orientaciones educativas para profesorado con alumnos de altas capacidades educativas intelectuales"
 • Horts ecològics adaptats, proposta per FPB en auxiliar d'agricultura i jardineria
 • "Un programa para la transición de educación primaria a educación secundaria desde la perspectiva de la inteligencia emocional"
 • Aprendizaje colaborativo para el desarrollo de las compentencias en inglés como lengua extranjera
 • Un museo de la ciencia en Menorca
 • "Las prácticas restaurativas y los profesores de secundaria"
 • Inclusión de las Tic en el aula. El modelo Tpack y el uso de simulaciones
 • Propuesta de asignatura optativa para bachillerato de Artes, Humaninades y Ciencias Sociales: Cultura Visual
 • Las cicatrices de la Ciudad. Dos itinerarios didácticos a través de la memoria de la Guerra Civil y la represión en Palma y Mallorca
 • "La muerte y el duelo dentro del aula: propuesta de intervención educativa"
 • "L'ensenyament de tecnologies i el patrimoni industrial: sinèrgies educatives"
 • El debate en la educación ciudadana sobre temas Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente en la Educación Secundaria y Bachille
 • "Una propuesta de Centro de Interpretación de los Movimientos Migratorios"
 • Las cuestiones eticocivicas a través de las rondallas: método de filosofía 3/18
 • Análisis del papel de las mujeres en la Revolución Rusa a través del cine i la fotografia
 • Culturas anglófonas postcoloniales en la enseñanza del ingles como lengua extranjera en la educación secundaria
 • La enseñanza del Español como Lengua Extranjera para alumnos que se incorporan a la Educación Secundaria Obligatoria
 • "Las ecoauditorías: una estrategia didáctica para tratar la sostenibilidad en la educación secundaria"
 • Aplicación de Metodologías basadas en el teatro de imrpovisacaión en secundaria
 • "La competencia de creatividad en los alumnos de Ciclos Formativos de Hotelería y Turismo"
 • "Navegación y competencias básicas: 10 actividades a partir de las matemáticas de la ESO"
 • "La transición a la democracia a pie de calle. Una propuesta didáctica"
 • "Las actividades de lengua oral en las clases de lengua catalana de 3º y 4º de la ESO. Propuesta para incentivar la pràctica de expresión y de comprensión oral"
 • "Rúbricas 3D: variaciones sobre las rúbricas tradicionales"
 • "¿Y si aprendemos con proyectos? Los medios de comunicación y la literatura"
 • Conflictos: un programa de prevención con el aprendizaje de habilidades
 • El canto como elemento interdisciplinar en secundaria
 • "Alumnos con altas capacidades y talentos en la clase de inglés como lengua extranjera"
 • El Huerto vertical ecológico, un gran desconocido en la didáctica de las ciéncias en los centros de educación secundaria de las Islas Baleares
 • La didáctica de la expresión oral: dos secuencias didácticas ejemplificadoras
 • Plan para el desarrollo académico y personal mediante clases de apoyo entre estudiantes. Aplicación práctica en E.S.O
 • "Andamiaje de producción oral en las clases CLIL: el caso de las presentaciones orales"
 • El transtorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) desde la perspectiva del profesorado de secundaria
 • Ideas relacionadas con la evolución biológica en el alumnado de secundaria. Estudio y propuesta didáctica
 • "Salidas complementarias en tecnología: Análisis e importancia educativa"
 • La Teoría Crítica en la clase de Filosofia
 • Ética y fotografia: un taller práctico
 • Crítica al libro de texto y desarrollo de materiales curriculares
 • La prevención de los trastornos de la conducta alimentaria durante la educación secundària obligatoria
 • Análisis y propuestas metodológicas de educación enclusiva en la Educación Secundaria Obligatoria del " C.C. La Milagrosa-Palma"
 • "Utilización didáctica del barrio para Ciencias Sociales"
 • Educación por proyectos en el IES Josep Sureda i Blanes: Actuaciones en la pantalla acústica del centro
 • La App iReal Pro: comparativa con otras aplicaciones y posibilidades prácticas en el aula de secundaria
 • "Enfermedades graves entre adolescentes: una propuesta integral para asegurar su proceso de aprendizaje. Aplicación práctica"
 • El aula invertida: hacia un nuevo enfoque educativo centrado en el alumno
 • Bridges 4 education: Tres sencillos pasos para aprender un idioma.
 • "El uso de recursos TIC para fomentar el desarrollo de una actitud sostenible en el alumnado de la ESO"
 • "La prensa escrita como recurso didáctico: una propuesta de trabajo por proyectos sobre poesía catalana"
 • "El amor cortés en escenas cinematográficas"
 • "Cultura financiera: Contribución a la nueva Ley de Educación. Proyecto de consolidación en la ESO"
 • "Redacció i publicació en línia d'un recull de relats curts trilingüe amb il·lustracions: un projecte interdisciplinari a secundària"
 • Propuesta para el fomento de la antropología en la educación secundaria
 • La producción colaborativa de conocimiento filosófico en la educación secundaria a través de la herramienta Wiki
 • Eficacia de los modelos tridimensionales para emular contextos de aprendizaje reales y mejorar el rendimiento del alumnado en el área de biología humana.
 • Las poéticas de la oralidad: una propuesta didáctica
 • Formación de Profesorado: las TIC para los profesores de Ciencias Naturales
 • "La implantació de l'Educació Física als cicle de Formació professional"
 • "Aplicación del Flipped Classroom y las nuevas Tecnologías"
 • "Aplicabilidad de los cursos MOOC en Educación Secundaria"
 • Introducción a la mitología clásica a partir de la literatura popular de Menorca
 • Herramienta de valoración de la salud de la espalda: propuesta dirigida a la educación secundaria
 • Prevención del dolor de espalda en el entorno escolar: una propuesta didáctica integradora
 • Orientación académica y profesional dirigida al alumnado vulnerable
 • "Las familias en las comunidades de aprendizaje"
 • Proyecto interdisciplinar de educación para la salud en centros de educación secundaria
 • Aprendizaje digital con tableta táctil en la educación
 • "Matemática discreta dentro de los currículums"
 • "Filosofía y Educación moral"
 • "Fake it until you make it: la puesta en práctica de actividades teatrales para la mejora de la comunicación oral del inglés como lengua extranjera"
 • "Adecuación de las metodologías de la enseñanza para cada contexto de centro y aula"
 • La enseñanza de la Estética en Filosofía (propuestas para el aula)
 • Propuesta didáctica para el alumnado de la ESO mediante la música popular actual
 • Explorando las variables afectivas en la clase de inglés como lengua extranjera. Una propuesta didáctica para el desarrollo de las inteligencias personales y emocional mediante interpretaciones dramáticas
 • "La Inclusión de Textos Literarios en la Clase de Lengua Inglesa"
 • "El error como estrategia de aprendizaje: Stufe zu meinem Ziel"
 • El reino vegetal: Agricultura sostenible y nutrición saludable
 • Aprendizaje cooperativo y uso de las TIC en la enseñanza de los ciclos formativos de Hoteleria y Turismo
 • Actividades y proyectos para enseñar literatura anglesa en la E.S.O.
 • La visita al diario Menorca, una experiencia académica
 • La Atención a los alumnos con altas capacidades. Centros de Secundaria de Ciudadela.
 • Economía del bien común: Una propuesta didáctica innovadora para economía de bachillerato
 • Desarrollo sostenible del eco-instituto Ramon Llull
 • Aprendizaje cooperativo aplicado a la enseñanza de ciencias
 • La llegada de la modernidad pictórica en Ibiza. Tradición versus vanguardias.
 • Propuesta de un nuevo enfocamiento pata la didáctica de los procesos de nutrición humana
 • "Pautas para la educación de la lengua inglesa a alumnos con TDA-H en educación Secundaria"
 • Análisis del contexto educativo del alumnado de secundaria: retos y propuestas para una mejora de la cualidad educativa.
 • La introducción de la memoria oral como recuso docente en las classes.
 • El quadern de les paraules, una propuesta de trabajo significativo
 • "El cine como herramienta didáctica en las clases de Historia"
 • Proposta de creació d'un lloc web per al fonament de la participació de l'empresa privda en l'entorn educatiu de la Formació Professional
 • Videojuegos. ¿Entretenimiento o herramienta didáctica?
 • Los trabajos prácticos de investigación y las competencias clave
 • El sistema educatiu holandés i l'aplicació de la metodoloogia Montessori a l'assignatura de llengua anglesa
 • Can Hapiness
 • Centres d'Especialització on-line (Moodle). De la utopía a la realitat
 • "Cooperar para aprender lengua inglesa"
 • "La construcción de identidades multilingües en el aula de inglés: La reflexión metalingüística de lo global a lo local en las Islas Baleares"
 • Influencia de la inteligencia emocional en el rendimiento academico de los alumnos de secundaria y estrategias para mejorarla
 • La Salida didàctica como recurso para la Educación Secundaria Obligatoria en el municipi de Ses Salines
 • "La cultura a las aulas de secundaria"
 • La cultura digital en el aula de inglés: los memes
 • "Conoce Felanitx, una aproximación didáctica"
 • "Televisión y cocina: motivando a los alumnos"
 • "L'Art com a estímul d'aprenentatge"
 • "Millora del rendiment acadèmic de l'alumnat en la matèria de matemàtiques a través de les TIC"
 • Propuestas didácticas de la obra poética de Maria-Mercè Marçal
 • "Aproximación didáctica a los procesos migratorios a través de las fuentes orales"
 • ¿Es posible subsanar la difícil situación de la físisca preuniversitaria? Análisis de un problema generalizado, persistente y de difícil solución
 • Violencia y conflictos escolares. Medidas preventivas y de intervención
 • "Nivel A1 de ELE para hablantes de chino: una propuesta de acogida lingüística y cultural para la educación secundaria"
 • El clima de aula: Bienestar personal y rendimiento académico
 • Talleres para la aproximación a la legua alemana en las aulas del CFGS de animación sociocultural y turistica del I.E.S. Alcover de Manacor
 • Educació plàstica i visual (EPV) com a motor dinamitzador per a realitzar activitats interdisciplinàries
 • Somos lo que comemos: análisis del grado de adherencia a la dieta mediterránea en adolescentes ibicencos de 3º de ESO i propuesta didáctica interdisciplinaria de mejora.
 • "Nuevos géneros digitales para la docencia"
 • Aplicación de la pizarra digital interactiva en el aula de matemáticas: el avance tecnológico
 • "Usando las redes sociales en la clase de inglés como lengua extranjera: una propuesta con Facebook"
 • "Trabajar la sintaxis de una manera inductiva"
 • El libro de texto digital e interactivo.Ejemplos y propuesta de herramienta colaborativa para compartir recursos entre docentes
 • La Neurociència al servicio de la educación.
