Máster Universitario. Gestión Cultural (MGCU): 2014-15


Rama de conocimiento Artes y Humanidades
Órgano(s) proponente(s)
Carácter

Máster Conjunto - Interuniversitario

Universidades participantes:

Dirección estudios
Número de créditos 60
Plazas de nuevo ingreso 100
Modalidad

On-line

BOE publicación
BOE publ. plan de estudios
Servicios administrativos responsables
Centro responsable Centro de Estudios de Posgrado
Precio público por crédito
 • 1a matrícula : 29,09€
 • 2a matrícula : 47,26€
 • 3a matrícula : 47,26€
 • 4a matrícula : 47,26€
Documentos de interés
Enlaces

NOTA INFORMATIVA

 • Más información sobre el máster UOC [es]
  Gestión cultural, orientación académica y de investigación [es]

 • Más información sobre el máster UdG [ca]

NOTA INFORMATIVA - IMPORTANTE!!!

 • Los períodos de preinscripción y matrícula para este máster se pueden consultar directament a la página web de la UOC
  Preinscripciones abiertas

Descriptor de la titulación

Aquesta oferta respon a la necessitat de formar professionals de la gestió cultural en resposta a les necessitats d'un sector que està en ple creixement en els seus diferents àmbits i a la incorporació de la cultura al camp dels estudis, investigacions i innovació que la nostra societat reclama.

La capacitació de professionals en gestió cultural és una demanda dels agents socials, l'Administració pública, el sector privat i la societat civil per a donar resposta a unes necessitats noves que sorgeixen de l'evolució i complexitat del sector cultural contemporani. Aquesta necessitat s'està expressant tant localment com internacionalment, on les interaccions entre diferents realitats són un fenomen de la societat global que té una gran repercussió en el món de la cultura.

La gestió cultural ha experimentat un notable creixement a causa del nou rol de la cultura en una societat global i de la necessitat de capital humà capacitat per a assolir els reptes d'un sector tradicional que reclama més competències per assumir la complexitat tècnica actual.

L'accés al treball professional en el sector cultural no té una regulació específica i els aspirants procedeixen de formacions de grau en diferents disciplines i estudis. Per aquesta raó, hi ha una demanda de formació de postgrau especialitzada que permeti adquirir una capacitació investigadora orientada a l'elaboració de tesis doctorals.

La característica d'una formació a distància i de qualitat permet a un ampli sector de persones especialitzar-se en aquest camp sense els requisits d'una formació presencial i amb la pràctica de la virtualitat, cosa que obre el camp d'acció a una dimensió internacional, principalment, en el context iberoamericà per afinitat lingüística.

Un màster interuniversitari i amb vocació internacional

Aquest màster és un màster interuniversitari que ofereixen conjuntament la UOC , la Universitat de les Illes Balears (UIB) i la Universitat de Girona (UdG). S'ha dissenyat en comú, sota el lideratge i la coordinació de la UOC.

També és un màster amb una vocació internacional clara , que es concreta especialment en l'elecció d'estudis de cas i en les assignatures de cooperació cultural internacional, amb un èmfasi especial en la realitat iberoamericana per afinitat lingüística.

Tot això contribueix a definir un enfocament interdisciplinari en què conflueixen mirades i entorns territorials diversos que aporten riquesa a l'anàlisi de la realitat cultural.

Un màster amb valor afegit

Aquest màster proposa una mirada integral, transversal i globalitzadora en l’àmbit de la gestió de la cultura, en integrar clarament una anàlisi amb profunditat de les polítiques culturals i tres especialitzacions que corresponen a les tres àrees en aquest camp que han experimentat un creixement més notable en els últims anys: la interpretació del patrimoni, el turisme cultural i els sectors i indústries culturals .

La generalització de les TIC en l’àmbit cultural, amb una incidència notable en les formes de crear, produir, difondre i consumir cultura, ha comportat l’aparició de noves formes d’expressió de les creativitats, noves tècniques i enfocaments creatius -amb els impactes consegüents en les indústries culturals-, i nous usos i apropiacions de les TIC en la gestió dels serveis culturals, des de l’organització interna en els mateixos departaments fins a les propostes de nous projectes i programes culturals. Totes aquestes noves realitats s’incorporen en l’oferta docent del màster.

Finalment, aquest màster és una oferta formativa en modalitat íntegrament virtual , basada en la incorporació de les tecnologies en els processos docents i d’aprenentatge.

Objetivos académicos y profesionales

En general, els estudiants que accedeixen a aquesta formació solen ser professionals en actiu que necessiten complementar la seva formació.

 • Llicenciats i graduats interessats en l’àmbit de la gestió i direcció d’organitzacions, institucions i esdeveniments culturals: museus, centres culturals, sales d’exposicions i organismes de gestió i difusió del patrimoni.
 • Educadors en les matèries de patrimoni i medi ambient.
 • Educadors en les matèries de la cultura i la gestió cultural.
 • Planificadors i gestors locals del turisme, el patrimoni i el medi ambient.
 • Planificadors i gestors locals de la cultura.
 • Professionals de l’àmbit i el sector de la cultura
 • Professionals d’institucions públiques nacionals i internacionals dedicats al món de la cultura, el medi ambient i la indústria turística.
 • Professionals dinamitzadors i promotors culturals.
 • Professionals del sector turístic i del sector del patrimoni.
 • Tècnics municipals dels serveis culturals, educatius o turístics.
 • Tècnics d’ús públic d’espais naturals i culturals protegits.
 • Tècnics en turisme cultural.
 • Tècnics en gestió cultural.

