Escuchar

Máster Universitario. Ingeniería Electrónica (MEEL): 2012-13


Rama de conocimiento Ingeniería y Arquitectura
Órgano(s) proponente(s)
Carácter

Máster Conjunto - Interuniversitario

Universidades participantes:

Dirección estudios
Número de créditos 120
Plazas de nuevo ingreso 25
Modalidad

Presencial y semipresencial. Algunas asignaturas se imparten en los dos formatos. Algunas asignaturas optativas se imparten sólo en formato semipresencial

BOE publicación
Servicios administrativos responsables
Personal de contacto
Edificio de impartición
Centro responsable
Enlaces

Descriptor de la titulación

Perfil de ingreso y criterios de admisión

REQUISITS GENERALS

 • Titulats d’enginyeria, diplomatures, llicenciatures i arquitectura
 • Estudiants dels actuals primer i segon cicle que no els hagin acabat:
  • Han d’haver superat tres anys d’estudi i un mínim de 180 crèdits ECTS dels plans d’estudi actuals.
  • Els crèdits superats han de contenir tota la troncalitat del primer cicle actual d’estudis universitaris oficials.
  • L’àmbit del primer cicle ha de correspondre a les condicions específiques d’accés al Màster.

REQUISITS ESPECÍFICS

Aquest Màster té 120 crèdits organitzats en quatre semestres: pont, nucli, especialització i projecte. Els dos primers semestres són de contingut curricular obligatori en funció del nivell d’accés, mentre que el semestre d’especialització és de contingut curricular optatiu i preveu tant l’orientació professional com la d’investigació, que té quatre especialitats: Electrònica de Potència, Dispositius i Microsistemes, Circuits i Sistemes Integrats, Instrumentació i Mesures.

Els estudiants han de provenir principalment d’Enginyeria de Telecomunicació, Enginyeria Electrònica, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Informàtica i Física Aplicada. Depenent tant de la seva àrea de procedència com del seu currículum acadèmic, l’accés al Màster podrà realitzar-se en diferents semestres.

Els perfils dels potencials candidats que poden accedir al Màster inclouen tant els estudiants espanyols com estrangers amb estudis a nivell de grau o Bachelor (tres o quatre anys d’estudis a nivell universitari), procedents dels àmbits de l’Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Informàtica i Física Aplicada. Fins a la total implantació de les titulacions de grau, els candidats provenen de les actuals enginyeries tècniques. Al semestre nucli hi poden accedir estudiants procedents d’estudis de grau o Bachelors, en els àmbits de les Telecomunicacions i l’Electrònica.

L’accés al semestre d’especialització serà possible per als estudiants admesos en el programa oficial de postgrau per realitzar el doctorat en Enginyeria Electrònica que requereixin complements de formació, així com els estudiants de l’actual segon cicle d’Enginyeria Electrònica que hagin superat totes les assignatures troncals i obligatòries d’aquesta titulació.

Objetivos académicos y profesionales

Formar professionals altament qualificats i investigadors amb capacitat i competència en les àrees d’especialització vinculades al disseny i assaig de circuits i sistemes electrònics, electrònica de potència, dispositius i microsistemes i instrumentació electrònica. L’optativitat amb què està dissenyat permet aprofundir amb rigor en els coneixements i les habilitats que es requereixen per a aquesta especialització.

COMPETÈNCIES

En acabar el Màster, els titulats i titulades seran capaços de:

 • Competències específiques

  • Identificar, formular i resoldre problemes en l’àmbit de l’enginyeria electrònica.
  • Utilitzar les tècniques, les habilitats i les eines de l’enginyeria moderna per a una bona pràctica.
  • Dissenyar un sistema, component o procés que compleixi unes especificacions des de diferents punts de vista: econòmic, social, polític, ètic, de salut, ambiental i de sostenibilitat.
  • Realitzar i dirigir projectes.
  • Comprendre l’enginyeria com una activitat econòmica i empresarial.
  • Fer recerca i desenvolupar nous productes i serveis en l’àmbit de l’electrònica i les TIC.
  • Aplicar coneixements de matemàtiques, de ciències i d’enginyeria de forma crítica.
  • Realitzar experiments, així com analitzar-ne els resultats i interpretar-los.
   
 • Competències transversals

  • Analitzar i valorar diferents alternatives.
  • Raonar críticament.
  • Trobar les solucions òptimes a problemes i projectes complexos.
  • Crear i innovar productes i serveis.
  • Adaptar-se a la ràpida evolució de les tecnologies electròniques i als mercats de les TIC.
  • Redactar projectes i documentació tècnica.
  • Presentar oralment resultats, productes o serveis amb claredat i fluïdesa tant en audiències especialitzades com no especialitzades.
  • Generar documentació i presentar-la amb ajut del software i les eines informàtiques adients.
  • Expressar-se amb fluïdesa en una tercera llengua.
  • Treballar en equips multidisciplinaris.
  • Exercir el lideratge.
  • Aprendre al llarg de la vida.
  • Gestionar recursos i projectes.
  • Actuar amb ètica professional.
  • Analitzar la dimensió social de la seva activitat.
  • Fomentar la internacionalització i la mobilitat.

