Reconeixement i transferència de crèdits

Contenido en el idioma por defecto

El reconeixement de crèdits és l’acceptació per part de la UIB dels crèdits que, havent estat obtinguts en uns ensenyaments oficials en aquesta o una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

 • Requisit:
  • Estar admès a un estudi de màster universitari de la UIB.
 • Documentació:
  • Imprès de sol·licitud per reconeixement de crèdits. Imprès de sol·licitud per transferència de crèdits
   Si els estudis d’origen no s'han cursat a la UIB
   • Pla d'estudis, segellat per la universitat d'origen.
   • Guies docents de les assignatures a reconèixer segellats per la universitat on s’han superat, en un dels idiomes oficials de la CA.
   • Certificat acadèmic:
    • En català o castellà
    • En anglès* (emès per la universitat d’origen, traduït pel Servei Lingüístic o traduït per un traductor jurat)
     * Segons el que determina l'article 15.2 de la Normativa de reconeixement i transferència de crèdits: «Per poder emetre correctament els certificats acadèmics de finalització dels estudis i el suplement europeu al títol, els estudiants que provinguin d'altres universitats han de proporcionar el nom de les matèries o assignatures en anglès i, com a mínim, en una de les dues llengües oficials de la comunitat autònoma de les Illes Balears.»
 • Observacions:
  • L'alumnat pot automatricular-se de les assignatures de què no ha demanat reconeixement o fer una reserva de plaça pendent de la resolució del reconeixement si no arriba al mínim de crèdits establerts al decret de la CAIB, als serveis administratius durant el període de matrícula.
  • En funció del resultat del reconeixement, l'alumnat pot modificar la matrícula inicial afegint assignatures:
   Si el termini de matrícula està obert: ho podrà fer seguint el procediment d’automatrícula a través d’UIBdigital a partir de l’endemà d’haver fet efectiu l'import de les taxes de reconeixement, o el dilluns següent en cas que les aboni en divendres.
   Si el termini de matrícula està tancat: s’haurà de dirigir als serveis administratius de l’edifici Antoni Maria Alcover i Sureda.
  • La matrícula de les assignatures que s’afegeixin a una matrícula ja realitzada estarà subjecta a la disponibilitat dels grups que hi hagi en el moment de formalitzar la nova matrícula.

  Per a més informació, podeu consultar la normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la UIB (Acord 10571, FOU 380 del dia 19 d’abril de 2013)