Máster Universitario. Física (MFIS): 2010-11


Rama de conocimiento Ciencias
Órgano(s) proponente(s)
Dirección estudios
Profesorado Coordinador
Número de créditos 120
Plazas de nuevo ingreso 50
Servicios administrativos responsables
Personal de contacto
Documentos de interés
Enlaces

Descriptor de la titulación

Criterios de admisión

El perfil més apropiat per cursar el màster en Física és el de llicenciat en Ciències en alguna de les llicenciatures actuals, graduat en alguna branca de Ciències amb 240 ECTS, enginyer o arquitecte. No obstant això, de conformitat amb l‘article 16 i disposició addicional quarta del RD 1393/2007, de 29 d‘octubre, també hi poden accedir els enginyers i arquitectes tècnics, els diplomats actuals i els graduats amb 180 ECTS. En aquest cas, els perfils més adequats són els procedents de branques tècniques.

Els candidats que estiguin en possessió d'una llicenciatura o títol de grau en branques no científiques poden presentar la seva preinscripció i la Comissió Acadèmica de la Titulació (CAT) avaluarà i proposarà en cada cas la trajectòria curricular més apropiada d'acord amb els coneixements i competències presentats pel candidat. La Comissió Acadèmica podrà sol·licitar, si ho considera oportú, una entrevista amb el candidat, amb la prèvia elevació del seu informe al consell de departament.

Els candidats han de presentar una preinscripció, telemàticament o personalment, al responsable dels serveis administratius de postgrau de la Facultat de Ciències. Si no han cursat els estudis de grau a la UIB, han de presentar una fotocòpia compulsada dels documents acreditatius de la seva titulació i un certificat acadèmic de la universitat emissora de la titulació esmentada.

La Comissió Acadèmica de la Titulació analitzarà les sol·licituds presentades, inclosos els casos de convalidació i reconeixement de crèdits. Es valoraran els mèrits presentats pels candidats a cada preinscripció i s'elevarà la proposta d'acceptació, si escau, al consell de departament. Aquesta proposta anirà acompanyada de la trajectòria curricular per a aquells estudiants que no estiguin en possessió d'una titulació amb el perfil més adequat per iniciar el Màster en Física.

El Consell del Departament de Física elegirà anualment els tutors del màster i assignarà a cadascun un màxim de 10 alumnes.

Els professors que estan en possessió del títol de doctor amb una antiguitat mínima de dos anys i que vulguin dirigir el treball de fi de màster hauran de comunicar el títol del tema a la CAT abans de l'inici de l'any acadèmic del màster. La CAT farà pública la llista de temes oferts i durant el primer semestre l'estudiant haurà de comunicar l'elecció al seu tutor. En el cas d'estudiants que hagin de cursar dos anys de màster per estar en possessió d'un títol de grau amb 180 crèdits, el tema del treball s'elegirà a l'inici del segon any acadèmic.

Si el nombre de temes oferts és inferior al d'estudiants matriculats del treball de fi de màster, la CAT establirà, havent-se posat d‘acord prèviament amb els professors del màster l'antiguitat dels quals com a doctors superi els dos anys, els temes necessaris per correspondre a la demanda establerta.

Reconeixement de crèdits

Alumnes que hagin iniciat els estudis de tercer cicle

  • Els alumnes que hagin superat un nombre de crèdits de docència i/o investigació del programa de doctorat de Física poden obtenir el reconeixement dels crèdits cursats. El criteri utilitzat en el reconeixement dels esmentats crèdits és 1,875 × nombre de crèdits cursats = nombre de crèdits ECTS.
  • Els alumnes que hagin superat un nombre de crèdits de docència i/o investigació d'altres programes de doctorat poden sol·licitar la convalidació dels crèdits cursats, que serà resolta per la CAT. El criteri utilitzat per al reconeixement dels crèdits validats serà el mateix que a l'apartat anterior.

Alumnes que no hagin iniciat els estudis de tercer cicle

Els alumnes que estiguin en possessió d'un títol de diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o un títol de grau amb 180 crèdits, han de matricular-se de 120 crèdits.