Competències que adquirirà l'estudiant

El màster capacita l'estudiant per identificar les necessitats culturals dels contextos socials en els quals treballa i per dissenyar, desenvolupar, difondre i avaluar programes i projectes culturals.

Aquesta titulació proporciona instruments en l'àmbit de la gestió cultural per al desenvolupament de funcions en un entorn professional, i s'insisteix especialment en l'aplicació de les TIC en els diversos àmbits de la gestió cultural.

Com a professionals, les persones que completin els estudis del màster de Gestió cultural podran desenvolupar les seves funcions en els àmbits de la gestió del patrimoni i dels museus, com a conservadors, educadors de museus o tècnics de difusió patrimonial. Així mateix, podran ser tècnics d'administracions relacionades amb la cultura, gestors d'espais escènics, de sales d'exposicions, d'espais culturals polivalents, dinamitzadors del turisme cultural o professionals especialistes en els sectors i indústries culturals (editorials, empreses audiovisuals, productors teatrals, companyies de dansa...).

Les competències i resultats de l’aprenentatge que l’estudiant adquireix són:

Competències transversals

 • Capacitat per a l’organització i planificació de projectes.
 • Capacitat per al tractament i la gestió de la informació.
 • Capacitat per a analitzar casos per a la resolució de problemes.
 • Capacitat per a la planificació i gestió del temps.

Competències específiques

 • Capacitat per a promoure el valor transformador de la cultura en la societat.
 • Capacitat per a interpretar la diversitat social i cultural.
 • Capacitat per a identificar les necessitats dels públics culturals.
 • Capacitat per a dissenyar, produir, difondre, avaluar i buscar finançament per a productes culturals.
 • Capacitat per a innovar en la presentació i difusió de la cultura mitjançant les TIC.
 • Capacitat per a l’aplicació de mètodes, eines i procediments en l’àmbit professional de la gestió cultural.
 • Capacitat per a dissenyar metodologies i estratègies de desenvolupament local.
 • Capacitat per a gestionar d’una manera sostenible les accions culturals.

Acceso a otros estudios y salidas profesionales

Sortides professionals

El perfil de formació

El màster capacita l’estudiant per a identificar les necessitats culturals dels contextos socials en els quals treballa i per a dissenyar, desenvolupar, difondre i avaluar programes i projectes culturals.

Aquesta titulació proporciona instruments i mètodes per al desenvolupament de funcions en un entorn professional , i posa un èmfasi especial en l’aplicació de les TIC en els diversos àmbits de la gestió cultural.

Com a professionals , les persones que completin els estudis del màster de Gestió cultural podran desenvolupar les seves funcions en els àmbits de la gestió del patrimoni i dels museus. Així mateix, com a tècnics d’administracions relacionades amb la cultura, gestors d’espais escènics, de sales d’exposicions, d’espais culturals polivalents, dinamitzadors del turisme cultural i professionals especialistes en els sectors i indústries culturals (editorials, empreses audiovisuals, productors teatrals, companyies de dansa...).

La titulació de màster universitari de Gestió cultural capacita el titulat per a les professions següents:

 • Educadors en patrimoni, medi ambient, turisme i gestió cultural.
 • Planificadors i gestors locals de cultura, turisme, patrimoni i medi ambient.
 • Dinamitzadors i promotors culturals.
 • Professionals d’institucions públiques o privades nacionals i internacionals dedicats al món de la cultura, el medi ambient i la indústria turística.
 • Tècnics de serveis culturals, educatius i turístics.
 • Tècnics en gestió cultural.
 • Tècnics en patrimoni cultural.

Estructura de los estudios

El pla d'estudis es pot trobar a la publicació del BOE Núm. 142 del 15 de juny de 2011 - resolució 10442 i les assignatures a l'apartat " Assignatures " d'aquesta titulació.

Criterios de evaluación y exámenes

Es  detallada a la guia docent de cada assignatura. (Apartat  " Assignatures ")

Profesor coordinador ECTS

Dr. Miquel Francesc Oliver Trobat

Departamento   Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación , UIB.
Teléfono  (34) 971 17 2328
E-mail   m.oliver arroba uib.es

Procesos administrativos y otros datos de interés

Formulario para la presentación de sugerencias sobre el programa

Pueden dirigir sus comentarios, surgerencias de mejora o consultas a la dirección de correo electrónico:

Sistema de garantía de calidad

Comentarios y sugerencias

En la UIB queremos escuchar los comentarios y sugerencias que deseéis realizar para poder mejorar nuestros estudios y la información que proporcionamos sobre los mismos.
Si quereis ayudarnos a mejorar o tenéis algo que decir, lo podéis hacer a través del formulario de contacto sobre los estudios de máster en la UIB