 • "Los recursos audiovisuales de corta duración (RACD) y su uso en la enseñanza de ciencias en la educación secundaria"
 • "Transición entre la primaria y la secundaria. Causas y propuestas de mejora"
 • "Educación literaria y educación en valores: una propuesta didáctica a través del Conde Lucanor"
 • La dislexia y el inglés como lengua extranjera: propuesta educativa para mejorar la lectoescritura
 • El trabajos por proyectos y la competencia emocional:una propuesta didáctica aplicada al área de lengua i literatura catalanas
 • Los poemas musicados: un recurso didáctico para la enseñanza de la poesía en el aula
 • "Propuesta de referendum en los centros de educación secundaria"
 • "Importancia de la literatura como herramienta de aprendizaje en la asignatura de lengua inglesa en la educación secundaria"
 • Un proyecto de investigación-acción: Realzando la motivación de los estudiantes
 • "Unidad didáctica: La sociolingüística a través de Facebook"
 • "La novela naturalista como recurso didáctico: una visión de la cuestión social del s.XIX a través de Germinal"
 • Proyecto Didáctico para el Palacio de la Almudaina. Tres itinerarios para descubrir el Palacio
 • La diversidad cultural en el aula de matemáticas
 • ¿Cómo actuar cuando el absentismo y la incorporación tardía se fusionan ?
 • Propuesta educativa emprendedora
 • Educación sostenible en la enseñanza secundaria obligatoria: perspectiva de las Ciencias de la Naturaleza
 • "Aproximación al sentimiento del inmigrante a través el cine, la música y obras literarias"
 • "Didáctica interdisciplinaria de la poesia de la Generación del 27. Inteligencias múltiples y competencia emocional"
 • Una propuesta transversal en la ESO: historia del arte, figura humana y culto al cuerpo
 • "Creando conciencia de los valores de tolerancia y diversidad a través de un enfoque dialógico en la instrucción del inglés como lengua extranjera: una experiencia de aula"
 • Trabajar las instituciones autonómicas de las Isalas Baleares dentro del aula
 • Metodologias creativas e innovadoras para el trabajo en equipo
 • Presentación/Inttroducción de los WES en la clase de EFL de secundaria
 • "Educación y Medios de Comunicación en el Aula de Inglés: análisis crítico de la comedia de situación"
 • La educación sexual en la etapa de secundaria, una necesidad del mundo adolescente
 • La asignatura de inglés: el desarrollo de la competencia intercultural a través de la creación de un tercer espacio entre la cultura local y la meta
 • Propuesta didáctiva de investigación basada en una Webquest para la enseñanza de la célula en 4ª de ESO
 • "De la carta a l'e-mail"
 • "La publicidad como recurso para la producción de textos escritos creativos"
 • Carriles escolares. Educación en el entorno construido en la ESO
 • Instantes pasados, instantes presentes: Itinerarios didácticos en sa Pobla a través del uso de la refotografia
 • "El aprendizaje cooperativo. Propuestas de aula para la clase de inglés"
 • Propuesta de salida didáctica para lasa Ciencias Socales a los alrededores del embalse de Cúber, Mallorca.
 • El feminismo en la época contemporánea: una propuesta aplicable en el aula
 • "Convertidor de inteligencias múltiples: de la teoría a la práctica"
 • "Por qué y cómo introducir la educación emocional en el colegio"
 • "La poesía social o la construcción de un mundo mejor: Blas de Otero y Gabriel Celaya"
 • "Banco de recursos para facilitar el tratamiento de la problemática del consumo de drogas en las aulas"
 • La metodología de la Filosofia 3/18 aplicada a la educación en Derechos Humanos en secundaria
 • " Narrativa : ventana i espejo " La importancia de la selección de textos para trabajar la tipología textual
 • La Co-clase en el proceso de enseñanza -aprendizaje: la asociación educativa entre el profesorado y el alumnado de secundaria y de ciclos formativos
 • La glosa en el mundo y el mundo de la glosa: una propuesta didáctica acerca de la poesía oral improvisada
 • El Cine en el aula de folosofía: El film como texto filosófico
 • El cinema com a eina d'aprenentatge dins l'aula de Sociologia
 • "El método mítico y la reflexión personal en clase de Lengua y Literatura Españolas: una propuesta innovadora para acercar la literatura a los alumnos"
 • Concepciones erróneas sobre la formación y representación del relieve terrestre en alumnado de secundaria
 • Cultura cientifica: Una assignatura per desenvolupar el pensament crític mitjançant projectes transversals
 • El laboratorio de matemáticas, un recurso para motivar a los alumnos.
 • Comparación de estratedias prácticas en la unidad didáctica de Minivolei
 • "Siglo XXI, educar con imágenes y palabras"
 • "El aprendizaje cooperativo como estrategia metodológica en el aula de matemáticas"
 • La creatividad en la Educación Secundaria Obligatoria: Cómo estimularla desde las aulas
 • Elaboración de un juego electrónico educativo adaptativo en forma de laberinto digital para el área de Física y Química de 2º de ESO
 • "¿Qué valores fomentan la literatura del Romanticismo, de la Posguerra y la publicidad?"
 • "Atención educativa domiciliaria en tus manos. SAED 2.0"
 • Programa de intervención en bullying. Una propuesta para abordar el acoso escolar en secundaria.
 • La aplicación de la teoria pragma-dialéctica de la argumentación de Frans H. Van Eemeren y Rob Grootendosrt en la asignatura: Educación etico-cívica
 • "Influencia de las ideas previas de los alumnos en la metodología de aula de la asignatura de Física y Química"
 • Proposta pel tractament d'educació sexual a les aules de secundària
 • Enseñar las cuestiones de género desde la filosofia
 • Didáctica: aspectos y técnicas de la enseñanza de lenguas extranjeras
 • "Una nueva aproximación a la traducción: la traducción como habilidad integrada en la clase de lenguas extranjeras"
 • Dinámicas de grupo: una Herramienta integradora.
 • Diseño, Organización, Planificación y Evaluación de la I Jornada de Investigación de Enfermería.
 • Analisis de un plan de atención a la diversidad y propuesta de mejora.
 • Propuesta de un Plan de Convivencia y éxito escolar
 • Los programas de diversificación curricular
 • Gamification en el aula de inglés
 • "La duración de las sesiones de clase como herramienta para potenciar la concentración y el uso de metodologías más efectivas"
 • La enseñanza de la lengua oral al alumnado de procedencia extranjera
 • Implementación del Trabajo para Proyectos en Secundaria. Guia para desarolla un proyecto transversal para promover la Educación para la sostenibilidad en 3º de ESO
 • Proposta didàctica matemàtica-musical per a ESO
 • "Aplicación del Prezi en la metodologia flipped classroom"
 • Projecte d'APS a l'IES Guillem Cifre de Colonya per al disseny d'un parc de lleure
 • Técnicas de estudio para un rendimiento eficaz. Manual Práctico.
 • ¿Cómo enseñar cultura inglesa con la ayuda de las TIC?
 • La tecnología en el paso del pensamiento lógico concreto al lógico abstracto.
 • El portfolio de lenguas, herramienta de motivación y evaluación formativa. Experiencia práctica en educación no reglada, centro Picasso, Tallinn (Estonia).
 • El papel de las tabletas en el aprendizaje de la Física y la Química
 • Base de datos turística de Mallorca.
 • Aprender a emprender. Innovar en la secundaria
 • El educador social en la escuela
 • Itinerarios formativos: una propuesta didáctica para atender a la diversidad basada en las inteligencias múltiples.
 • El texto narrativo en el aula de acogida.
 • Facebook como herramienta de docencia. Aplicación práctica en el ciclo formativo de marketing y publicidad.
 • La mejora de la convivencia en los centros de Educación Secundaria a través de las Pràcticas Restaurativas.
 • Proyecto interdisciplinar. El aprendizaje de las lenguas a través de la literatura medieval.
 • Perceval 2.0
 • Química Cotidiana
 • Un nuevo enfoque a la evaluación. Las rúbricas de evaluación.
 • Educación para el Desarrollo a través de un proyecto de hermanamiento: aplicación a ciclos formativos de grado superior
 • La figura de la enfermera escolar como elemento clave dentro de la comunidad educativa: implantación de esta figura en los centros educativos
 • Son adecuadas las actividades y pruebas incluidas en los libros de texto para la enseñanza de las ciencias de la naturaleza en ESO?
 • Estrategias para mejorar la automaticidad en la enseñanza del inglés en secundaria.
 • Propuesta para la enseñanza de Estética en bachillerato siguiendo el modelo de Filosofía 3/18.
 • El Portfolio Europeo de las lenguas en las Islas Baleares. Dos estudios de caso.
 • La sociedad líquida y la classe de filosofía, nuevos retos educativos.
 • Uso, abuso y mal uso de las redes sociales y mensajería instantánea en la adolescencia. Guía padres y educadores
 • Herramientas didácticas que ofrece internet: la webquest como caso práctico.
 • El cuento literario en la ESO. Propuesta didáctica de la narrativa breve de Guillem Frontera, Antònia Vicens i Maria Antònia Oliver.
 • El aprendizaje de la célula desde un enfoque investigador.
 • Enseñar historia: un diálogo entre ciencia, didáctica y tecnología.
 • Un acercamiento al arte contemporáneo a través de las esculturas de Palma
 • Propuesta didáctica para el aprendizaje de la geografia local del municipio de Sóller
 • Enfocamiento Comunicativo en las Aulas de Secundaria. Propuestas prácticas para fomentar la oralidad.
 • El cultivo del olivo y la producción oleícola en la Sierra de Tramuntana en los siglos XIX y principios del XX: Propuesta didáctica.
 • La motivación de los recursos humanos en el aula.
 • Análisis teórico y práctico de la metodología docente de Harry K. y Rosemary T. Wongm, y comparación con la metodología clásica actual y los contenidos del master de fromación del profesorado
 • Sabemos de que hablamos si os digo "rondallas"?
 • El pensamiento político en las aulas ¿Un problema de valores democráticos?
 • Las canciones como recurso educativo en las clases de ciencias de secundaria y bachillerato.
 • La Educación Financiera en ESO y técnicas didácticas más apropiadas para su enseñanza/aprendizaje.
 • Intervención educativa con adolescentes en riesgo social: una propuesta didàctica desde el àrea de Biología y Geología.
 • Educación e igualdad social: una propuesta de intervención tutorial socio-educativa para mejorar la calidad de vida de los estudiantes y la inclusión social en los centros educativos.
 • La literatura juvenil en entornos digitales: reflexiones para el fomento de la competencia lectora y elaboración de una guía de recursos.
 • Propuesta pedagógica para la realización de un taller de química dirigido a estudiantes de cocina.
 • La cultura popular y tradicional en el curriculum de secundaria partiendo de la obra folklórica de Mateo Obrador.
 • Porqué la genética en nuestras aulas?
 • Proyecto interdisciplinario para la mejora del éxito escolar.
 • Turismo, propuesta para las Ciencias Sociales y fomentodel pensamiento crítico.
 • La integración de los videojuegos en el ámbito educativo.
 • El uso de un recurso creativo para el taller de tecnología
 • Hagamos un taller más seguro.
 • Las prácticas restaurativas como herramienta para la mejora de la convivencia en los centros de Educación Secundaria de las Islas Baleares.
 • El papel que juega el teatro en el mundo de la docencia: beneficios para la docencia
 • Las drogas i el mundo educativo. Mitos y percepción del riesgo de los adolescentes.
