Rčgim de permančncia

Contenido en el idioma por defecto

  • La UIB defineix un règim general de permanència , segons que l'estudiant ho sigui a temps complet o a temps parcial:
    • L'alumnat de màster a temps complet ha d'aprovar, com a mínim, el 40 % dels crèdits arrodonit per excés de què s'han matriculat cada any.
    • L'alumnat de màster a temps parcial que es matriculin per primera vegada en un estudi de màster han de superar, com a mínim, el 10 % dels crèdits arrodonit per excés dels crèdits de que s'hagin matriculat.
  • Tant els estudiants a temps complet com a temps parcial només es poden matricular d'un màxim de 78 crèdits, llevat que per raons excepcionals el responsable de la titulació autoritzi un increment d'aquest nombre.
  • En cas de no superar el nombre mínim de crèdits es podrà sol·licitar en els serveis administratius de l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda, un any més de permanència.
  • Els estudiants de la UIB disposen d'un màxim de 4 matrícules ordinàries per superar cada assignatura. En cas de no superació, podrà sol·licitar una matrícula extraordinària a la directora del Centre d'Estudis de Postgrau.

Podeu consultar l’Acord ratificatiu 10502 del dia 19 de desembre de 2012, FOU 377 del dia 18 de gener de 2013.