Máster Universitario. Abogacía (MADV): 2012-13

Informació    S'ha de tenir en compte que el Màster Universitari d'Advocacia encara està en període de verificació; per tant, el termini de matrícula només s'obriria si finalment s'obtenen totes les autoritzacions pertinents per a impartir-lo.


Informació    S'ha de tenir en compte que el Màster Universitari d'Advocacia encara està en període de verificació; per tant, el termini de matrícula només s'obriria si finalment s'obtenen totes les autoritzacions pertinents per a impartir-lo.

Rama de conocimiento Ciencias Sociales y Jurídicas
Órgano(s) proponente(s)
Dirección estudios
Número de créditos 90
Plazas de nuevo ingreso Depen de la disponibilitat per fer pràctiques externes
Modalidad

Presencial

BOE publicación

Data de verificació : 28/12/2012

Servicios administrativos responsables
Personal de contacto
Centro responsable
Documentos de interés

A partir del dia 28 de setembre de 2012, abans de realitzar el tràmit de la preinscripció, recomanem que es posin en contacte amb el director del Màster ( Dr. Pedro Grimalt )

Descriptor de la titulación

Logo UIB Logo ICAIB

Perfil de ingreso y criterios de admisión

Per poder cursar el Màster és requisit tenir el títol oficial de graduat en Dret o de llicenciat en Dret.

El Màster Universitari d'Advocacia va dirigit molt especialment als graduats en Dret. També pot resultar d’interès als llicenciats en Dret.

En cas que hi hagi més sol·licituds que places disponibles (l’oferta és de 80 places):

 1. S’atorgarà, en tot cas, preferència als graduats en Dret respecte als llicenciats en Dret.
 2. Dins cada grup, graduats en Dret o llicenciats en Dret, s’atorgaran les places en funció de l’expedient. Per valorar l’expedient, es tindrà en compte la mitjana sobre 10 de l’expedient acadèmic. A la mitjana sobre 10 de l’expedient acadèmic del grau de Dret o de la llicenciatura de Dret s’hi sumaran:
  • 1 punt als graduats o llicenciats en Dret per la Universitat de les Illes Balears.
  • Als que, a més de ser llicenciats en Dret o graduats en Dret, tinguin un títol oficial de llicenciat o graduat en Administració i Direcció d'Empreses o en Relacions Laborals: 0,5 punts.
  • Als que, a més de ser llicenciats en Dret o graduats en Dret, tinguin un títol oficial de diplomat en Ciències Empresarials o en Relacions Laborals: 0,3 punts (el punts a/b són incompatibles dins la mateixa branca: no es pot sumar 0,5 punts por LADE/GADE i 0,3 per DCE; però sí 0,5 per GADE i 0,3 per DRL).
  • Als que, a més de ser llicenciats en Dret o graduats en Dret, tinguin una altra llicenciatura o grau, diferent dels del punt b (LADE/GADE/GRL): 0,2 punts.
  • Als que, a més de ser llicenciats en Dret o graduats en Dret, tinguin un títol oficial de diplomatura diferent de les del punt c (DCE/DRL): 0,1 punt.

Aquests criteris s’aplicaran tant al juliol, si el nombre de sol·licituds supera el nombre de places, com al setembre, si al juliol no s’han cobert totes les places del Màster i el nombre de sol·licituds al setembre supera el nombre de places no cobertes al juliol.

Avís important sobre les Pràctiques Externes i l’assignació de tutors: vegeu l’estructura dels estudis que hi ha més endavant.

Objetivos académicos y profesionales

Si bé el principal objectiu del Màster consisteix a facilitar als estudiants els coneixements pràctics mínims per iniciar-se en el món de l’advocacia, el pla d'estudis no és aliè ni als continguts ni al tipus de proves que hauran de superar els graduats en Dret per poder accedir a la professió d'advocat, perquè aquest Màster ha de ser preparatori per a les esmentades proves d'accés.

Es tracta, per tant, d’un màster professionalitzant, no pensat per a professionals, malgrat que els pugui resultar d’interès.

Acceso a otros estudios y salidas profesionales

Sempre que l’estudiant sigui un graduat o llicenciat en Dret per una universitat espanyola o sempre que el títol hagi estat homologat a tots els efectes al de graduat o llicenciat en Dret per una universitat espanyola, el Màster permetrà fer les proves per poder accedir a la professió d’advocat.