 • Desarrollo de la web del instituto mediante trabajo cooperativo
 • Uso y análisis de la función didáctica de las demostraciones matemáticas en ESO y Bachillerato.
 • El parlamento de las Islas Baleares en la aulas de ESO.
 • La evolución biológica en el currículum de secundaria
 • Convivencia y hábitos en el aula. Investigación y propuesta de intervención.
 • El uso de las leyendas en la didáctica de las Ciencias Sociales: el legendario tradicional de Mallorca y la historia de las Islas Baleares.
 • Bullying y Cyberbulling: Conceptualización, detección y prevención en la educación secundaria desde las tutorías.
 • El valor de la educación física en un centro de alto rendimiento: el IES CTEIB.
 • Propuesta didáctica multicisciplinar para la prevención de enfermedades de la espalda en el alumnado de secundaria.
 • La transmisión de los valores a través de la literatura
 • La atención plena en el aula: un recurso para alumnos y professores.
 • El proyecto de futuro con portfolio electrónico, una propuesta de orientación para el IES Berenguer d'Anoia.
 • TDAH: Tratamiento en ESO.
 • La importancia de la competencia cultural en la asignatura de lengua extranjera
 • La cultura popular de tradición oral. Propuestas para la aplicación didàctica de les paremias
 • Estrategias motivacionales y de aprendizaje en la enseñanza de la lengua inglesa en la adolescencia
 • Programas de prevención del consumo de drogas dirigido a alumnos de Educación Secundaria: anàlisis y propuestas de mejora.
 • Tratamiento interdisciplinar de economía en bachillerato.
 • Las saludas dicácticas, una estrategia básica para fomentar el aprendizaje de las Ciencias Sociales. Dos ejemplos aplicados a dos municipios del Pla de Mallorca
 • Normativa jurídica y diseño web en el ciclo de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web
 • Sketchup, no sólo una aplicación de dibujo.
 • ¿Qué sabemos de Alimentación?
 • Educación en los centros de menores de alta conflictividad.
 • La importancia de las inteligencias múltiples en secundaria.
 • La transición de primária a secundaria.
 • El reto de la motivación,. implementación del trabajo cooperativo como estrategia motivacional
 • La aplicación de la lengua inglesa en un sistema educativo plurilingüe.
 • Ciencia ciudadana y su uso como recurso educativo.
 • Las Murallas de Palma: Un Itinerario Didáctico.
 • Factores condicionantes para la elección de una carrera de ciencias
 • La discriminación por orientación sexual en el sistema educativo: propuestas para combatirla.
 • Abordaje de los conflictos en el I.E.S: prácticas restaurativas.
 • La enseñanza de los marcadores discursivos en el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.
 • Elaboración del estudio socioeconómico y cultural del centro por parte del alumnado de economía
 • Iniciativa empresndedora en educación secundaria
 • La estandarización en la escuela. Una aproximación al tratamiento del catalán en el aula
 • Un mundo de símbolos: aprendemos a escribir con Rodoreda?
 • ¿Festejamos? Una propuesta didáctica entorno a las fiestas populares.
 • Protocolo de intervención de situaciones de acoso escolar centrado en situaciones de riesgo.
 • Domótica mediante los robots LEGO Mindstorms para un aprendizaje basado en problemas.
 • La enseñanza de física y química mediante el Trabajo cooperativo.
 • El s. XIX literario a través del cine y las series de TV.
 • La educación y la neurociencia cognitiva. Casos prácticos sobre atención y lectura.
 • Los tópicos literarios: una propuesta didáctica para ESO.
 • "Educación para la vida": propuesta de formación para personas adultas.
 • Aprovechamiento de las herramientas TIC para la creación de un entorno de trabajo 2.0
 • Propuesta educativa para promocionar el éxito escolar: El Aprendizaje basado en problemas.
 • E-Learning como alternativa a los libros de texto
 • Propuestas didácticas relacionadas con la temática de la muerte (a través de Mercè Rodoreda, Salvador Espriu, etc)
 • Una propuesta funcional desde la Educación Física para adaptar el desempeño docente hacia los alumnos con altas capacidades intelectuales y a los alumnos con talento en Educación Física.
 • Desarrollo didáctco de un proyecto tecnológico.
 • El conflicto de Ucrania. Una propuesta de trabajo desde las Ciencias Sociales.
 • Constelaciones literarias para consolidar hábitos lectores . Una propuesta didáctica sobre la memoria del Holocausto
 • La educación emocional en la clase de lengua y literatura españolas en la educación secundaria obligatoria. Una propuesta didáctica.
 • La resiliencia y su promoción en la educación formal.
 • Proyecto educativo para la prevención del acoso escolar con el alumno de primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.
 • La lectura e interpretación del paisaje en la enseñanza de la geografía de secundária, una aportación innovadora a las ciencias sociales.
 • Transculturalitat y AICLE en la clase de música
 • Nuestro instituto cumple 150 años. Propuesta de actividades culturales para conmemorar el aniversario del IES Joan Ramis i Ramis
 • Un proyecto de trabajo para aprender dialectologia en secundaria.
 • Diseño de videojuegos educativos: ejemplo con una unidad didáctica de tercero de ESO.
 • La enseñanza del catalán a los adolescentes recién llegados de Son Gotleu
 • La Competencia digital i la Competencia en la búsqueda de información en la asignatura de lengua catalana de 2º de ESO: Las TIC como recurso en una propuesta de unidad didáctica.
 • Proyectos de educación para el desarrollo sostenible en el plan de acción tutorial.
 • La mitologia en las aulas. Propuestas didácticas para las clases de lengua en 3º y 4º de ESO
 • El tratamiento del turismo en los libros de texto de secundaria.
 • La importancia de las competencias emocionales del profesorado de secundaria en la tarea educativa.
 • El patrimonio historicoindustrial de los molinos para lograr competencias.
 • Abordaje y técnicas en el aula del trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
 • Los beneficios de la educación física adaptada a los niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
 • Introducción a la cultura árabe de Mallorca a través de la toponimia: una propuesta didáctica en Secundaria
 • El proyecto educativo de Ca'n Xoroi.
 • Introducción de tendencias del "fitness" en la Educación Secundaria Obligatoria: El Método Pilates y las Actividades aeróbicas.
 • implantación de un nuevo módulo en el Ciclo Formativo de Grado Superior de Gestión de Alojamientos Turísticos: Historia, Cultura y Arte en el Turismo en las I.B.
 • El papel del tutor de educación secundaria en la prevención de la violencia de género en parejas jóvenes
 • Las TIC como herramienta educativa en los ciclos formativos: Creación de una Oficina de Información Turística Virtual.
 • Aprendizaje cooperativo: retos
 • El patrimonio como recurso didáctico en las Ciencias Sociales
 • Utilización de las TIC para mejorar las destrezas sociales aplicadas a Formación profesional.
 • Taller de conocimiento de deporte adaptado y específico para alumnos con necesidades especiales.
 • Material didáctico, metodologías i evaluaciones para la realización de un Trabajo de fuerza: Aplicación a 1ero de Bachillerato.
 • Literatura, territorio y didáctica: una ruta poética a través de los textos de Blai Bonet
 • Identificación de imagenes en la asignatura de história del arte: iconografia cristiana.
 • El reto de las metodologias. Un buen uso de ellas.
 • El juego teatral en la ESO: adaptación de un cuento
 • Tecnicas de horsemanship adaptado al modulo de conducción de grupos a caballo y primeras curas equinas.
 • Didáctica aplicada a las artes: el tatuage en la educación secundária.
 • Inclusión de las redes sociales Facebool, Twitter y Aulas Virtuales de Aprendizaje en las asignaturas Física y Química y Taller de Ciencias Experimentales
 • Educación para la sostenibilidad: estudio del tratamiento de los llibros de texto de 2º de ESO de Ciencias Naturales
 • Empresa en el aula al alcance de todos
 • El aprendizaje basado en proyectos en las matemàticas de secudaria
 • La introducción de los videojuegos en la educación formal
 • Retos de AICLE en la enseñanza de contenido no lingüístico
 • Uso de recursos digitales para la Geología de ESO
 • Itinerario didáctico: El paisaje cultural de la Sierra de Tramuntana.
 • Software y hardware libre en un entorno de aprendizaje significativo en cuarto de ESO.
 • Propuesta de página web como recurso para organizar y planificar salidas extraescolares.
 • La imprescindible unión entre familias-centros para acabar con el fracaso escolar
 • Importancia de la promoción de hábitos saludables en los centros educativos.
 • Acercar la Fundación Pilar i Joan Miró al alumnado de educación secundaria y bachiller. Propuesta de mejora del programa educativo vigente.
 • ¿Existe un desajuste entre las competencias demandadas por el mercado laboral y las establecidas en el sistema educativo? Estudio exploratorio sobre la cuestión
 • Propuesto de itinerario didáctico a través de los sectores económicos por el Molinar de Llevant.
 • Escuela de familias: propuesta a secundaria
 • La conflictividad social en la Mallorca bajomedieval: una propuesta didáctica
 • Protecto de una educación sexual para alumnos de 3º de ESO
 • La picaresca a través de series de televisión.
 • Estudio de la integración de las PDI en la Física y Química de segundo ciclo de Secundaria. propuestas de aplicación en el aula
 • La realidad aumentada en la educación
 • Beneficios de la lectura en la clase de ciencias para adquirir las competencias bàsicas
 • Tratamiento de la dislexia desde el àrea de las Ciencias de la Naturaleza
 • Informe PISA Baleares 2012: Resultados y Reflexiones.
 • Propuesta didáctica para el Castillo de Capdepera.
 • Prácticas de laboratorio: la importancia de su realización y maneras de abordarlas
 • Sysed para la mejora de competencias.
 • Análisisy propuestas de mejora del bloque funciones y gráficos en cuarto de ESo-opción B
 • La mitología vence a Cronos
 • AICLE: hacia una idónea implementación
 • Didáctica de la prosa hispanoamericana
 • El huerto, una herramienta de aprendizaje en la Educación Secundaria Obligatoria
 • El Castillo de Santueri. Un recurso para el trabajo del patrimonio en las aulas.
 • La educación musical en el currículum de Historia del Arte: lazos entre lo visual y lo sonoro.
 • Guía de emprendeduría
 • Reinventando la evaluación constructiva: expandiendo nuestra zona de confort, aplicación a "Historia de la Filosofía" de 2º de Bachillerato.
 • Enseñanza de la lengua a través de la literatura en la asignatura de inglés en la educación secundaria
 • Aprendizaje cooperativoen secundaria: propuesta de actividades para Ciencias de la Naturaleza.
 • Mediación escolar: Principios y fundamentos.
 • Los huertos escolares como recurso didáctico en ESO y en la atención a la diversidad.
 • Educación hospitalaria y domiciliaria de alumnos con necesidades asociadas a una enfermedad
 • El trabajo en equipo en la educación secundaria obligatoria.
 • La enseñanza de Historia a partir de fuentes primarias. Las crónicas de la conquista de Mallorca en el aula.
 • La evaluación de la producción oral en CLIL: una propuesta.