Estructura de los estudios

Càrrega lectiva

El programa consta de 120 crèdits ECTS (2 anys en règim de dedicació a temps complet) estructurats en 4 semestres de 15 setmanes, que inclou la realització d'una Tesi de Màster (30 ECTS). Depenent de la formació que acrediti l'estudiant en el moment de l'admissió és possible obtenir el títol cursant menys de 120 ECTS, però sempre amb un mínim de 60.

Estructura acadèmica

El programa s'estructura en 4 semestres de 30 ECTS cadascun: un semestre pont, un semestre nucli, un semestre d'especialització i una tesi de màster, tal com es pot veure a la figura següent:

esquema

De forma general, l'entrada de nous estudiants es farà al semestre pont o al semestre nucli.

Semestre pont

L’objectiu d’aquest semestre és anivellar estudiants de diverses procedències i preparar-los per assolir els requisits que es necessiten per a superar el semestre següent, que és el semestre on s’imparteixen els coneixements fonamentals del Màster.
Els estudiants que ja hagin assolit parcial o totalment els coneixements de les assignatures d’aquest semestre en estudis o titulacions prèvies se’l hi reconeixerà parcial o totalment aquest semestre.

 

ASSIGNATURES SEMESTRE PONT Acrònim ECTS
Disseny Microelectrònic I DM1 5
Sistemes Digitals I  SD1 5
Processat de Senyal i Comunicacions PSC 5
Dispositius Electrònics i Fotònics I DEF1 5
Instrumentació Electrònica IE 5
Equips Electrònics EE 5

Semestre Nucli

En aquest semestre s’introdueixen els coneixements avançats (nivell de postgrau) de l’Enginyeria Electrònica. Està format per un conjunt de sis assignatures que abasten la major part del les temàtiques centrals de l’Enginyeria Electrònica

ASSIGNATURES SEMESTRE NUCLI Acrònim ECTS
Disseny Microelectrònic II   DM2 5
Sistemes Digitals II   / Digital Systems SD2 5
Circuits d'Alta Freqüència CAF 5
Dispositius Electrònics i Fotònics II DEF2 5
Aplicacions de l'Enginyeria Electrònica I AEE1 5
Aplicacions de l'Enginyeria Electrònica II AEE2 5

Semestre d'Especialització

L'estudiant, d'acord amb el seu tutor, haurà d'escollir 4 assignatures (20 ECTS) d'entre les incloses en la taula següent.

ASSIGNATURES SEMESTRE ESPECIALITZACIÓ Acrònim ECTS
Organització d'Empreses OE 5
Sistemes Encastats en Temps Real SETR 5
Control Remot de Sistemes CRS 5
Fiabilitat de Sistemes Electrònics FIAB 5
Sistemes Electrònics de Control SEC 5

La resta de crèdits els podrà obtenir cursant qualsevol assignatura de les especialitats de recerca o d'optatives d'altres estudis relacionats, sempre d'acord amb el seu tutor.

Treball de fi de Màster

Durant l'últim semestre del programa l'estudiant haurà de realitzar un Treball de fi de Màster , ja sigui sota la direcció d'un professor del programa o be en una empresa, institució de recerca, etc. local o estrangera. La Tesi de Master acabarà amb l'entrega d'una memòria, la defensa pública del mateix i l'avaluació per part d'un tribunal.

Criterios de evaluación y exámenes

Consultin les guies docents a la secció " Assignatures "

Profesor coordinador ECTS

Dr. Jaume A. Segura Fuster

Departamento   Departamento de Física , UIB.
Teléfono  (34) 971 17 2530
E-mail   jaume.segura arroba uib.es

 

Procesos administrativos y otros datos de interés

Formulario para la presentación de sugerencias sobre el programa

Formulario de sugerencia o queja

 • http://postgrau.uib.es/digitalAssets/196/196337_queixes_suggeriments_es.doc

 

Sistema de garantía de calidad

Composición nominal de la Comisión de Garantía de Calidad (CGQ)

Responsable de calidad  Julián Proenza Arenas
PDI  Josep Lluís Rosselló Sanz
PDI  Bartomeu Alorda Ladaira
PDI  Jaume Verd Martorell
PAS  Margalida Prohens López
Alumno  Xavier Gili Pérez

Comentarios y sugerencias

En la UIB queremos escuchar los comentarios y sugerencias que deseéis realizar para poder mejorar nuestros estudios y la información que proporcionamos sobre los mismos.
Si quereis ayudarnos a mejorar o tenéis algo que decir, lo podéis hacer a través del formulario de contacto sobre los estudios de máster en la UIB