Els alumnes que estiguin en possessió d'un títol de diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o un títol de grau amb més de 180 crèdits i menys de 240: el nombre de crèdits als quals ha de matricular-se l'estudiant dependrà del reconeixement dels mèrits aportats en la seva formació prèvia.

Els alumnes llicenciats en Ciències amb 300 crèdits o en possessió d'un títol d'enginyer, arquitecte o de grau en Ciències amb 240 crèdits han de matricular-se de 60 crèdits.

Els alumnes llicenciats amb 300 crèdits en alguna branca no científica han de presentar la preinscripció, que serà considerada per la Comissió Acadèmica de la Titulació, tal com es descriu al segon paràgraf d'aquesta secció.

 

Objetivos académicos y professionales

L'objectiu acadèmic prioritari és que els estudiants puguin iniciar el doctorat amb una base interdisciplinària sòlida en un departament amb tradició acadèmica i en investigació acreditada, tal com es dedueix del nombre de tesis doctorals realitzades: vint-i-cinc des de l'any 2002. Les assignatures de la titulació de Màster en Física, per a la qual s'ha sol·licitat la menció de qualitat de l'ANECA, són una adaptació dels cursos de l'actual programa de doctorat del Departament de Física, que disposa de la menció de qualitat esmentada.

Tots els grups d'investigació que imparteixen els diferents mòduls del màster tenen projectes d'investigació vigents del Pla nacional i/o de la UE obtinguts en convocatòries competitives. Aquest fet garanteix un contacte real de l'estudiant amb el món de la investigació. La mateixa estructura de la titulació posa en evidència aquesta rellevància de la investigació en exigir a tots els estudiants un treball de fi de màster 20 crèdits ECTS basat en un tema original d'investigació. L'elaboració d'aquest treball permetrà que els estudiants entrin en contacte amb els temes actuals d'investigació en física, per la qual cosa consideram que és un requisit indispensable per a la posterior realització d'una tesi doctoral amb garanties d'èxit.

Des del punt de vista professional, els grans canvis i avenços experimentats en totes les àrees de la física fan que, cada vegada més, les empreses necessitin la incorporació de titulats amb un grau de coneixement superior al típicament associat als graduats i amb les habilitats necessàries per afrontar i resoldre problemes. Aquesta necessitat es fa més patent a les empreses amb departaments de R+D+I.

Els coneixements interdisciplinaris i les habilitats adquirides a la titulació de Màster en Física troben la seva aplicació principalment en els àmbits següents:

  • Empreses d'informàtica, electrònica i telecomunicacions
  • Empreses financeres
  • Empreses del sector energètic i mediambiental
  • Empreses farmacèutiques i de l'àmbit de la salut

Acceso a otros estudios y salidas profesionales

L'estudiant, quan estigui en possessió del títol oficial de Màster en Física, pot sol·licitar l'admissió als estudis de tercer cicle que portin a l'obtenció del títol de doctor per la Universitat de les Illes Balears, dins del programa de Ciències Experimentals i Tecnologies.

Estructura de los estudios

L‘oferta formativa està estructurada en 7 mòduls de diferent temàtica general. A cada mòdul hi ha una assignatura de nivell introductori, assenyalada amb un asterisc, la qual ofereix una visió general de la temàtica del mòdul. Totes les matèries són optatives, exceptuant el treball de fi de màster, que és obligatori.

Els alumnes que hagin de cursar 60 crèdits per a l'obtenció del màster han de matricular-se del treball de fi de màster i de 40 crèdits de matèries optatives, a escollir sota la supervisió del tutor, dels quals tan sols 10 podran pertànyer a les assignatures introductòries assenyalades amb (*).

Els alumnes que hagin de cursar 120 crèdits per a l'obtenció del màster han de matricular-se, el primer any acadèmic, de 60 crèdits de matèries optatives, escollint preferentment les assignatures introductòries assenyalades amb (*). El segon any acadèmic, s‘han de matricular del treball de fi de màster i de 40 crèdits més de matèries optatives, sempre sota la supervisió del tutor.