 • Aprendizaje social y emocional en las clases de Biología
 • Centros innovadores : un camino a seguir
 • El uso de Scaffolding como una estrategia CLIL.
 • Olimpiadas en el mundo educativo.
 • La introducción del cortometraje animado en la educación.
 • De la práctica a la teoria. Importancia de la práctica en el proceso de aprendizaje de las ciencias.
 • La participación familiar en educación secundaria. El caso del IES Felanitx
 • Los trabajos prácticos: Problemática i possibles soluciones.
 • Lectura y apadrinamiento. La cultura de Artá como experiencia en nuestro centro.
 • La Programación Neurolingüística (PNL) como método para la enseñanza de la lengua extranjera.
 • Didáctica de las crisis. Una propuesta a través del cine como espejo de la realidad
 • Elaboración y seguimiento de nuevas prácticas para el taller de Elementos de Sistemas de Telecomunicación.
 • Detección y prevención del abuso sexual en la adolescencia. Una propuesta didáctica desde la asignatura de Ciencias de la Naturaleza.
 • Educación preventiva en los laboratorios de secundaria
 • Gaudí en la Catedral y el Palacio Episcopal: una propuesta didáctica para la educación secundaria.
 • El trabajo cooperativo como metodología didàctica en el aula de lengua extranjera
 • Propuesta para desarrollar la creatividad en el aula
 • Educación con iPad
 • Presencia del proceso de argumentación en el currículum de ciencias de la ESO
 • 3º de ESO y 1º de Bachillerato, dos formas distintas de ver el teatro del siglo de oro.
 • La transición en el IES Mossèn Alcover
 • Educación Física 2.0 - Nuevos modelos de aprendizaje m-learning.
 • Uso de recursos TIc con alumnado neses para el área de tecnologia.
 • Incorporación de un proyecto teatral a la clase de inglés para mejorar la expresión oral.
 • La enseñanza del inglés como una lengua internacional. Análisis de propuestas
 • Introducción al comentario de texto
 • Educación Emocional.
 • El comentario de texto, una propuesta didáctica.
 • el ciberbulling escolar. La importancia de una buena prevención en las aulas.
 • Las lecturas en segundo de bachillerato: a`álisis del cambio y una propuesta de canon literario
 • Influencia de las series de televisión de profesionales en la decisión vocacional
 • Educación Física y Discapacidad: Recursos para la inclusión
 • Estereotipos de géero: manifestaciones en las aulas e intervención didáctica en la asignatura de Lengua catalana y Literatura
 • Cálcul mental. El ábaco japonés como instrumento de mejora de la competencia matemática
 • La importancia de la comunicación oral en el aula
 • Fomento de la emprendeduría en educación: un recurso didáctico para la enseñanza de las herramientas financieras alternativas a alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos.
 • La publicidad y los concursos literarios: una propuesta didáctica.
 • El desarrollo de la competencia intercultural mediante la enseñanza de lenguas extranjeras.
 • La enseñanza del Inglés a través del Cine.
 • Formación y selección del profesorado, clave en la mejora del sistema educativo
 • La enseñanza de la cultura en las clases de inglés en la ESO: una aproximación analítica y crítica.
 • ¿Coinciden los errores más frecuentes en los estudiantes de lengua inglesa con las diferencias básicas entre la lengua materna y la segunda lengua?
 • Didáctica de las prácticas de laboratorio de Biologia y Geologia: Estudio comparativo en las IES de Menorca
 • La Educación Inclusiva: de la Teoría a la Práctica
 • Prácticas guiadas en los laboratorios de Física i Química
 • Propuesta de implantación de una asignatura de Economía en la educación obligatoria
 • Aprender a emprender. Ecommerce project
 • Análisis de los modelos de enseñanza en Educación Física
 • Nuevas tecnologías al servicio de la docencia en matemáticas.
 • Prevención de riesgos en el taller de formación profesional
 • El trabajo cooperativo: valoración y propuesta teórica.
 • La educación afectivo - sexual como eje de trabajo transversal en la integración social.
 • Análisis del estudio de la Genética durante la Educación Secundaria.
 • Personajes narrativos: protagonistas y antagonistas dentro de la literatura y el cine. Aplicación didáctica.
 • La Educación Financiera en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
 • Propuesta didáctica: Fray Junípero Serra y su entorno.
 • Uso de los dispositivos móviles para el aprendizaje de la música en la Educación Secundaria
 • El estudio del sistema nervioso desde la reflexión sobre las emociones en el tercer curso de la ESO.
 • El museo de San Carlos com orecurso didáctico para las ciencias sociales.
 • Una historia holistica
 • Aprendizaje científico a través de la argumentación
 • Organismos transgénicos; conocimientos, orientaciones y propuestas
 • La comprensión lectora. Técnicas para su optimización
 • Desarrollo de la competencia lectora y la educación literaria.
 • Google Drive para la educación 2.0
 • Las plataformas educativas actuales en ciencias. Diseño e inclusión de la materia de Biología y Geología de primero de Bachillerato en el espacio virtual Moodle del programa Xarxa
 • Matemática recreativa: matemagia. Una propuesta didáctica para la clase de matemáticas
 • Coaching Educativo
 • Material Pedagógico de la Ciudad Romana de Pol·lèntia
 • Ocupate en el metro
 • Propuesta de nuevos recursos para Educación Plàstica y Visual
 • Cine e historia: el cine como recurso didáctico para el estudio de sucesos históricos contemporáneos.
 • Elaboración de un dosier de actividades con atención a los diferentes niveles de aprendizaje para el módul de Fol
 • El fenómeno migratorio. Realidad y percepción. propuesta didáctica para favorecer el clima de respeto hacia los inmigrantes.
 • Tramas curriculares y tramas urbanas en la Educación Secundaria obligatoria. Enseñanza transversal de la evolución urbanística de Palma a través de varias asignaturas : Tecnologías, Educación Plástica i visual y otras.
 • Las voces de la diversidad. El estudio de la sminorías en Ciencias Sociales
 • Innovación educativa a través del Blended Learning: Usos de Moodle en los Institutos de Educación Secundária de Eivissa.
 • Poesía y danza: creación de una performance
 • Las ciencias de la naturaleza desde un punto de vista interdisciplinar
 • Creación de una unidad didáctica llamada "Tipologías turísticas con tendencia al alza en periodos de crisis", dentro del currículo del CFGS de Agencias deViajes y Gestión de Eventos.
 • La metodología de trabajo por proyector haciendo uso de las TIC en la asignatura Economóa de la Empresa de segundo de Bachillerato en el IES Damià Huguet de Campos
 • Material didáctico para el estudio de la comarca del Pla de Mallorca.
 • Trabajo colaborativo aplicado al área de Lengua Castellana.
 • Propuesta didàctica desde un enfoque ambientalista en la ESO.
 • innovación y ciencia, el reto de cualquier sociedad comienza en la educación obligatoria.
 • Contribución de la biblioteca escolar en el desarrollo del currículo de Lengua Castellana y Literatura en ESO (Educación Secundaria Obligatoria): propuesta didàctica.
 • Las Rondaies Mallorquines en el Primer Ciclo de Secundaria. Una Aplicación Didáctica Interdisciplinaria.
 • Una propuesta metodológica para la integración de un enfoque holístico en la enseñanza de lenguas extranjeras.
 • Trabajo de investigación sobre los sistemas de acceso a los ciclos formativos en Europa, en España y en las Islas Baleares.
 • aprendizaje cooperativo aplicado a la educación física
 • Bases sociolingüísticas: jugar para eliminar prejuicios.
 • Lengua, literarura y gastronomía: cocinemos (con) textos.
 • La bicicleta: una propuesta saludable en los centros educativos
 • El modelo sol-tierra-luna: concepciones del alumnado y propuesta de nuevas estrategias.
 • Las salidas didácticas, un recurso metodológico básico para el aprendizaje de las Ciencias Sociales en secundaria. Dos ejemplos pràcticos: el cenro de ciudad y el Puig de Randa
 • Introducción de la poesía al primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria
 • El teatro en el Aula. Montaje transversal de un clásico en el Taller de Teatro
 • ¿Dónde es mejor ubicar el horario de Educación Física?
 • Las TIC en el aprendizaje de la Química: uso de los laboratorios virtuales
 • Herramienta digital para la dislexia: lo que alumnos, padres y profesores deben conocer.
 • Las TIC en la Educación Artística: Más allá del proyetor
 • La lengua oral en Secundaria. Propuestas didácticas, corrección y evaluación.
 • Física y Química en 4º de ESO, ¿por què?
 • El tratamiento de la ecologia en la educación secundaria obligatoria
 • Proyecto de un modelo educativo de secundaria abierto a las inteligencias múltiples.
 • Aplicacions de algunos recursos a la resolución de problemas
 • Enseñar Inglés como Lengua Extranjera en Mallorca: un modelo intercultural y comunicativo.
 • El laboratorio virtual como herramienta complementaria en la enseñanza pràctica de las ciencias experimentales
 • La orientación educativa: ideales y realidad
 • El tratamiento de los métodos y principios utilizados en agricultura ecológica como herramienta para hacer crecer los adolescentes en competencia social y ciudadana.
 • La salida didáctica como herramienta dentro de las ciencias sociales para conocer la historia contemporanea de Palma.
 • La orientación en Europa
 • Orientación vocacional-profesional en la educación secundaria. Propuesta de un POAP.
 • La Importancia de la Argumentación en las Ciencias Sociales: una propuesta para trabajarla con alumnos de Primero de Bachillerato.
 • La importancia de la competencia en comunicación lingüística en la resolución de conflictos.
 • Las fincas públicas como herramienta didáctica en educación secundaria.
 • Bullying, una propuesta de intervención en un centro de Educación Secundaria.
 • Metodología para la enseñanza y aprendizaje de dialectología catalana en ESO.
 • Aplicación del taller de teatro para la asignatura de Educación Ético-cívica
 • El Feminismo en secundaria, una propuesta de trabajo.
 • La importància de los simuladores dentro el aula de tecnologia
 • El complejo huerto como recurso interdepartamental
 • Un cambio metodológico en las Escuelas de Personas Adultas
 • La atención a la diversidad en Educación Física.
 • Working towards a more inclusive education through Restorative Practices
 • EDUCACIÓN Y MUNICIPIO. La ciudad de Alaior en el contexto de las ciudades educadoras.
 • La papiroflexia como recurso educativo.
 • Los problemas del uso de PowerPoint en la educación.
 • El laboratorio escolar: aplicaciones didácticas de las normas de seguridad
 • Diversidad cultural en el IES Mossèn Alcover de Manacor.
 • Alumnado diabético en el centro educativo. Actuación ante una parada cardiorrespiratoria
 • La mujer en las Ciencias Sociales. Una propuesta para su inclusión en cuarto de ESO.
 • Como ayuda la FP a mejorar el seector turístico?
 • La aplicación de la competencia matemática en la materia de ciencias naturales y biología y geología en la enseñanza secundaria obligatoria.
 • Las "gloses" y la improvisación oral en las aulas.
 • Propuesta para la aplicación de las TIC en el marco de la Educación Física.
