Máster Universitario. Intervención Socioeducativa sobre Menores y Familia (MISO): 2011-12


Rama de conocimiento Ciencias Sociales y Jurídicas
Órgano(s) proponente(s)
Dirección estudios
Número de créditos 60
Plazas de nuevo ingreso 25
Modalidad

Presencial

BOE publicación
BOE publ. plan de estudios
Servicios administrativos responsables
Personal de contacto
Edificio de impartición
Centro responsable
Documentos de interés

Descriptor de la titulación

Criterios de admisión

D'acord amb l'establert a l'article 16 del Reial decret 1393/2007:

Per a accedir als ensenyaments del Màster Universitari oficial en Intervenció Socioeducativa amb Menors i Famiília serà necessari estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.

Així mateix, podran accedir els titulats conforme a sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ que estigui en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.

Els candidats han de presentar una preinscripció, telemàticament o personalment, al responsable dels serveis administratius de postgrau de la Facultat d’Educació. Si no han cursat els estudis de grau a la UIB, han de presentar una fotocòpia compulsada dels documents acreditatius de la seva titulació i un certificat acadèmic de la universitat emissora de la titulació esmentada.

La Comissió Acadèmica de la Titulació analitzarà les sol·licituds presentades, inclosos els casos de convalidació i reconeixement de crèdits. Es valoraran els mèrits presentats pels candidats.

Orientacions del barem d'admissió.

Els estudiants podran ser admesos al màster d'acord amb els següents criteris:

  1. Seran considerats en primer lloc els llicenciats, diplomats i graduats en carreres educatives (pedagogia, educació social, mestres, psicopedagogs, i carreres socials (treballadors socials, sociòlegs, psicòlegs i antropòlegs. (80 punts)
  2. Es valorarà la formació acreditada, per universitats o entitats oficials, en menors i família com un mèrit per a accedir al màster; (10 punts)
  3. Es valorarà l'experiència professional acreditada en serveis i programes per a menors i família com un mèrit per a accedir al màster; (5 punts)
  4. Es valoraran les publicacions i investigacions acreditades amb menors i família com un mèrit per a accedir al màster; (5 punts)

Objetivos académicos y professionales

L’objectiu fonamental del màster és formar sistemàticament sobre tots els elements estructurals i dinàmics de la família, aportats per les diverses ciències socials i de l'educació, així com sobre les estratègies d'intervenció socioeducativa amb menors i família de manera que els estudiants puguin iniciar un doctorat en aquest camp amb una base interdisciplinària sòlida o respondre a les demandes científiques i a les tècniques d’intervenció en aquest camp que demanden les institucions i serveis que actuen en aquesta àrea.

Objectius específics

  1. Formar als alumnes en les àrees de coneixement necessàries per a l'exercici de la intervenció familiar. Capacitar per al diagnòstic sobre la situació i sobre les relacions familiars al llarg dels diversos cicles de la vida.
  2. Formar als alumnes en la pràctica de l'exercici professional de la intervenció familiar. Capacitar per al disseny, desenvolupament i avaluació de diverses estratègies d'intervenció.
  3. Formar la capacitat d'investigació de futurs professionals de la intervenció familiar. Iniciar en la investigació bàsica i aplicada sobre les diverses formes de convivència, les seves característiques, canvis i factors que els expliquen.
  4. Orientar als alumnes sobre les formes d'accedir al desenvolupament professional de la intervenció familiar, tant en el sector públic com en el privat. Obrir noves perspectives professionals en el camp de l'assessorament familiar.
  5. Sensibilitzar als alumnes perquè en l'exercici professional es respectin els drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, així com amb els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

Acceso a otros estudios y salidas profesionales

L'estudiant, quan estigui en possessió del títol oficial de Màster Universitari d'Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família , pot sol·licitar l'admissió als estudis de tercer cicle que portin a l'obtenció del títol de doctor i en especial als programes d’aquest nivell per la Universitat de les Illes Balears, dins del programa de Educació: primera infància, menors i família.

Estructura de los estudios

El pla d'estudis es pot trobar a la publicació del BOE Núm. 14 del 17 de gener de 2011 - disposició 908 i les assignatures a l'apartat " Assignatures " d'aquesta titulació.

Examen final

Presentació i defensa pública del treball de fi de màster.

Criterios de evaluación y exámenes

Es durà a terme mitjançant un procés d'avaluació continuada que està detallat a la guia docent de cada assignatura. ( Web de la titulació , apartat " Assignatures ")

Profesor coordinador ECTS

Directors:

Dr. Bernat Sureda Garcia

Departament   Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques , UIB.
Telèfon  (34) 971 17 2591
E-mail   bernat.sureda arroba uib.es

 

Dra. Carmen Orte Socias

Departament   Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques , UIB.
Telèfon  (34) 971 17 3296
E-mail   carmen.orte arroba uib.es

 

Comissió Acadèmica de la Titulació.

Procesos administrativos y otros datos de interés

Formulario para la presentación de sugerencias sobre el programa

Formulario de sugerencia o queja

  • http://postgrau.uib.es/digitalAssets/196/196337_queixes_suggeriments_es.doc

 

Sistema de garantía de calidad

Composición nominal de la Comisión de Garantía de Calidad (CGQ)

Responsable de calidad  Martí Xavier March Cerdà
PDI  Bernat Sureda Garcia
PDI  Maria del Carme Orte Socias
PAS   pendent determinar
Alumna   pendent determinar

Comentarios y sugerencias

En la UIB queremos escuchar los comentarios y sugerencias que deseéis realizar para poder mejorar nuestros estudios y la información que proporcionamos sobre los mismos.
Si quereis ayudarnos a mejorar o tenéis algo que decir, lo podéis hacer a través del formulario de contacto sobre los estudios de máster en la UIB