Estructura de los estudios

Les guies docents de cada assignatura estan a l'apartat " Assignatures " d'aquest màster.
Els C.V. dels professors els podeu trobar a:

El pla d'estudis és compost per 2 mòduls, un treball de fi de màster i unes pràctiques externes obligatòries:

 • Mòdul general , de 16 crèdits, que inclou 3 blocs de continguts:

  • Deontologia professional: Relacions de l'advocat amb el client, les altres parts, el tribunal o l’autoritat pública i entre advocats.
  • Instrumentals: Responsabilitats vinculades a l'exercici de l'activitat professional, funcionament de l'assistència jurídica gratuïta, entorn organitzatiu col·legial i marc jurídic de l'exercici de les professions de l'advocacia. Organització i gestió del despatx; tècniques de treball en equip i de relacions interpersonals; eines de gestió i de cerca i tractament de la informació.
  • Transversals: Estratègia de defensa del client, organització i competència judicial, defensa tècnica i conceptes jurídics fonamentals. Dret tributari. Pràctica de la prova. Tutela jurisdiccional en un marc nacional i internacional, amb especial atenció al recurs d'empara i davant del Tribunal Europeu de Drets Humans. Mètodes alternatius de resolució de conflictes.
 • Mòdul especial , de 29 crèdits, que inclou 4 blocs de continguts:

  • Pràctica civil i mercantil (12 crèdits). Contractes civils i mercantils. Drets reals. Dret de família. Dret de successions. Dret de danys. Dret concursal. Dret societari. Sessions d’actualització (en aquestes sessions d’actualització s’incidirà en les matèries que, pel fet d’haver-se produït recentment novetats legislatives o jurisprudencials, o per qualsevol altre motiu, no formen part dels coneixements del graduat en Dret).
  • Pràctica administrativa (6 crèdits). Procediment administratiu. Procés contenciós administratiu. Tribunal economicoadministratiu. Dret urbanístic. Responsabilitat de les administracions públiques. Sessions d’actualització (en aquestes sessions d'actualització s'incidirà en les matèries que, pel fet d’haver-se produït recentment novetats legislatives o jurisprudencials, o per qualsevol altre motiu, no formen part dels coneixements del graduat en Dret).
  • Pràctica penal (6 crèdits). Dret penal especial. Violència de gènere. Menors. Procés penal. Jurat. Dret penitenciari. Sessions d'actualització (en aquestes sessions d'actualització s'incidirà en les matèries que, pel fet d’haver-se produït recentment novetats legislatives o jurisprudencials, o per qualsevol altre motiu, no formen part dels coneixements del graduat en Dret).
  • Pràctica laboral i de la Seguretat Social (5 crèdits). Contractació laboral. Seguretat Social. Procediment laboral. Sessions d'actualització (en aquestes sessions d'actualització s'incidirà en les matèries que, pel fet d’haver-se produït recentment novetats legislatives o jurisprudencials, o per qualsevol altre motiu, no formen part dels coneixements del graduat en Dret).
 • Treball de Fi de Màster , de 15 crèdits (assumits per l'ICAIB). El treball consisteix en la preparació de dos dossiers sobre dos casos pràctics i la seva defensa davant d'un tribunal. El tribunal serà compost per tres membres i haurà d'estar conformat en tot cas per almenys un professor permanent de la UIB i un advocat nomenat per l'ICAIB. El tribunal serà designat per la comissió de garantia de qualitat del Màster i avalat per la comissió mixta ICAIB/UIB.

 • Hi haurà unes Pràctiques Externes obligatòries (30 crèdits), d'acord amb el capítol III del Reial decret 775/2011, de 3 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions d'advocat i procurador dels tribunals.

  Les pràctiques externes es desenvoluparan posant a cada estudiant davall la tutela d'un advocat. S’insisteix especialment que el programa de pràctiques ha de garantir el contacte efectiu de l'alumne tutoritzat amb els òrgans jurisdiccionals, amb altres advocats i amb institucions públiques rellevants en l'exercici de la professió.

  Les pràctiques externes es desenvoluparan durant el tercer quadrimestre.

  Avís important : Davant l’eventual possibilitat que no sigui possible oferir a tots els estudiants despatx per poder fer-hi les pràctiques externes just al tercer quadrimestre, aquestes es desenvoluparien com a molt en tres torns consecutius de 4 mesos. Els torns s’assignaran d’acord amb els criteris ressenyats als criteris d’admissió.

Per obtenir el títol de Màster en Advocacia s’han de superar (aprovar) els 2 mòduls, el Treball de Fi de Màster i les Pràctiques Externes de forma independent. La superació només d’una part dels 90 crèdits no donarà dret a cap tipus de títol.

El curs durarà tot l’any, i els 2 mòduls, el Treball de Fi de Màster i les Pràctiques Externes són obligatoris.

Examen final

No hi ha examen global final per superar el Màster.

Criterios de evaluación y exámenes

Vegeu guia docent de cada mòdul a l'apartat " Assignatures ".

Sistema de garantía de calidad

Planificación de acciones de mejora

Plan de mejoras

Rendición de cuentas y transparencia

Comentarios y sugerencias

En la UIB queremos escuchar los comentarios y sugerencias que deseéis realizar para poder mejorar nuestros estudios y la información que proporcionamos sobre los mismos.
Si quereis ayudarnos a mejorar o tenéis algo que decir, lo podéis hacer a través del formulario de contacto sobre los estudios de máster en la UIB