 • El "Museu Diocesà de Mallorca", una propuesta didáctica para 2o de ESO
 • Las prácticas de laboratorio en la enseñanza de las ciencias naturales en la ESO.
 • Estudio y desarrollo de una herramienta web 2.0 para el estudio de vocabulario en materias de educación secundaria obligatoria y bachillerato
 • Por la superación de la crisis de valores juvenil.
 • El tiempo cíclico y la literatura de posguerra española.
 • Aplicación del Acceso Remoto.
 • Evaluación integral e integrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje: el portafolio.
 • La tarea como metodología didáctica en la Educación Física. Elaboraciónde una tarea para alumnos de 3º de ESO.
 • Elaboración de un plan de prácticas de formación professional
 • El comic como recurso didáctico de la historia: la guerra civil española.
 • Estudio y mejora del ciclo de Gestión de alojamientos turísticos.
 • Los medios de comunicación aplicados al aula de Filosofía
 • Aplicación de los juegos matemáticos en el aula de secundaria.
 • Reflexión sobre la importancia de las investigaciones en la enseñanza de ciencias en secundaria
 • Las ONG's. AcciónSocial en los centros de educación secundaria.
 • Propuesta didáctica para el tratamiento del concepto huella ecológica y del ïndice del Desarrollo Humano en la asignatura Economia de Bachillerato
 • La literatura en los centros de educación secundaria. Una mirada práctica de la lectura.
 • ¡En las horas de tutoría también aprendemos!
 • El conectivismo: una nueva teoría aplicada a la enseñanza de Inglés
 • La competencia pragmática en la Educación Secundaria: propuesta didáctica.
 • Cine y Literatura: Fábrica de Sueños.
 • La educación inclusiva de la teoría a la práctica.
 • Comparación de ciertos aspectos culturales irlandeses e ibicencos aplicados al aula.
 • El alumno con TDAH: Proyecto de formación al profesorado.
 • Prensa y democracia, mecanismos complementarios: un proyecto educativo para futuros cidadanos.
 • Las TIC aplicadas a la literatura: El blog como propuesta didáctica.
 • Propuesta didáctica de orientación deportiva
 • Aplicación del cómic en el`área de Lengua y Literatura Castellana.
 • Educación inclusiva, TIC y atención a la diversidad: análisis de nuestros centros de secundaria.
 • Aplicaciones y aportaciones didácticas de la música en el área de la lengua catalana y literatura.
 • Proyecto de un plan de actividad física y salud
 • Aprocimación al análidid del examen de Historia de España de las pruebas de acceso a la Universidad en las Illes Balears (2008-2012)
 • Propuesta educativa innovadora para el módulo de Formación y Orientación laboral en relación a la búsqueda activa de empleo en las Islas Baleares
 • Educar la actitud crítica en torno al culto al cuerpo en educación física: El proyecto "Imatgine".
 • Programación sostenible: primer curso de ESO
 • El dominio de la palabra: Josep Pla y la descripción literaria
 • Descubriendo un nuevo lenguaje: un proyecto audiovisual.
 • El trabajo con fuentes primarias en la enseñanza de la historia.
 • La Normalització de la Disléxia en el entorno educativo.
 • Didáctica de los conflictos armados, una propuesta: el conflicto del Sáhara Occidental.
 • Castell del Rei (1343-1349). Un poema épico como recurso didáctico en Historia.
 • Clownmunication
 • Imagen de la ciencia en el aula. Motivar y despertar el interés por la química
 • Las pequeñas investigaciones: una estrategia para la enseñanza-aprendizaje de las ciencias de la naturaleza en ESO
 • AJARDINANDO El INSTITUTO. Propuesta aplicada a Programas de Calificación Profesional Inicial de auxiliar de jardines, viveros y parques.
 • El estudio del patrimonio histórico-artístico en la enseñanza secundaria. Una propuesta sobre el gótico en Palma i en la "Part Forana" de Mallorca
 • ¿Enseñamos o educamos? Análisis de la normativa educativa española desde la Filosofía de la Educación
 • Estrategias para el desarrollo de emociones positivas en el aula de inglés
 • Flipboard unidad didáctica.
 • Aplicación de las Inteligencias Múltiples en el ámbito de las webquest como herramienta integradora dentro del aula.
 • Enseñar filosofía?
 • Matemáticas en movimiento: recursos dinámicos en las TIC
 • Elaboración de un blog personal y una revista escolar digital como metodologia de alfabetizacion en las tic.
 • Aprender a pensar en la educación secundaria obligatoria.
 • Teoría de la literatura en el aula: una revisión del currículum de la asignatura Literatura Universal.
 • La dislexia en el aulade inglés en la educación secundaria obligatoria.
 • Aproximar la Catedral de Mallorca a la Educación Secundaria Obligatoria.
 • Las redes sociales en la educación.
 • Aplicaciones Prácticas del mLearning dentro del Aula.
 • Propuesta divulgativa de la conexión entre la educación plàstica y visual y la ciencia
 • La motivación de los alumnos de secundaria para aprender matemáticas
 • Detección y seguimiento de conductas contrarias a las normas de convivencia mediante la gestión de amonestaciones con el GestIB
 • Propuesta de intervención en el aula para la enseñanza progresiva de la sintaxis de 1º a 4º de ESO.
 • Enseñar litaratura a ESO. Propuesta didàctica para el descubrimiento de un autor: Alexandre Ballester.
 • Las series de televisión como elemento didáctico en la Filosofia. Una propuesta de actividad en el aula.
 • La lectura en inglés en las aulas: Reading Circles.
 • Análisis y Teoria de Juegos: de la probabilidad a la negociación y mediación escolar.
 • Uso de recursos materiales en la educación matemática.
 • Aplicación del role-playing pedagógico para desarrollar competencias en el cuidado de cuidadores.
 • El trabajo de proyectos en la educación secundaria obligatoria
 • La educación emocional: Una educación básica para mejorar en el aprendizaje de segundas lenguas.
 • Diseño de un simulador físico de màquina e instalaciones de un barco para aplicaciones didácticas en el CIFP Nauticopesquera de Palma de Mallorca.
 • La acción tutorial en la etapa de la adolescencia. La intervención del tutor en el primer ciclo de Educación Secundaria a través de un programa formativo.
 • Formación del profesorado para un aprendizaje activo del alumnado
 • La historia de la Filosofia a través del cine
 • El municipio de Marratxí como recurso para trabajar las CIencias Sociales.
 • Nuevo modelo de centro educativo desdes la óptica de la gestión de proyectos
 • El módulo de contabilidad i finanzas: una propuesta de mejora educativa a partir de la metodología de la simulación empresarial.
 • La Filosofia 3/18 y la Novela Gráfica.
 • Cómo desarrollar la inteligencia emocional a través de la educación física.
 • Las redes socioeducativas y las ventajas que suponen para las ciencias sociales en la secundaria obligatoria. Un ejemplo práctico.
 • Uso de las TIC por parte del profesorado de ciencias, física y química en los institutos de Mallorca.
 • Campo de aprendizaje de Galatzó: una nueva propuesta educativa.
 • La enseñanza del léxico.
 • Contando mitos: ¿cómo tratar la mitología a ESO?. Una propuesta didáctica.
 • Los sistemas de información geográfica aplicados a las Ciencias Sociales. una propuesta educativa.
 • Análisis general y del tratamiento de la cuestión cultural y territorial regional/nacional en los libros de texto de Ciencias Sociales de las Islas Baleares.
 • La aplicación de simuladores virtuales como alternativa metodológica en la educación de bachillerato y FP.
 • Propuestas para la implementación del papel de la mujer en las ciencias aprovechando el trabajo competencial.
 • El judo en la educación: una propuesta didáctica para discapacitados visuales.
 • La gran ruta.
 • "Luchemos contra el cambio climático: Un mundo mejor es posible". Una propuesta de trabajo interdisciplinario para primero de ESO.
 • El patrimonio local como relación entre el conocimiento teorico y el espacio vivido: El ejemplo de Alaró.
 • Los videojuegos y las competencias básicas: herramientas de aprendizaje del futuro.
 • Los grupos flexibles como estrategia educativa en la enseñanza del inglès como lengua extranjera.
 • Pautas para utilizar revistas y periódicos en una clase de Inglés como Lengua Extranjera.
 • Las pizarras interactivas y los materiales digitales en el nuevo paradigma de ens'ñanza y aprendizaje de la lengua inglesa.
 • El tratamiento de la contaminación acústica en los centros de educación secundaria obligatoria de Palma.
 • Las motivaciones en el estudio de las matemáticas.
 • Salir del aula, un paso más: la adaptación de una programación formal de Ciencias Sociales, Gegrafía e Historia en un contexto no formal..
 • Educando en valores mediante el edublog
 • Cómo se presenta la pronunciación a los estudiantes de inglés como lengua extranjera.
 • Cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje con la introducción de las TIC en Secundaria.
 • Trabajar la habilidad oral a través de los medios de comunicación en clase de lengua catalana.
 • El trabajo por proyectos en Secundaria a través de un tema transversal: educación ambiental.
 • Propuesta y análisis de un programa intergeneracional para la Educación Secundaria.
 • Sistemas de Simulación.
 • Estudiar en el extranjero.
 • La optativa de Taller de Teatro en la Educación Secundaria Obligatoria.
 • Webquest sobre Nueva Zelanda
 • Estudio del tratamiento de la sexualidad en los libros de texto de Ciencias de la Naturaleza.
 • El itinerario didáctico: Una propuesta metodológica para el estudio geo-histórico del municipio de Sa Pobla.
 • Transición de primaria a secundaria. Un intento de mejorarla
 • Desarrollo de las competencias básicas a través del juego dramático en las asignaturas de Tecnologias e Informática
 • La Perspectiva Intercultural en el Aula de Lengua Inglesa.
 • Tratamiento de las competencias básicas mediante las series de televisión.
 • Autoestima y desarrollo personal en el aprendizaje del inglés
 • Una oferta diferente para la isla de Mallorca.
 • La educación, una visión global del mundo
 • El escoltismo como complemento educativo del sistema educativo formal. Una ayuda al trabajo competencial.
 • El trabajp en red como instrumento para afrontar, disminuir o combatir el fracaso escolar en los centros de enseñanza secundaria obligatoria
 • Educación y sociedades inteligentes: Propuesta didáctica para ciencias sociales.
 • Abordaje interdisciplinario del a obesidad infantil en la educación secundaria obligatoria.
 • Del currículum a las aulas de enseñanza de lengua extrangera
 • El taller de escritura: Una metodologia creativa.
 • Contenidos CTSA en el currículo y libros de texto de ciencias de la naturaleza del segundo curso de ESO.
 • Proyecto educativo: Organización de un viaje virtual a Bali para conocer su sitema económico y compararlo con Mallorca, en la asignatura de economia de 1º de batxiller, en colaboración de la asignatura de inglés.
 • Abordage de los contenidos de educación éticocívica en el currículum y la tutoría a través de programas externos.
 • Propuestas de adaptaciones curriculares no significativas en el área de ciencias para alumnos dislexicos de la E.S.O.
