Máster Universitario. Primera Infancia: Perspectivas y Lineas de Intervención (MPIN): 2011-12


Rama de conocimiento Ciencias Sociales y Jurídicas
Órgano(s) proponente(s)
Dirección estudios
Jefe de estudios
 • Dra. Maria Ferrer Ribot - Tlf.: 971173394
Número de créditos 60 créditos ECTS
Plazas de nuevo ingreso 25
Modalidad

Presencial

BOE publicación
BOE publ. plan de estudios
Servicios administrativos responsables
Personal de contacto
Edificio de impartición
Centro responsable

Tutorias

Descriptor de la titulación

El Máster Universitario en Primera Infancia: Perspectivas y Líneas de Intervención de la Universitat de les Illes Balears es un Máster oficial de 60 créditos ECTS.

El Máster va dirigido a los estudiantes y profesionales interesados en el estudio y la investigación en la Primera Infancia, entendiendo por Primera Infancia el período comprendido desde el nacimiento hasta los 6 años de edad, desde una visión global y interdisciplinar.

 

Criterios de admisión

De acuerdo con la normativa actual puede solicitar el acceso al Máster cualquier estudiante que:

 • Posea un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que faculten al país expedidor del título para el acceso a títulos de máster.
 • Titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad que aquellos acrediten un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que faciliten al país expedidor del título para el acceso a titulaciones de postgrado.

Los estudiantes podrán ser admitidos al Máster conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración de méritos. Las orientaciones del baremo de admisión son las siguientes:

 • Se consideran en primer lugar los licenciados, diplomados y graduados en estudios relacionados con los ámbitos sociales, educativos y de la salud (pedagogía, educación social, profesores, psicopedagogos, enfermería, psicología, trabajo social).
 • Se valorará la experiencia profesional acreditada en ámbitos profesionales relacionados con el programa formativo.
 • Se valorarán las publicaciones e investigaciones acreditadas.
 • La movilidad durante los estudios previos.
 • Una declaración de objetivos, donde conste la motivación personal del candidato o de la candidata y los objetivos que le han conducido a solicitar plaza en el Máster.

El expediente académico y la experiencia profesional tendrán un peso conjunto no inferior al 70%. El candidato deberá presentar la documentación necesaria, y si es necesario, debidamente acreditada, de acuerdo con lo que establece el órgano de admisión.

En el caso de estudiantes con necesidades especiales o particulares asociadas a la discapacidad, de acuerdo con la disposición adicional veinte cuarta, de la inclusión de las personas con discapacidad en las universidades (Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de universidades), se contemplarán las medidas de acción positiva que aseguren el acceso de estos estudiantes al Máster, siempre que reúnan las condiciones que marca la normativa vigente.

Objetivos académicos y professionales

La finalitat d'aquest màster és completar la formació de l'alumnat que vulgui orientar el seu futur professional cap a la recerca en camps científics relacionats amb la primera infància així com proporcionar una formació específica als titulats i professionals que els capaciti per intervenir en programes i serveis d'atenció als nens menors de sis anys. La finalitat del Màster és l'adquisició per part de l'estudiant d'una formació avançada, de caràcter especialitzat i multidisciplinari, orientada a l'especialització professional i promoure la iniciació en tasques investigadores.

Es pretenen asolir els següents objectius:

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions-i els coneixements i raons últimes que les sustenten-a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant de forma autònoma.

Per a l'itinerari més directament professionalitzador:

 • Demostrar un nivell de comprensió dels coneixements que els proporcionen una base o possibilitat per ser originals en el desenvolupament i aplicació d'idees relacionades amb la primera infància i els seus àmbits d'intervenció ja sigui en el context professional com en un context de recerca.
 • Ser capaços d'aplicar els coneixements sobre la primera infància i la comprensió d'aquests, així com les habilitats per treballar en equip amb la finalitat de resoldre problemes, en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis des d'una visió multidisciplinar relatius a la primera infància i els seus àmbits d'intervenció.
 • Ser capaços d'integrar coneixements i afrontar la complexitat d'aquests, així com de formular judicis a partir d'informació incompleta o limitada, però que inclouen reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques relacionades amb l'aplicació dels seus coneixements i judicis sobre la primera infància .
 • Saber comunicar les seves conclusions i coneixements sobre la primera infància, així com el marc conceptual en què es basen, tant a experts com a no experts, de forma clara i sense ambigüitats.
 • Haver desenvolupat habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar els estudis (si és el cas, el doctorat) de forma àmpliament autodirigida o autònoma.

Per a l'itinerari més directament de recerca:

 • Demostrar una comprensió sistemàtica del camp d'estudi relacionat amb la primera infància i el domini de les habilitats i mètodes d'investigació relacionats amb aquest camp, que mostren la seva preparació per a iniciar una tesi doctoral.
 • Ser capaços de dissenyar, implementar i adaptar un procés d'investigació sobre algun tema o qüestió relacionat amb la primera infància, de manera que demostri la seva capacitat d'emprendre una tesi doctoral.