Primer any acadèmic

Nom de l'assignatura Crèdits Mòdul
* Eines de computació en física

5

Física i computació
Simulació i anàlisi de dades en dinàmica de fluids

5

Física i computació
Mètodes estocàstics de simulació

5

Física i computació
Computació distribuïda i tractament massiu de dades

5

Física i computació
* Introducció a l'astrofísica i a la cosmologia

5

Astrofísica i relativitat
Astrofísica del plasma

5

Astrofísica i relativitat
Relativitat general: ones de gravitació i models cosmològics

5

Astrofísica i relativitat
* Materials i les seves aplicacions tecnològiques

5

Física de materials (**)
Materials metàl·lics: propietats i transformacions de fase

5

Física de materials
Tècniques experimentals de caracterització de materials

5

Física de materials
* Introducció a la física estadística i no lineal

5

Física estadística i no lineal
Sistemes dinàmics no lineals i complexitat espaciotemporal

5

Física estadística i no lineal
Fenòmens cooperatius i fenòmens crítics: aplicacions

5

Física estadística i no lineal
Fenòmens no lineals en biologia

5

Física estadística i no lineal
* Meteorologia i oceanografia física descriptives

5

Fluids geofísics
Ones, inestabilitat i turbulència

5

Fluids geofísics
Anàlisi espacial diagnòstica i simulació en fluids geofísics

5

Fluids geofísics
* Instrumentació i adquisició de dades

5

Fotònica i electrònica
* Microelectrònica

5

Fotònica i electrònica
Fotònica

5

Fotònica i electrònica
* Introducció als sistemes quàntics

5

Sistemes quàntics de molts cossos
Propietats electròniques de les nanoestructures

5

Sistemes quàntics de molts cossos
Sistemes quàntics correlacionats

5

Sistemes quàntics de molts cossos
Treball de fi de màster

20

Memòria final

 

(**)Al mòdul de Física de Materials, sota la supervisió del tutor, l'estudiant podrà matricular-se de les matèries Zeolites i Materials (5 crèdits) i Caracterització de Superfícies Sòlides (5 crèdits) del mòdul de Química i Física de Materials dins del Màster en Ciència i Tecnologia Química. Aquestes matèries no necessitaran cap procés de convalidació.

Segon any acadèmic

S'impartiran les mateixes assignatures que el primer any. Els alumnes que hagin de cursar 120 crèdits hauran de matricular-se del treball de fi de màster i de 40 crèdits que hauran d'elegir sota la supervisió del tutor.

 

Examen final

Presentació i defensa pública del treball de fi de màster.

Criterios de evaluación y exámenes

Es durà a terme mitjançant un procés d'avaluació continuada que està detallada a la guia docent de cada assignatura.

 

Profesor coordinador ECTS

L'òrgan bàsic de coordinació acadèmica esta format pel Coordinador, Dr. Jaume Pons Morro i per la Comissió Acadèmica de la Titulació, composta pels doctors Jaume Jesús Carot Giner,  Sebastià Monserrat Tomás i Jaume Pons Morro.

 

Procesos administrativos y otros datos de interés

Preinscripció i matrícula
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?info=matricula

Adreces i telèfons de contacte del personal administratiu del Centre d’Estudis de Postgrau:
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estructura.html

Adreces i telèfons de contacte del personal administratiu d’altres centres:
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep_doc/doc/serveis_administratius.htm

 

Formulario para la presentación de sugerencias sobre el programa

Sistema de garantía de calidad

Composición nominal de la Comisión de Garantía de Calidad (CGQ)

Responsable de calidad  Jaume Pons Morro
PDI  Jaume Carot Giner
PDI  Sebastià Monserrat Tomàs
PDI  Antoni Puente Ferrà
PAS  Margalida Prohens López
Alumno  Daniel Salas Mula
Alumno  Mª Magdalena Gelabert Munar

Comentarios y sugerencias

En la UIB queremos escuchar los comentarios y sugerencias que deseéis realizar para poder mejorar nuestros estudios y la información que proporcionamos sobre los mismos.
Si quereis ayudarnos a mejorar o tenéis algo que decir, lo podéis hacer a través del formulario de contacto sobre los estudios de máster en la UIB