 • La diversificación curricular como medida de atención a la diversidad
 • ¡Come sano, Vive mejor!
 • La calidad de la educación. Estudio comparativo basado en el libro "La buena y la mala educación" de Inger Enkvist. La decadencia del sistema educativo Español.
 • Evaluación de las competencias básicas meidante rúbricas.
 • ¿Estamos emocionalmente preparados?. La importancia de la Inteligencia Emocional en la educación
 • Transposición didàctica de la biologia evolutiva en los manuales escolares de educación secundaria (1070-2005).
 • Mallorca en bicicleta: recursos turísticos y su promoción en Internet.
 • Los videojuegos, poderosas herramientas para generar conocimiento en el siglo XXI.
 • La audición musical: Una herramienta para trabajar con alumnado con necesidades especificas de apoyo educativo. Propuesta de actividades para la inclusión del alumnado con TDA o TDAH.
 • Utilización de un Entorno Virtual de Aprendizaje para desarrollar un modelo Constructivista de la Educación.
 • El Secar de la Real: Una propuesta de aprovechamiento didáctico para las Ciencias Sociales de la Educación Secundaria Obligatoria.
 • Itinerario didáctico: El modernismo en Sóller.
 • "Un catálogo digital del Patrimonio de la comarca de Llevant, propuesta para trabajar los Proyectos de Investigación en el Bachillerato".
 • Expresión escrita. Escribir para aprender a escribir.
 • Aplicación del blog como recurso TIV en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.
 • La enseñanza del catalán como L2 al alumnado de incorporación tardía. Propuesta para una organización de la aula.
 • Competencias báscas: el actual reto educativo
 • Promoción de la salud desde los centros educativos.
 • Actividad física, naturaleza y cultura. Un itinerario didáctico por el municipio de Algaida.
 • Estudio comparativo y relacional sobre las capacidades generales de los alumnos de los cursos de primero, segundo y tercero de Educación Secundaria Obligatoria del Colegio Concertado Nuestra Señora de la Consolación, la Teoría de las Inteligencias Múltiples y las Competencias Básicas
 • Lectura cooperativa, coevaluación y autoevaluación en la educación científica.
 • Elaboración de una web de orientación académica enfocada a facilitar el proceso de toma de decisión del alumnado balear y sus familias.
 • El Universo en las aulas.
 • Análisis y propuesta de uso de las herramientas TIC en el entorno actual de la enseñanza secundaria.
 • Trabajos prácticos basados en investigaciones, metodología para trabajar las competencias básicas.
 • Pensar, sentir, vivir: Filosofia
 • Aprendizaje basado en localización
 • Aplicaciones del GeoGebra en la enseñanza obligatoria
 • Abordaje de la educación para el desarrollo desde el currículo de secundaria.
 • Lectura, educación literaria y desarrollo de la conciencia lingüística. Reflexiones entorno a la experiencia en en centro de prácticas IES Aurora Picornell.
 • Programa de gestión del estrés para segundo de bachillerato.
 • La radio escolar como recurso didáctico para el tratamiento de los contenidos del bloque de la escucha, audición y referentes musicales.
 • ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Proyecto multidiscipliar para 2n de la ESO (empresa automovilística)
 • Actividades para el estudio de la historia de Menorca
 • Introducción de las calculadoras gráficas en el aula. Implicaciones metodológicas.
 • Concepciones delprofessorado en formación a cerca de la naturaleza de la ciencia i la tecnología y su influencia sobre la práctica docente.
 • "Infosalut Jove". Proyecto de educación para la salut entre iguales.
 • Técnicas periodísticas para trabajar la expresión oral y el espíritu crítico en el aula de catalán
 • Las TIC como herramienta de mejora de la comunicación y coordinación del profesorado
 • Uso de las PDI. Como crear recursos
 • Rutas cicloeducativas en Menorca. Caso 0: Agua sobre ruedas
 • El desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de educación secundaria: una propuesta
 • La utilización de los suplementos educativos de los diarios y de la prensa en el aula.
 • Atención a la diversidad. Altas capacidades en la clase de matemáticas.
 • El taller de música como herramienta de desarrollo e integración para alumnado con riesgo de esclusión social y escolar en el IES Marc Ferrer.
 • La aplicación de PMBOK a la gestión de la docencia en secundaria
 • Creación de una revista digital sobre economía en el aula.
 • La tecnología móvil para la enseñanza de la Educación Física. Una propuesta interdisciplinaria para mejorar la salud de los alumnos de secundaria.
 • Una nueva manera de aprender arte: Un proyecto didáctico para segundo de ESO.
 • Plan de Atención a alumnos con ausencias escolares frecuentes debido a enfermedades raras.
 • El uso de las TIC para mejorar la producción oral en clases de inglés.
 • Implantación de una comisión de coordinación docente, Comisión de ciencias con un plan de actuación científica que regule los contenidos curriculare interdisciplinares.
 • Enseñanza de idiomas con AICLE
 • Las leyendas en secundaria: Propuestas didácticas.
 • El contexto AICLE y sus efectos en el desarrollo de estrategias de negociación.
 • El nacimiento de la Música Moderna hasta nuestros dias: una alternativa al currículum actual
 • Los videojuegos como herramienta educativa
 • El Jardin Botánico de Sóller como herramienta educativa para introducir la educación ambiental en el ámbito formal.
 • La Formación Profesional a distancia.
 • Análisis cualitativo en base a competencias básicas de las actividades que se proponen en los libros de texto para la educación secundària obligatoria.
 • La alfabetización científica en Educación Secundaria Obligatoria: propuesta didáctica para tercero de ESO.
 • Nuevos enfoques para la Enseñanza de Gramática Inglesa a Alumnos no nativos.
 • Una aplicación de las fuentes documentales en la asignatura de Ciencias Sociales en la Educación Secundaria.
 • Una propuesta de revista escolar ideal.
 • La Economia Doméstica. Prácticas útiles para la vida cotidiana.
 • La importancia de ser inclusivo/a. (Una advertencia seria para profesores/as triviales).
 • Formación integrada en contextos naturales y cooperativos: El huerto escolar.
 • Las webquest, una herramienta eficaz.
 • Las salidas de campo como herramienta didáctica: propuesta de itinerarios para estudiar las Ciencias Sociales en Mallorca.
 • Dieta Cocina. Tratamiento Competencial
 • La elección de estudios científicos: intereses y factores influyentes
 • El siglo XVIII en Mallorca. Una nueva aproximación didáctica al patrimonio histórico-artístico palmesano a partir de la iglesia conventual de Nuestra Señora del Socorro y del barrio de Sa Gerreria.
 • Técnica del jigsaw en la educación secundaria. Aplicación en las matemáticas
 • La radio escolar.
 • Visita al Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Arxipiélago de Cabrera.
 • Teorias pedagógicas que justifican las competencias básicas y sus implicaciones en las aulas.
 • Dificultades en el aprendizaje de la matemáticas: La discalculia
 • La fonética del Inglés como lengua internacional en los centros de educación secundaria obligatoria.
 • La actualidad como elemento motivador dentro del aula.
 • Propuestas pedagógicas para afrontar las diferencias cognitivas entre el cerebro femenino y masculino.
 • Propuesta de un plan de acción tutorial para el tercer nivel de Eso: Compilación de recursos disponibles en la red.
 • Las TIC y el profesorado de secundaria: Percepción, competencia y usos en el IES Son Ferrer.
 • El Trivial de Economía como recurso educativo.
 • Las ideas previas en los alumnos de 1ª ESO. Propuesta de evaluación inicial.
 • Desarrollo de las capacidades expresivas de los alumnos con necesidades educativas especiales.
 • La argumentación en el aprendizaje de las ciencias
 • Didáctica y metodología del aprendizaje del bloque de control y robótica en la Illes Balears
 • Liga de matemáticas on line.
 • Educación Musical. ¿Para que sirve?
 • Una propuesta didáctica sobre coheción textual para aumnos de 2º de ESO.
 • Itinerario competencial por Maó
 • La implementación de las TIC en el aula de matemáticas en el marco del proyecto EScuela 2.0.
 • Las salidas didàcticas en el mundo de las ciencias.
 • Programas de acogida y plurilingüismo en los centros educativos de las Islas Baleares.
 • Dibujo técnico en bachillerato. Un análisis y una propuesta.
 • Inclusión educativa: Cerremos los ojos, hagamos música!
 • La competencia digital en el área de lengua castellana en secundaria.
 • Festividades y cultura anglosajonas en las clases de inglés.
 • La enseñanza de la literatura anglosajona en Secundaria y Bachillerato.
 • La educación del siglo XXI: El cambio es la clave; "Project Based Learning", una opción.
 • Virtualización en la educación. Escritorios virtuales y otros recursos virtualizados
 • La enseñanza de la oralidad. una propuesta didáctica.
 • Física y Química una asignatura interesante, no?
 • Concreción de proyectos de intervención nutricional durante la enseñanza secundaria obligatoria.
 • Interculturalidad en el mundo educativo: "quien es diferente es atractivo".
 • Geogebra en el aula de Matemáticas
 • Fomento a la lectura
 • Herramientas 2.0 para mejorar la ocupabilidad de los graduados en Formación Profesional. Propuesta de creación de un entorno virtual para el fomento de empleo desde los institutos de educación secundaria.
 • Proyecto piloto en prevención de adicciones a las nuevas tecnologías en el IES Marratxí.
 • Las actividades: Nuestra herramienta. Aplicado a la tecnologia
 • "Que la mayor puerta es el afecto": Sobre la poesía y la competencia emocional.
 • El debate del velo en el contexto escolar.
 • Conocimientos y creencias que tienen los adolescentes sobre enfermedades de transmisión sexual, métodos anticonceptivos i de barrera.
 • Un trabajo por proyectos: un taller literario en torno al género épico.
 • La enseñanza de la sociolingüística en la educación secundaria en las Islas Baleares.
 • Metodologia del trabajo cooperativo en el área de Lengua Inglesa
 • Las matemáticas día a día: ten las cuentas claras.
 • El potencial de kinect como alternativa a la pizarra digital interactiva.
 • La inmigración en las Islas Baleares. Impacto en el sistema educativo. Una propuesta para alumnos de Ciencias Sociales de 3º de ESO sin competencia en ninguna de las lenguas oficiales de Baleares.
 • Los valores del arte: Como educar a través del arte contemporáneo en la ESO
 • Las escuelas KIPP.
 • Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la educación. Revista digital de Economía "Pequeños economistas"
 • El uso de la novela histórica para aprender Ciencias Sociales.
 • Actividades multidisciplinares en la Educación Secundaria Obligatoria. Metodología y evaluación.
 • La influencia del docente en los hábitos lingüísticos del alumnado de secundària.
 • El tratamiento de la Guerra de Sucesión y la paz de Utrech en los estudios de ESO y de Bachillerato: marco teórico y pràctico para la elaboración de unidades didácticas
 • Proyecto teatral interdisciplinario de alemán como lengua extranjera en la Educación Secundaria
 • Fomento de la eduucación multilingüe en la enseñanza española en el ejemplo del Alemán como tercera lengua.