Estructura de los estudios

Orientació del Màster

El Master té una orientació acadèmica amb un doble itinerari:

Professionalitzador: especialista en Primera Infància.

Permetrà aprofundir i especialitzar-se en els temes relacionats amb la primera Infància, aportant un marc conceptual sòlid i coherent que permeti a l'alumnat estudiar el tema de la primera infància des d'una perspectiva interdisciplinària necessària per a l'exercici professional.

Un llistat dels contextos laborals i professionals en els que poden exercir les seves activitats els titulats del màster poden ser entre d'altres: Educadors i Mestres d'Educació Infantil i mestres de suport, Equips d'Atenció Primerenca, Serveis de salut d'atenció primària-Serveis Socials d'atenció primària, Serveis de Protecció de Menors, Educadors socials i familiars, Tècnics integrats en Serveis i Institucions de coordinació de programes per a la Primera Infància, Dinamitzadors de programes culturals i socials dirigits a famílies i nens entre 0 i 6 anys.

Investigador: programa de doctorat.

L'orientació investigadora permet als alumnes que hagin seguit un itinerari de recerca fer una tesi doctoral relacionada amb els continguts del Màster. El Màster que es proposa pretèn contribuir també a la millora investigadora en temes clau com: aproximació a les concepcions i perspectives actuals relacionades en la primera infància; anàlisi i avaluació de programes i contextos d´intervenció en la primera infància; anàlisi i avaluació de la formació especialitzada per a la intervenció i l'acció amb famílies des d'una vessant socioeducativa i sociosanitària; avaluació i análisi d´estratègies per al treball en contextos socio-educatius i sanitaris; diseny i planificació de nous escenaris d'intervenció en la primera infància.

En tots dos itineraris, la titulació que s’obté, si es superen els 60 crèdits, és una titulació oficial de Màster en Primera Infància.

El Màster consta de 60 crèdits ECTS. Els primers mòduls centrats en continguts fonamentals i metodològics i el mòdul orientat a les pràctiques i treball final de màster. La principal diferència entre els dos itineraris és al mòdul orientat a les pràctiques i treball final de màster (Pràctiques externes i Treball Final de Màster). Mentre que els alumnes que segueixen l'itinerari professionalitzador hauran de fer unes pràctiques en una institució o servei comunitari vinculat a la primera infància i un Treball Final de Màster, els que segueixin l'itinerari de recerca hauran de fer unes pràctiques en un grup de recerca i un Treball de Recerca com Treball Final de Màster.

Algunes asignatures obligatories i optatives es comparteixen amb altres Masters: Master Universitari de Ciències Socials Aplicades a l´Atenció Sociosanitària , Master Interuniversitari d'Educació Inclusiva , Master Universitari d'Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família .

L’estructura general es pot consultar a l’apartat " Assignatures " o a la publicació del BOE 134 del 06/06/2011 .

En l'itinerari professionalitzador les pràctiques es duran a terme en una institució, entitat o servei comunitari públic o privat vinculat amb la primera infància, durant un període de temps que oscil.larà entre 3 / 4 setmanes en funció de les característiques del servei i de l'horari de pràctiques que l'alumne o l'alumna pugui realitzar.

En l'orientació investigadora, les pràctiques han de possibilitar que l'alumnat que segueixi aquesta orientació pugui col.laborar en un grup de recerca participant dels projectes que s'estan desenvolupant relacionats amb les temàtiques que s'aborden en aquest màster.

Criterios de evaluación y exámenes

Cadascuna de les matèries seran avaluades de forma contínua.

L'avaluació de cada matèria és competència del professor, tutor o comissió que s'especifiquen en cada cas. Els criteris específics d’avaluació s’indiquen a les guies docents de cada assignatura que estaran a disposició dels alumnes abans de l’inici del curs. Per a superar el Màster és condició necessària haver superat el Mòdul de pràctiques i Treball final de Màster (TFM).

La defensa del TFM només es podrà realitzar un cop superats els mòduls d'assignatures obligatories i optatives i les pràctiques externes o en grups de recerca (segons l'itinerari escollit).

Procesos administrativos y otros datos de interés

Formulario para la presentación de sugerencias sobre el programa

Sistema de garantía de calidad

Composición nominal de la Comisión de Garantía de Calidad (CGQ)

Responsable de calidad  Maria A. Riera Jaume
PDI  Maria Ferrer Ribot
PDI  María Luisa Miz Pozo
PDI  Joana Colom Bauzà
PAS  Maria Balle Cañellas
Alumno   Pendiente determinar

Comentarios y sugerencias

En la UIB queremos escuchar los comentarios y sugerencias que deseéis realizar para poder mejorar nuestros estudios y la información que proporcionamos sobre los mismos.
Si quereis ayudarnos a mejorar o tenéis algo que decir, lo podéis hacer a través del formulario de contacto sobre los estudios de máster en la UIB