Terminis de matrícula

Contenido en el idioma por defecto

Matrícula per a estudiants de nou ingrés

Consultau els terminis de matrícula de cada llista d'admesos a l’apartat Com hi puc accedir? -> Terminis de preinscripció, admissió i matrícula, i per presentar els documents acreditatius.

Pensau que si no us matriculau en el termini establert, perdreu la plaça i serà adjudicada als candidats que hi puguin haver en llista d’espera.

Matrícula per a estudiants de continuació

Del 2/09/2024 a les 9 hores al 13/09/2024 a les 23.59 hores per a totes les assignatures.
Del 2/09/2024 a les 9 hores al 16/10/2024 a les 23.59 hores per a les assignatures Treball de Fi de Màster i Pràctiques Externes.
Recomanacions
  • Per formalitzar la matrícula de continuació, les actes de les assignatures matriculades l'any acadèmic anterior han d'estar tancades (excepte les del treball de fi de màster i les pràctiques externes, que poden estar obertes).
  • Per formalitzar la segona matrícula i successives del treball de fi de màster i les pràctiques externes, l'acta d'aquesta assignatura de l'any acadèmic anterior ha d'estar tancada.

Excepcionalment, els estudiants de continuació que no hagin formalitzat la matrícula en el termini establert i que només vulguin matricular-se d'assignatures de segon semestre disponibles, s'han d'adreçar presencialment i amb hora als serveis administratius durant el termini d'ampliació de matrícula fixat per a cada màster.

Consultau els terminis per presentar els documents acreditatius.

Matrícula d'estudiants de continuació amb admissió directa

Una vegada que ha estat notificada la resolució d'admissió directa, durant el termini de matrícula de continuació.

Els estudiants que es troben en alguna de les situacions següents han de sol·licitar l'admissió directa per poder-se matricular:

  • Estudiants que provenen d’un pla d’estudis en extinció i que s’adapten al nou que el substitueix.
  • Estudiants que han estat penalitzats per no haver complert el règim de permanència, després d'haver acabat el període de penalització.
  • Estudiants que han abandonat temporalment els estudis (no s'han matriculat l'any anterior) i compleixen el règim de permanència.
  • Estudiants de nou ingrés que l'any anterior obtingueren l'anul·lació total de la matrícula amb reserva de plaça.