 • La atención al cliente en los ciclos formativos de l familia profesional de Hostelería i Turismo basada en el Trabajo Colaborativo y en las Técnicas de Trabajo por proyectos
 • Proyecto de apoyo al proceso de aprendizaje de alumnos con dificultades mediante TIC
 • Propuesta pedagogica para el archivo i patrimonio historicos del IES Joan Ramis i Ramis
 • Desarrollar un proyecto por competencias básicas para un grupo de PDC
 • Competencias clave. Una propuesta para los PCPI
 • El fomento de la lectura a través del uso educativo de las TIC
 • Como trasladar a los alumnos lo que pasa a su alrededor a través de las TIC
 • Aprendizaje significativo: traduciendo con inteligencias
 • Dar un impulso a la Formación Profesional reglada: una solución considerable.
 • El trabajo del patrimonio en la Educación Secundaria Obligatoria
 • Proyectos de trabajo en secundaria, ¿es posible?
 • La psicomotricidad en la Educación Física en los primeros niveles de la enseñanza secundaria obligatoria
 • El legado del Archiduque Luís Salvador. Dos propuestas didácticas para visitar el Monasterio de Miramar y Son marroig en la ESO y el Bachillerato
 • Límites en el aprendizaje: Informació formal, informal y no formal.
 • Paro juvenil y actuación de los centros educativos.
 • Física y cine: una innovación en las aulas
 • Las Secciones Europeas y su aplicación a la tecnología
 • Comunidades de aprendizaje.
 • La importancia de la enfermera escolar en el ámbito docente
 • Internet al servicio de las competencias
 • El huerto educativo como herramienta de aprendizaje multidisciplinario
 • educación en alfabetización de medios
 • Estimular la creatividad y el pensamiento lógico programado con Scratch
 • Cazadores de tesoros literarios
 • Contenidos enlazados en la especialidad de Tecnologia como base de los aprendizajes significativos
 • ¿Realizar una salida a un centro de educación ambiental mejora la actitud del alumnado hacia el medio ambiente?
 • El centro educativo: modelo de convivencia democràtica
 • Heteregeneidad del alumnado en los ciclos formativos
 • Partido Tecnológico
 • El portafolio en la Educación Secundaria
 • Bienvenidos a la república independiente de la educación
 • Propuesta de un laboratorio de Ciencias Sociales en un Instituto de Educación Secundaria
 • Conveniencia de la creación del "Título superior en artes escénicas" y su posterior implantación en el municipio de Manacor.
 • Las posibilidades didácticas de las Rondalles Mallorquines aplicadas al currículum de la asignatura "Conservación y recuperación del patrimonio cultural"
 • El juego como estrategia didáctica enriquecedora para favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje
 • Eficiencia energética en los centros de Secundaria
 • Enfoque intrdisciplinar de la educación para la salud en la educación secundaria obligatoria
 • Aprendizaje significativo a través de la música
 • Análisis de metodologías prácticas y participantes en los estudios de comercio y marketing
 • Evaluación formadora: experiencia en coevaluación del trabajo en equipo
 • La escuela de adultos de Ciutadella: Propuestas metodológicas
 • Implicaciones del aprendizaje por competencias en el aula de Secciones Europeas
 • Investigación entorno a la evaluación
 • Aprender a aprender: de la teoria a la práctica
 • La enseñanza práctica en las tecnologías. Ejemplos de aplicación y beneficios.
 • El cine como fuente y recurso didàctico para la asignatura de Ciencias Sociales. Geografía e Historia en la educación secundaria obligatoria. una propuesta didáctica
 • Los medios de comunicación en el aula de catalán. Cuatro propuestas didácticas para aprender a leer, escribir, hablar y escuchar
 • Poesia en pentagrama: l'aliança de dos arts o una simbiosi convenient per a la promoció del gènere líric en les etapes d'ESO i Batxillerat
 • Los juegos educativos: una metodología innovadora a nivel de secundaria
 • La novena competencia: transversalidad de las habilidades de pensamiento
 • Metodología de la ensenñanza de los estudios jurídicos en la Formación Profesional
 • La competéncia social y ciudadana : un gran repto para el profesorado
 • El tiempo y su didáctica
 • Juegos y rompecabezas matemáticos como herramienta educativa para trabajar el currículum de matemáticas en la ESO
 • Impulso de la educación ambiental en los centros educativos: programa de centros ecoambientales.
 • La formación académica de padres en matemáticas
 • Las competencias básicas. Propuestas para trabajarlas en los centros educativos y en la asignatura de Tecnologías
 • Protocolarización de diagnóstico y intervención del sindrome de Aspergér para el profesorado
 • Estudio y propuestas de mejora sobre la utilización del papel en el IES Isidor Macabich.
 • Estrategias para una atención personalizada.
 • Didáctica de la lengua de las Pitiusas.
 • Atención a la diversidad : adaptación de la metodología utilizada en la asignatura de tecnologia según el estilo de aprendizaje del alumno
 • Una propuesta de nuevos temas para el currículum de matemáticas
 • Observando para transformar: educando en temas transversales en la asignatura de inglés mediante productos culturales audiovisuales
 • Propuesta de ampliación del enfoque AICLE en los centros de secundaria de las Islas Baleares
 • Tic-Tac: avancemos hacia la escuela digital
 • Actividades interactivas de ciencias en Mallorca
 • Trabajos prácticos para el desarrollo de la enseñanza en el aula
 • Del diálogo a la asamblea en la educación para la ciudadanía
 • La Wikipedia como herramienta educativa
 • Lógica en la red
 • Todos los significados de la lectura
 • Atención al alumnado recién llegado.
 • Educacion física competente: una aplicacion practica
 • La HIstoria del Arte en Secundaria un ámbito a replantear
 • Aprender a través de las Fuentes Orales. Propuestas didácticas sobre su uso e introducción al blog digital como elemento de divulgación
 • Elaboración de una escala valorativa sobre las matemáticas a los alumnos de la segunda etapa de ESO y una escala valorativa sobre la educación por competencias a los profesores de secundaria.
 • Trabajo interdepartamental. Amigos creativos.
 • Las TIC en los IES: análisis de la situación actual y propuestas de recursos
 • Didáctica de la comprensión lectora. Revisión y propuestas
 • Física, química y vida cotidiana: una propuesta de pràcticas de laboratorio para el cuarto curso de la educación secundaria obligatoria
 • Mezcla de acercamiento a la vida cotidiana y contextualización histórica de la Física i la Química: una disolución capaz de motivar al alumnado de secundaria
 • Competencia comunicativa. ¿Se está fomentando el "saber hablar" en los centros educativos?
 • La movilidad y la formación permanente como factores de mejora de la calidad de la enseñanza
 • Taller de guión: una herramienta para el desarrollo de la creatividad y las habilidades comunicativas
 • Enseñanza y aprendizaje de las actividades lingüísticas en la educación secundaria. ¿Cómo podemos superar los prejuicios lingüísticos?
 • Les rondalles. Propuesta didáctica. Primer ciclo de ESO
 • Análisis del tractament de la literatura en los libros de texto
 • ¿Cómo tratar la competencia digital?
 • Los cuestionarios como herramienta para la enseñanza y el aprendizaje del inglès como lengua extranjera
 • Propuestas curriculares y didácticas para el tratamiento de la expresión escrita en la ESO
 • La igualdad entre hombres y mujeres
 • IES Bendinat y su plan lingüístico de centro con relación a los aspectos sociolingüísticos
 • Introducción al turismo sostenible mediante un proyecto interdisciplinario en el ciclo formativo de grado superior de agencias de viaje.
 • Propuesta didáctica de matemáticas a través de la química
 • La utilización de los documentales en las clases de ciencias sociales
 • Un cuento sobre la mano de obra infantil como recurso didáctico en geografía
 • Apliacaciones de la metodología de trabajo por proyectos en la impartición de Economía de primero e bachillerato a través de la simulación de inversiones en títulos de renta variable en el Mercado de Valores
 • Madera de letras. Aplicación de blog de aula en el área de lengua y literatura castellana.
 • Do you sapeak English? Cómo hacer del inglés una herramienta comunicativa en el aula
 • La dislexia en la Educación Secundaria
 • Gestión e implementación de un plan de convivencia
 • Motivación y logro educativo en función de las expectativas del futuro profesional
 • Estrategias metodológicas para alumnos recién llegados a ESO. Tecnologia
 • El cerebro no es neutro. Orientaciones y estrategias ante diferentes formas de aprendizaje
 • La literatura en la enseñanza de lenguas extranjeras: una aproximación a "La Metamorfosis" de Franz Kafka
 • Una nueva concepción de las bibliotecas escolares: propuesta de mejora y dinamización
 • Propuesta de una red social educativa de las Islas Baleares
 • La educación y la gestión ambiental en los centros de Educación Secundaria
 • Proyectos lingüísticos en la zona de Artá
 • Tecnologías realizando proyectos con otras asignaturas para lograr las competencias básicas
 • Hacia un consumo responsable y sostenible
 • La educación física en 1º de ESO mediante el voleibol como contenido de enseñanza aprendizaje
 • El aprendizaje en interacción con el medio. Programación y diseño de itinerarios didácticos en el Centro de Interpretación de Raixa
 • Las religiones monoteistas en ESO. Un libro de texto
 • Habla y escucha al mundo. Las habilidades para la producción y la recepción de la lengua inglesa como lengua internacional
 • Los ordenadores portátiles y los libros digitales: nuevas posibilidades de trabajo en el aula
 • Aprendizaje servicio desde la Filosofía
 • Trabajo por proyectos. Una propuesta enfocada a un grupo de diversificación curricular
 • La Educación de adultos: aproximación a un modelo de enseñanza-aprendizaje en Ciencias Sociales
 • Proyecto de desarrollo de habilidades sociales
 • Tesoro en el museo
 • Las actividades de motivación en la Educación Secundaria Obligatoria
 • Aprender a enseñar ciencias de forma constructivista: propuesta de formación del profesorado basado en la metacognición
 • Tecnologías del aprendizaje y el conocimiento en la enseñanza secundaria
 • Síndrome de Asperger: una propuesta para las clases de filosofía
 • La programación como recurso pedagógico para la mejora de la educación matemática. La herramienta : Scratch
 • Webquest y su didáctica
 • TIC y competencias clave en el CFGS en Navegación, pesca y transporte marítimo
 • La enseñanza del inglés como lengua extranjera a través de las inteligencias múltiples y las competencias básicas
 • Plurilingüismo vs semilingüismo en el contexto educativo multilingüe y multicultural. Una revisión crítica y propuesta pedagógica.
 • El fracaso escolar en ciencias sociales: un acercamiento para un diagnóstico. El instituto de Porto Cristo
 • El fracaso escolar y la conflictividad de los residentes de un centro de menores
 • Compilación de actividades para el módulo profesional "Políticas de márqueting" del ciclo formativo de grado superior de "Gestión comercial y márqueting"
 • Estudio sobre el uso de las tic en el ámbito docente de menorca, propuesta deplan tac para un centro de secundaria
 • Las TIC en la Educación Física
 • Educando en y para el cambio : Fuente de progreso y riqueza
 • Tarea competencial, interdisciplinar para 4º ESO : Isla del Rei
 • Estrategias para la optimización de los recursos educativos locales desde una perspectiva constructivista en el ámbito de las ciencias sociales. El caso del municipio de Llucmajor
 • Factores influyentes en la elección de una carrera de ciencias
 • Del aula a la ciudad. Propuesta didáctica de salidas del aula a Palma para primer y segundo cicle en CCSS
 • Hannah Arendt. Recursos para pensar.
 • Aprendizaje en el medio natural
 • Una responsabilidad compartida: el fracaso escolar
 • El taller de tecnología como escenario para la educación en valores
 • Una propuesta didàctica: el uso de los géneros periodísticos para fomentar la enseñanza-aprendizaje de la sociolingüística
 • Las visitas escolares de Ciencias Sociales en Mallorca
 • Convivencia y conflicto en las aulas de ESO
 • Evaluación y evolución. Aplicación de nuevas metodologías en los ciclos formativos
 • De los museos a los institutos
 • Didáctica en entornos virtuales.
 • Los centros docentes como contextos favorecedores de resiléncia
 • Propuesta de estrategias metodológicas innovadoras para mejorar as habilidades sociales relacionadas con la atención a los usuarios, del perfil del ciclo de grado medio " Curas de Auxiliar de Enfermería"
 • Las Fonts Ufanes: una explosión mágica de naturaleza. Cuaderno de campo de la visita al monumento natural para primer ciclo de la ESO
 • PAULLUSMETELLUS. La creación de un blog de recursos sobre Historia Antigua para profesores de ESo y Bachillerato
 • Sócrates en el aula
 • Asignatura de Formación y Orientación Laboral: mecanismo de inserción laboral?.
 • Los sistemas de gestión de la calidad en Centros Educativos.
 • La motivación y el aprendizaje. ¿Qué saben los profesores?.
 • La importancia de la lectura.
 • La astronomia en Secundaria: una perspectiva integradora
 • Una aproximación al aprenizaje digital: Xarxipèlag 2.0
 • El trabajo por rincones adaptado a la secundaria como herramienta de atención a la diversidad
 • La metodología CLIL en la enseñanza de la Física i Química para un aprendizaje más eficaz del inglés en los centros de las Islas Baleares
 • Propuesta metodológica y herramienta de evaluación para su integración en los centros docentes
 • La atención a la diversidad dirigida a los alumnos ciegos en el aprendizaje de las ciencias experimentales, la química y la física
 • El aprendizaje de la físisca en secundaria ¿Útil e importante?
 • Algunos problemas de la fundamentación de la ética
 • Música en la clase de filosofía
 • Los contenidos educativos digitales en el área de Filosofía: propuesta de una Unidad didáctica para Filosofía y Ciudadanía de 1º de Bachillerato
 • Propuesta de la literatura para la enseñanza y el aprendizaje de la literatura en secundaria
 • Es facil revolucionar a un pueblo
 • Nivel educativo: Las islas Baleares a la cola de Europa, Finlandia en cabeza. Diferencias, razones y posible plan de actuación.
 • Aplicación de la teoria sistémica en el ámbito educativo
 • Cómo evaluar las competencias básicas.
 • Matemáticas con madera, cartulina, dadose ilusión.
 • Los museos virtuales como recurso didáctico para las Ciencias Sociales.
 • Comprensión lectora y ciencia: textos científicos para las aulas de secundaria
 • Pràcticas de química en red
 • Física y Química, perjuicios, una relación íntima?
 • Una forma de combatir la crisis científica escolar. Aprender ciencia haciendo ciencia
 • La comprensión lectora en el l'aula. Propuestas didácticas para poner en pràctica las microhabilidades superiores
 • Propuesta educativa destinada al fomento de la lectura en inglés para alumnos con necesidades educativas especiales
 • El uso de la biografías como herramienta di`áctica de las Ciencias Sociales
 • Yes we can! Impulso a la oralidad en las aulas
 • El mito de Andratx en la obra de Baltasar Porcel: propuesta de trabajo en secundaria
 • El uso de las fuentes en secundaria y Bachillerato: el documental como recurso didáctico en Ciencias Sociales
 • La importancia del uso de las imágenes como herramienta didàctica en las Ciencias Sociales
 • La lengua oral en la escuela: propuesta didáctica
 • Evaluación y valoración del programa de cualificación profesional inicial.
 • La poesia en la Educación Secundaria: un enfoque metodológico
 • El hipertexto crítico educativo
 • Grupos de aprendizaje.
 • Los problemas ambientales en los libros de texto.
 • Trabajo cooperativo.
 • El aprendizage por tareas en el área de lengua i literatura castellana
 • Diversidad y currículum en las aulas de secundaria
 • La educación no formal en la enseñanza de las ciencias.
 • Como se trata la atención a la diversidad en el IES Llucmajor.
 • Propuesta de diseño material para la evaluación de competencias del Módulo de Técnicas Básicas de Enfermería.
 • Expectativas de la transferibilidad de la ciencia escolar en la vida cotidiana y en la vida en sociedad.
 • Tratamiento de la lectura de imágenes en Ciencias Sociales: una propuesta para primero y segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria.
 • La historia de las Illes Balears en el entorno web. Creación de un blog con recursos para el profesorado de ESO.
 • Procesos del sistema diédrico y en Autocad desde el aprendizaje significativo.
 • Comunicación y coordinación entre el profesorado: el caso del IES Joan Maria Thomàs.
 • Secciones europeas, estretegias de comunicación en el aula.
 • El judo como una práctica educativa escolar y vehiculo para la Educación en valors desde una metodología cooperativa y comprensiva.
 • Materiales didácticos para el alumnado recién llegado de lengua no románica. Una propuesta de adaptación para ciencias sociales.
 • Distintos modelos de enseñenza entre los profesores novatos y los profesores experimentados.
 • Una webquesta sobre La Roqueta (1902) como herramienta didáctica.
 • Atención a la Diversitat: Los recién llegados y el sistema Educativo en las Baleares
 • El aprendizaje de la gramática y la producción textual: algunas propuestas de integración.
 • Formación en centros de trabajo.
 • Radio esplai.
 • Las TIC aplicadas al bachillerato a distancia. Modelo de Unidad Didáctica para ciencias sociales.
 • El trilinguismo en el primer ciclo de ESO.
 • Problemas auditivos en el ámbito de la educación y su respectiva adaptación.
 • Incorporación de las nuevas técnicas gráficas y de representación en la programación de plástica en segundo curso de bachillerato artístico
 • El cine como recurso didáctico en las Ciencias Sociales: un ejemplo de aplicación en 4º de ESO.
 • Diseño de diversas herramientas de evaluación en unidades didácticas.
 • Un IES competente
 • Las dramatizaciones para la educación emocional y las habilidades sociales, juegos de rol dento del diseño curricular de las tecnologías de la ESO.
 • La escritura del yo como propuesta didáctica.
 • Arquitectura escolar.
 • Pros y contras de la educación de la asignatura de tecnología en inglés.
 • Contenido agrupado, aprendizaje ordenado.
 • Aplicación de la historia de las ciencias naturales para mejorar la enseñanza de ciencias en la educación secundaria.
 • Como añadir las nuevas tecnologías en la enseñanza: programar a través de webquest.
 • Juegos de expresión colectiva para aprender a trabajar en equipo.
 • Aprendizaje cooperativo en el aula.
 • Las tecnologías de la información y la comunicación en la educación física.
 • Ergonomía escolar.
 • La planificación en el aula: un proceso para la formación, la innovación y la investigación.
 • Un módulo de Gestión Administrativa del Comercio Internacional en lengua extranjera (inglés) del Ciclo de Grado Superior de Comercio Internacional.
 • Emprender en secundaria.
 • La Educación en valores a través del cine. Una metodología concreta.
 • La actividad física y el deporte como medio de integración social y transmissión de valores a jóvenes socialment desfavorecidos.
 • Guía educativa para los profesores de secundaria de alumnos con Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH)
 • La integración escolar para el Síndrome de DoWN.
 • El trabajo cooperativo en el contexto de las clases de Ciencias Sociales en Secundaria.
 • Tratamiento de la diversidad en el aula en las ciencias naturales: caso de los alumnos con NESE
 • Más allá de la integración.
 • Cine y cuento: una visión interdisciplinar de la literatura en educación secundaria.
 • La educación cambia, los espacios también: caso del IES Joan Maria Thomás.
 • Didáctica de les salidas de campo.
 • El juego en el aula. propuesta de material didáctico para trabajar competencias básicas.
 • Función del equipo directivo del IES Archiduque Luis Salvador (Palma)
 • La subjetividad en el proceso de corrección de exámenes.
 • Análisis crítico de los instrumentos da evaluación en el àrea de tecnología de la educación secundaria obligatoria.
 • Los medios de comunicación y las competencies básicas. Una propuesta específica para trabajar prensa y televisión.
 • Un nuevo enfoque didáctico sobre la enseñanza de la literatura en Secundaria.
 • Atención a la diversitat dentro del aula de Biología y Geología: El alumno superdotado
 • Los métodos interactivos en Ciencias Sociales: una propuesta para 1º de ESO.
 • Proyecto para trabajar la expresión escrita
 • Prevención de riesgos en las aulas taller de Tecnología en los IES.
 • Evaluación de un IES: proyectos, órganos, relaciones y calidad educativa.
 • El aprendizaje cooperativo en la impartición de una asignatura en una lengua extranjera.
 • Metodologias para el tratamiento de la diversidad en el aula. Propuestas para abordar el treball a l'aula amb alumnes de necessitats educatives especials.
 • Aplicación de la programación de un servicio de mediación escolar
 • Conductas inadecuadas en el aula y propuestas para solucionarlas.
 • Las TIC y las Ciencias Sociales. Propuesta para la creación de un espacio web común.
 • Las secciones europeas y su aplicación a la tecnología.
 • ¿Existe reinserción después de la atención a la diversidad?: escolarización compartida
 • Adaptaciones currriculares para alumnado con síndrome de Asperger en Secundaria.
 • Los videojuegos: Repercusiones dentro del aula
 • La importancia de casos reales en ciclos formativos
 • La formación profesional como apuesta de futuro: el reto de la profesionalización del profesorado.
 • Tipología de preguntas en los libros de texto de Ciencias de la Naturaleza de ESO y contextualización
 • La aplicación de las competencias básicas en las ciencias sociales; análisis crítico y posibles mejoras.
 • Como paliar el fracaso y el absentismo escolar
 • Una apuesta para la formación permanente del profesorado.
 • La responsabilidad social. Aplicaciones metodológicas en Ciclos Formativos.
 • Soporte vital básico en las aulas y los centros escolares.
 • El aprendizaje significativo en el aula: el mundo actual en cuarto de ESO.
 • El macizo de Randa: aplicación como recurso didáctico para las Ciencias Sociales.
 • Convivencia y conflictos en los centros educativos.
 • Análisis de la implementación de las NTICS en el sistema educativo.
 • Educaión y multiculturalidad
 • "Do you econo me?" Propuestas de innovación educativa referentes a la formación plurilingüe del alumnado en Mallorca en la especialidat de economia.